Beter een goede buur

De preek ging op 11 januari over les 9 van het boek Missional Essentials. 

Les 9      Beter een goede buur

Ken je buurt en hou ervan!

In deze les:

Reflectie op les 8:       Ontwaken uit de droom

Centrale thema:        Goed nieuws voor mijn stad

Bijbelse reflectie:       Jeremia 29:4-7; Mattheus 5:14

Lezen:                            Onze stad en onze buurt kennen en er van houden

Leesreflectie:               Mijn rol in het welzijn van mijn stad

Missionaire actie:      Gods missionaire werk zien en er op reageren

 

Reflectie op les 8: Ontwaak uit de Amerikaanse droom

1.Deel in het kort wat jij hebt gedaan met de missionaire actie van vorige week. Toen je je financiën onderzocht, wat viel je daarin op? Bestaat er binnen je budget ruimte om je deelname in de missie te verdiepen?

 

2.Was er iets waarvan je hebt besloten om het te verkopen en de opbrengst weg te geven?

 

3.Wat heb je over jezelf geleerd? Welke veranderingen wil je aanbrengen in je levensstijl, of over welke eventuele veranderingen denk je nog na om meer betrokken te kunnen raken in Gods missie?

 

 

Centraal Thema: Goed nieuws voor mijn stad

Wellicht lijkt het erop dat omstandigheden of toevalligheden je naar je huidige woonplaats hebben gebracht, als volger van Christus mag je er echter zeker van zijn dat God jou heeft gezonden om deel te nemen in Zijn missie voor de wereld. Je bent niet per toeval terechtgekomen op de plek waar je woont. De mensen in jouw directe omgeving en wijk zijn degenen naar wie God je heeft gestuurd en voor wie hij jouw kerk of geloofsgemeenschap heeft opgericht. We worden zowel als individuen en als het hele lichaam van Christus (op)geroepen om het welzijn te zoeken van de mensen waarmee we samenleven.

1.Het woord evangelisch heeft als oorsprong de grondbetekenis ‘goed nieuws’. Zie jij jezelf als ‘goed nieuws’ voor de meeste mensen die je gedurende de dag tegenkomt? Waarom?

 

2.Even heel eerlijk; zie jij je kerk of geloofsgemeenschap als – los van de verkondiging hiervan –  Goed Nieuws voor de directe omgeving en de stad? Waarom? /Even heel eerlijk, zie jij je kerk of geloofsgemeenschap als Goed Nieuws voor de directe omgeving en de stad, en dan niet alleen in mooie woorden? Waarom?

 

3.Hoeveel buren in jouw straat ken jij bij naam? Hoeveel van hen zijn in jouw huis geweest?

 

4.Heb jij, voor zover je weet eenzame, zieke of armlastige buren? Op welke manier heb je gereageerd op, of vind je dat jij op deze noden zou kunnen ingaan?

 

 

Lees: Jeremia 29:4-7; Mattheus 5:14

1.Lees Jeremia 29:4-7. In dit gedeelte zegt God dat we voor onszelf een goed leven moeten creëren en ook moeten zoeken naar het welzijn van de plaats waarheen hij ons heeft gezonden. Op welke manier ‘zoek’ jij het welzijn van je stad?

 

2.Het tekstgedeelte in Jeremia bevat ook Gods instructie om te bidden voor de plaats waar hij ons heen heeft gestuurd. Heb je hier al eens serieus over nagedacht? In welke mate leeft de gedachte bij jou om te bidden voor je buurt en je woonplaats?

 

3.Lees Mattheus 5:14. In dit vers zegt Jezus: “Jullie zijn het licht van de wereld.” Wauw. Stel je je dat eens voor. Heb je ooit op deze manier naar jezelf gekeken?

 

4.Heb je het idee dat er momenteel redenen of oorzaken zijn waardoor jouw licht niet zichtbaar is voor de wereld om je heen? Maakt het idee van het doen van goede werken je enthousiast of knap je er op af? Waarom?

 

 

Onze buurt en onze stad kennen en liefhebben

De meesten van ons zien onze buurt en onze woonplaats hooguit als de plek waar we wonen. We hopen dat dit een veilige en vredige buurt betreft zonder criminaliteit en met goede scholen, parken, werkgelegenheid en plekken voor kunst, cultuur en vermaak. Maar iemand op een missie ziet zijn of haar buurt anders. Een missionaire kerk ziet zijn buurt ook anders.

Een missionaire, een gezonden, kerk is een gemeenschap die bestaat uit mensen die individueel en gezamenlijk de verantwoordelijkheid hebben voor het welzijn van hun specifieke samenleving als geheel. Als we onze hoop om een gezonden kerk te worden, willen realiseren, moeten we onze ogen goed open houden om missionaire/gezonden mensen te zijn in de plaats waar we wonen en waar we veel tijd doorbrengen. Dat begint in de straat waarin we wonen, ons meest directe zendingsveld. Dit pad strekt zich dan verder uit naar onze woonplaats, steden en andere gebieden van activiteit en invloed in onze samenleving.

