De ondergang van het Koninkrijk

Arie Terpstra gaat verder in de prekenserie over het Koninkrijk en licht de ondergang van God’s Koninkrijk toe.

De ondergang van het Koninkrijk

Wereld vrouwendag

Vandaag is Internationale vrouwen dag – dat is iets anders dan moeder dag.

Aandacht voor vrouwen in deze wereld – het zijn geen ondergeschikte wezens, voor mannen ter wille keur te ‘gebruiken’. In de wereld zijn vrouwen en kinderen de meeste onderdrukte en misbruikte mensen. Waar onrecht is moeten we, ook als Christenen opkomen voor wat onrecht en onderdrukking ondergaat.

 

Zou dit te maken hebben met het thema waarover we vandaag spreken?

Was niet Eva schuldig aan de zondeval…?

 

Lezen: Genesis 3:1-6 (GNB)

1  De slang was het slimste dier dat God, de Heer, gemaakt had. Hij zei tegen de vrouw: ‘God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen eten?’

2  De vrouw antwoordde: ‘We mogen van alle bomen in de tuin eten,

3  behalve van de boom in het midden van de tuin. God heeft gezegd dat we die boom zelfs niet mogen aanraken, want anders zouden we sterven.’ Maar

4  de slang zei: ‘Sterven? Je zult helemaal niet sterven!

5  Integendeel, God weet dat jullie de ogen open zullen gaan zodra je ervan eet. Dan zul je aan hem gelijk zijn en inzicht hebben in goed en kwaad.’ De

6  vrouw zag dat er heerlijke vruchten aan de boom hingen. Ze zagen er aanlokkelijk en veelbelovend uit: door ervan te eten zou je verstandig kunnen worden! Daarom plukte ze wat vruchten van de boom en at ervan; ook gaf ze wat aan haar man en hij at er eveneens van.

 

Korte herhaling grote lijn:

Het patroon van het Koninkrijk:

Gods Volk              Adam en Eva

Gods plaats           het paradijs

Gods regering      Gods Woord

En zegen               perfecte relaties

 

Relatie Schepper – Schepping

De Schepper is er – geen verklaring van oorsprong

 

Genesis – de eerste 11 boeken beschrijven wereld geschiedenis, geschiedenis van het ontstaan van de mensenheid en hoe het de mensen verging.

 

Thema vanochtend: De ondergang van het Koninkrijk

 

Voorbeeld: Man die in de trein een boek leest

Aankondiging boek: Het grote verhaal van God

 

Genesis 3 – de Slang

Zoals vaker

 • Geen verklaring waar deze vandaan komt. – echter niet eeuwig, zoals God
  In Openbaring (12:9, 20:2)- het einde van de Bijbel – wordt het kwaad, Satan genoemd met een verwijzing naar dit gedeelte – De slang van weleer. Zijn einde is definitief.
 • Geen dualisme
  Voor de duidelijkheid: de Bijbel geeft nergens de gedachte dat er een soort kosmische strijd is tussen twee gelijkwaardige grootheden ‘Goed’ en ‘Kwaad’. God is schepper – de rest is geschapen

 

Sprak de slang echt?

Maar sprak de slang nu werkelijk? En heeft de zondeval zoals deze in Genesis 3 beschreven wordt nu werkelijk plaatsgevonden?

De Bijbel gaat er op verschillende plaatsen vanuit dat de gebeurtenis werkelijk heeft plaats gevonden en Paulus schrijft in Romeinen 5: 12

12  Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood, en zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezondigd.

Hij vergelijkt Adam en Jezus en zet ze tegenover elkaar.
En net als de redding van Jezus door Zijn leven, lijden sterven en opstanding een werkelijkheid is, is ook de oorsprong van alle ellende werkelijkheid: Geschiedenis

 

Sprak de slang nu echt: er zijn kerkscheuringen geweest over deze vraag. En de vraag is of dat de moeite waard is. Is iets wat in onze ogen onmogelijk lijkt ook daadwerkelijk onmogelijk? Is het aan de andere kant niet ook mogelijk dat een vorm van beeldspraak wordt gebruikt om een werkelijke gebeurtenis te beschrijven zodat deze begrijpelijk wordt gemaakt voor mensen?

De aanval

Kijk nu naar de manier waarop twijfel wordt gezaaid bij de mens, bij Eva.

1. Aanval op Gods Woord

De slang begint zijn aanval op wat God gezegd heeft/zou hebben- het Woord van God

‘God heeft zeker gezegd ….

Eva dient van repliek door Gods woorden te herhalen

‘We mogen van alle bomen in de tuin eten,  behalve van de boom in het midden van de tuin. God heeft gezegd dat we die boom zelfs niet mogen aanraken, want anders zouden we sterven.’

2. Aanval op de inhoud van Gods Woord

Vervolgens op de inhoud van dat Woord; het zal wel niet waar zijn.

Maar de slang zei: ‘Sterven? Je zult helemaal niet sterven!

3. Aanval op God zelf

Om dan God als persoon en Zijn integriteit aan te vallen.

 Integendeel, God weet dat jullie de ogen open zullen gaan zodra je ervan eet. Dan zul je aan hem gelijk zijn en inzicht hebben in goed en kwaad.’ De

 

God is eigenlijk een vervelend persoon die alles aan zichzelf wil houden.

De slang heeft Eva niet aangemoedigd de vrucht te pakken – hij zaait twijfel door leugens en bedrog. Met effect.

6  vrouw zag dat er heerlijke vruchten aan de boom hingen. Ze zagen er aanlokkelijk en veelbelovend uit: door ervan te eten zou je verstandig kunnen worden! Daarom plukte ze wat vruchten van de boom en at ervan; ook gaf ze wat aan haar man en hij at er eveneens van.

 

Was de vrucht een appel: Latijnse woordspeling (Vulgata = Volkse vertaling) malus=appel malum = het kwade

 

Vaak wordt gezegd dat dat grote zonde is ongehoorzaamheid aan God. En dat is hier ook zo. Ze hebben Gods Woord, de ‘Regering van God’ genegeerd zijn ongehoorzaam geweest. De kern van deze ongehoorzaamheid is dat wat de slang hen influistert: Te zijn zoals God is.

Onafhankelijk van Hem – het is niet zozeer de zonde van het breken van de wet.. maar het willen maken van de wet. Eigen wetgever zijn, zelf wel willen bepalen wat goed en slecht voor je is. De kern, de natuur van  zonde is dat we zelf wel uitmaken wat we doen. Herkenbaar in je leven?

De gevolgen: Verbroken relaties

De relatie tussen man en vrouw

 • bedekken hun naaktheid – voor elkaar
 • kibbelen: ‘zij heeft het gedaan – de slang heeft het gedaan’ – geen verantwoordelijkheid willen nemen voor eigen daden
 • strijd tussen de sexen – God beschrijft hoe het zal zijn

16  Tegen de vrouw zei hij: ‘Zwaar zal ik je zwangerschap maken, met pijn breng je kinderen ter wereld. Verlangen zul je naar je man, hij zal je heerser zijn.’

De zegen die God begonnen is, de liefde volle relaties is teniet gedaan

 

De relatie tussen mens en Schepping

Adam die de dieren een naam gaf, Adam en Eva die genoten van de tuin, het paradijs. De harmonie is kapot.

17  Tegen de man zei hij: ‘Naar je vrouw heb je geluisterd, gegeten heb je van de boom die ik je verboden had. Daarom zal de grond vervloekt zijn: zwoegen moet je om ervan te kunnen eten, je leven lang.

18  Dorens en distels zullen op je akker groeien, wilde planten zul je eten.

19  Je zult je in het zweet moeten werken voor je dagelijks brood tot je terugkeert in de aarde, want daaruit ben je genomen; uit stof ben je gemaakt en stof zul je weer worden.’

De natuur is niet uitsluitend een vriend maar ook een vijand – en wij blijkbaar een vijand van de natuur.

 

De relatie tussen mens en God

Dit is dramatisch. Een liefdevolle relatie wordt verbroken. Als God hen opzoekt verbergen ze zich. Mens, waar ben je…

Gods genade:                                hij zoekt de mens op

De mens loopt weg:                     schaamt zich, de onschuld is verdwenen.

En God, als rechter:                     God doet waar Hij Adam tegen gewaarschuwd heeft. “Eet van de vrucht en je zult sterven.” – verdreven uit het paradijs

Uit het leven in eeuwigheid:      in de dood. Lichamelijk lijkt het nog wat – geestelijk los van God: dood.

En ook het lichamelijk sterft:      dat is slechts een kwestie van tijd.

 

En God had alle recht om zich nooit meer te bemoeien met welk mens dan ook. Maar in Zijn genade en liefde blijft Hij zich (Godzijdank) bezighouden met Zijn Schepping.

Grote gevolgen: Zonde en Dood

In hoofdstuk 4 – 11 kunnen we lezen waar dit toe leidt.