 

 

Het beste zoeken voor mijn stad

Dagelijks maken we bewuste en weloverwogen beslissingen waarbij we het beste voor onze wijk en onze woonplaats zoeken waardoor niet alleen ons eigen leven opbloeit maar ook de levens in onze omgeving. Het maakt niet uit hoe we uitreiken, de opstapeling van onze daden wordt zichtbaar voor de omgeving, hoe klein de daden soms ook lijken te zijn.

‘Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël, tegen de ballingen die hij  vanuit Jeruzalem naar Babel heeft laten voeren: Bouw huizen en ga daarin wonen, leg tuinen aan en eet van de opbrengst, ga huwelijken aan en verwek zonen en dochters, zoek  vrouwen voor je zonen en huw je dochters uit, zodat zij zonen en dochters baren. Jullie moeten in aantal toenemen, niet afnemen. Bid tot de HEER voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei’

Jeremia 29:4-7

 

Over het door God gekozen volk zei Johannes Verkuyl het volgende: “Met de keuze van Israël als deel van de mensheid, heeft God nooit zijn ogen afgekeerd van de andere volken. Israël was de pars pro toto, een minderheid geroepen om de meerderheid te dienen. Gods verkiezing van Abraham en Israël gaat de hele wereld aan.”⁴⁴

 

 

Mensen kennen, noden lenigen

Als door God gezonden mensen is het ons uitgangspunt om onszelf continu zendingsgerichte vragen te stellen.  Sommige vragen die betrekking hebben op onze buurt en die we onszelf moeten stellen zijn bijvoorbeeld: Hoe zou een zendeling leven als hij in mijn straat woonde? Wat zou hij of zij hier missen? Wie zijn de armen, behoeftigen en lijdende mensen in mijn buurt? Op welke manier zou mijn buurt veranderen als Gods koninkrijk kwam ‘gelijk als in de hemel’? Wat zou in het hier en nu ‘goed nieuws’ zijn voor mijn buurt?

Mijn vrouw en ik (Lance) verhuisden naar een buurt en hoorden al gauw over een achterbuurman die door de meeste mensen uit de buurt als gek werd bestempeld. Zijn teruggetrokken levensstijl en slecht onderhouden tuin en auto leidden tot verdere verwijdering en steeds minder betekenisvol contact met de mensen om hem heen. Telkens wanneer ik (Lance) hem buiten zag maakte een praatje met hem, waarmee ik vriendschap initieerde. Ik ontdekte dat Jim⁴⁵ absoluut niet gek was; hij was alleen oud. Hij was een van de eerste computer programmeurs geweest en was eigenlijk behoorlijk briljant. Omdat we wisten dat er niemand was met wie Jim Thanksgiving of Kerst kon vieren, nodigden we hem uit om die dagen bij ons te komen. Mijn vrouw en ik hadden hem ook heel gemakkelijk kunnen wijzen op een van de gemeenschapsmaaltijden voor Thanksgiving, of een maaltijd bij hem laten bezorgen. Maar hier gaat het niet alleen om een maaltijd, de relatie en het ‘samenzijn’ is even belangrijk, zo niet veel belangrijker.

Frank Laubach zei: “Het simpele plan van Christus om de wereld voor zich te winnen is om elke persoon die Hij aanraakt als het ware magnetisch te maken met liefde om anderen aan te trekken.”⁴⁶ Volgers van Jezus en trouwe kerken zijn steden op heuvels en lichten in het midden van het duister. Ook al zullen mensen in je omgeving wellicht niet naar de kerk gaan,  het kan niet anders dat zij deze christenen en kerken als essentiële onderdelen gaan zien voor een gezonde en hoopvolle samenleving .

“Jullie zijn het licht van de wereld. Een stad op een berg kan niet verborgen blijven. Men  steekt ook geen lamp aan om hen vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men  zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.”

Mattheus 5:14-16

 

Een bekwame en goed geïnformeerde zendeling kan snel reageren op de noden van zijn omgeving, waarmee hij onbedoeld  het signaal afgeeft dat het probleem oplossen belangrijker is dan het kennen van de persoon met het probleem. Instellingen en overheidsprogramma’s kunnen dat. Echter, alleen mensen kunnen bereiken wat voornoemde instellingen of programma’s niet zal lukken, namelijk het aangaan van betekenisvolle relaties met de mensen in nood. Stadszendeling John Hayes schrijft hierover:

Wanneer zendelingen beginnen met het oplossen van de noden, in de hoop dat ze op een dag de armen persoonlijk leren kennen, dan is de kans groot dat ze tien jaar later nog steeds bezig zijn met het oplossen van de problemen. Ze zijn welkome, zelfs noodzakelijke buitenstaanders, maar het blijven buitenstaanders. Aan de andere kant, wanneer zendelingen investeren in relaties met  de armen, is de kans groot dat ze samen met deze armen bij het probleem terecht komen. Het ‘werk’ komt langzamer op gang, en ziet er minder indrukwekkend uit wanneer de prioriteit wordt gegeven aan de relatie boven het probleem.  Echter, de kans is ook groter dat de armlastigen de aangedragen oplossingen zullen herkennen en zelf zullen toepassen, waardoor het gedane werk een veel langer leven beschoren is.”⁴⁷