Dood: geestelijk, en lichamelijk. Net als Adam en Eva zijn wij onderworpen aan dit oordeel.

En net als onze voorouders rebelleren we tegen God en zijn regels.

We lezen hoe zonde en dood zich verspreiden onder mensen, over de aarde, moord en doodslag, het streven naar totale autonomie van de mens: rebellie tegen God, de Schepper.

 

Kain en Abel (Genesis 4)

Korte beschrijving:

Kain is jaloers op Abel – God accepteerde Abels offer – de gunst van God.

Relatie met God verbroken – onderlinge relatie verbroken – moord

Gods oordeel: Kain wordt weggestuurd en zwerft de rest van zijn leven

 

Sterfelijkheid (Genesis 5)

1  Dit is de lijst van Adams nakomelingen.

 Toen God Adam schiep, de mens, maakte hij hem zo dat hij leek op God.

2  Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en noemde hen mens toen zij werden geschapen.

3  Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.

4  Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters.

5  In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.

Adam geschapen naar Gods beeld – Set lijkt op Adam – Gods beeld

Adam sterft.

Dit gaat door tot aan Noach… De mens is gedoemd te sterven

 

Alleen Henoch – leefde in nauwe verbondenheid met God …

 

De zondvloed (Genesis 6-9)

De ellende, zonde, slechtheid van de mens groeide, en was op een gegeven moment zo erg dat God het niet meer kan verdragen en Hij vernietigd de mensheid en alles wat leeft op aarde door een enorme vloed. – De scheiding tussen de wateren van de eerste dag wordt ongedaan gemaakt.

 

 

De toren van Babel (Genesis 11)

In Zijn genade redt Hij de mensheid – één familie (en een groot aantal dieren…) Er is een nieuw begin – een verbond dat zichtbaar wordt door de regenboog aan de hemel.

Maar ook dan blijft de zonde – en blijft het oordeel van God.

Feitelijk zijn we nu op een dieptepunt aangekomen: Mensen die daadwerkelijk willen ‘zijn als God’. Daar waar Gods opdracht is verspreid je over de aarde, vul de aarde, wordt de keus van de mens bij elkaar te blijven om een eigen Koninkrijk te verwezenlijken, los en  onafhankelijk van God.

Ook hier grijpt God is, geeft een spraak verwarring. Verspreiding over de aarde – niet in onderlinge verbondenheid, maar los van elkaar en los van God.

 

De ondergang van het Koninkrijk

Het patroon van Gods Koninkrijk is (ernstig) verstoord.

Mensen zijn niet meer van nature Zijn volk,  leven niet meer van nature in zijn plaats – verdreven – los van God.

De mens wijst Gods regering af: we willen en kunnen het zelf wel.

Betekent dit nu dat het Koninkrijk verdwenen is. Er helemaal niet meer is?

Nee Gods Koninkrijk is aanwezig, God is God en regeert, zelfs wanneer mensen Hem ongehoorzaam zijn.

Het Koninkrijk van God:
Niet daar waar God regeert, want Hij regeert overal,
maar de plaats waar Zijn koningschap met vreugde wordt geaccepteerd.

 

God in Zijn goedheid en genade stopt hier niet. Hij gaat verder. En zelfs in de gebeurtenis in Genesis 3, daar waar de slang  spreekt, geeft God zijn belofte: Een nakomeling van Eva zal de slang verslaan. Het laatste woord is nog niet gezegd, en het laatste Woord is bij God.

Het Koninkrijk van God

Het patroon van het Koninkrijk

Ondergang van het Koninkrijk

Gods Volk

Adam en Eva

Geen

Gods plaats

Het paradijs

Verbannen

Gods regering en zegen

Gods Woord;

Perfecte relaties

Ongehoorzaamheid

en vloek

 

 

Het verhaal tot nu toe….. (schema)

Toepassing

 • Lees Genesis 1 t/m 11 eens integraal door
  (En let eens op het einde van hoofdstuk 11 en begin van hoofdstuk 12)
 • Herken Genesis 3 (t/m 11) in onze eigen levens – neem het serieus. – wil je je werkelijk onderwerpen aan Gods Woord en Zijn genade? Leven in Zijn Koninkrijk – Zijn koningschap vreugde vol accepteren?
  Of wil je je eigen god zijn?
 • Zie het om je heen de effecten ervan (bv Internationale Vrouwendag) en roep uit “Genoeg”
 • Besef dat de oplossing van God komt – de belofte