 

 

Een collectief bouwen

De kerk is niet het koninkrijk van God. Het is een instrument, of eenheid, binnen het koninkrijk. Het is aan ons om deze boodschap uit te dragen, daarom is het belangrijk dat we begrijpen wie we zijn en onze dienende rol begrijpen in Gods koninkrijk. We zijn Gods tastbare uitdrukking van hoe hij naar de wereld kijkt. De meeste christenen worden beheerst door overtuiging dat ze  niet de gaven, talenten en expertise bezitten om anderen tot hulp te zijn. Het goede nieuws is echter dat niemand van ons alle antwoorden, oplossingen of bronnen hoeft te hebben. Dat is juist een van de dingen die onze gezamenlijke gemeenschap zo kleurrijk en creatief maakt.

In hun geweldige boek over het ontwikkelen van levendige gemeenschappen schreven Peter Block en John McKnight: “We beginnen te ontdekken dat de buurt een schatkist is. Door de kist te openen en de gaven op allerlei verschillende manieren samen te brengen, vermenigvuldigen we de kracht van haar rijkdom.”⁴⁸ Denk aan de straat waarin je woont. Denk aan de huizen grenzend van jouw huis die zich in beide richtingen uitstrekken. Denk aan de huizen aan de overkant van de straat. Het zou ons allen verbazen als we op de hoogte waren van de talenten en gaven die de bewoners van deze huizen bezitten, om nog maar niet te spreken over de middelen die hun garages, schuren en de huizen zelf bevatten. Block en McKnight schrijven verder:

“Een bekwame gemeenschap is gebouwd op de gaven van zijn mensen. Het weet dat een gave pas een gave is als het echt is gegeven. Voor het is gegeven, is het alleen een mooi ingepakte doos in een kast. Het is capaciteit die in ballingschap wordt gehouden. Gaven moeten worden benoemd en uitgewisseld, niet alleen om een competente gemeenschap te creëren, maar ook om een familie te laten functioneren. De familie functioneert wanneer zij haar capaciteit ontdekt om voor zichzelf en voor de omgeving een echt goed en bevredigend leven te produceren. De tragiek van een disfunctionele familie of buurt is dat de potentiële gaven van zijn leden nooit worden gegeven.”⁴⁹

De weg naar het liefhebben van onze buurten en woonplaatsen kan beginnen als schatzoeken. Door biddend onze ogen en oren open te houden, risico’s te nemen om anderen echt te leren kennen en onszelf als dienaren te geven, kunnen we een belangrijke rol spelen in het toekomstige welzijn van onze woonplaatsen.

 

Mijn rol in het welzijn van mijn stad

1.Hoe serieus heb jij tot op dit moment je straat en buurt als je zendingsveld gezien?

 

2.Peter Block en John McKnight zeiden: “We beginnen te ontdekken dat de buurt een schatkist is.” Denk aan de talenten en gaven die je buren hebben. Hoe kunnen zij deze talenten gebruiken om de buurt te helen? Deel dit met de groep.

 

3.Welke talenten en mogelijkheden heb jij die kunnen bijdragen aan de buurtschat?

 

4.Zijn er specifieke buren waarvan je denkt dat ze samen met jou willen  “schatzoeken” (schat zoeken) voor de buurt?

 

Gods missionaire werk zien en er op reageren

1.Neem elke dag van deze week tijd om de lokale kranten te lezen en het nieuws te bekijken. Bid aansluitend voor het welzijn van je woonplaats, voor situaties die jouw bekend zijn. Vraag God om met zijn koninkrijk te komen in deze situaties, maar ook in de situaties waarvan je geen weet hebt.

 

2.Bid dagelijks voor de mensen die bij jou in de straat wonen. Bid specifiek voor hen door hun namen te noemen. Bid voor hun fysieke en geestelijke welzijn, en voor de situatie waarin ze zitten, voor zover je daar weet van hebt.

 

3.Vraag een van je buren om met jou op zoek te gaan naar de schatten in jouw buurt. Creëer een “Schatteninventarisatie” voor de buurt, waar de buren hun diensten en middelen in kunnen delen. Je kunt een Facebookpagina creëren waarin jou buren de schatten kunnen posten. Je kunt hierbij denken aan:

-Gereedschappen

-Tuingereedschap

-Uitlenen van aanhangwagens

-Aanbieden van vervoer

-DVD’s

-Boeken

-Bijles

-Hulp bij belastingaanvragen

-Kusjes in en om het huis

-Uitlenen van kopieerapparaten of faxen of printers

-Muziekles