En het oordeel is….

 
 

En het oordeel is….

 
Christenen zijn de gelukkigste mensen op aarde.
Alleen zij kennen hun toekomst werkelijk.

Het einde…

Voorbeelden van verwachtingen voor de aarde samengesteld door de BBC.
Samensmeltende werelddelen, botsende sterrenstelsels en de zon die de aarde opslokt. De toekomst van onze planeet ziet er volgens een schema van de BBC niet bepaald rooskleurig uit. We hebben gelukkig nog wat respijt: de tijdlijn die de Britse spreekbuis samenstelde, op basis van onderzoek en hypotheses van wetenschappers en de NASA, slaat immers op de toekomst van de aarde en het heelal over duizend tot honderd triljoen (!) jaar. De meest ingrijpende en opvallende gebeurtenissen zetten we voor u op een rij.
 • Bruggen, dammen en gebouwen verloederen en hebben over 1.000 jaar minstens een herstel- of opknapbeurt nodig. De jaren eisen hun tol en de bouwsels zijn onderhevig aan ondergang en verval.
 • Door de snelle evolutie van talen zullen nog over 1.000 jaar de meeste woorden zijn uitgestorven.
 • Duizend jaar later betekent het einde voor de ijskappen op Groenland. Die gaan naar alle verwachting smelten over 2.000 jaar.
 • Van de Niagarawatervallen op de grens tussen Canada en de Verenigde Staten zal over 50.000 jaar geen spoor meer zijn.
 • MacBooks zullen ontbinden door corrosie van het titanium in de laptops. Geen paniek, volgens de BBC gebeurt dat pas over 100.000 jaar.
 • Over 5 miljoen jaar zal de mens uitsterven
En dat gaat zo door tot
Over honderd triljoen jaar (100.000.000.000.000.000.000 jaar) legt Moeder Aarde het loodje. Ze geraakt uit haar baan en verdwijnt in de zon.

 
De Bijbel gaat nog veel verder in tijd (de eeuwigheid), en is bijna nog futuristischer maar ook rooskleuriger, er komt een Nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont.
2 Petrus 3:13 
Wij verwachten echter naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
 
Jezus zal terugkomen en oordelen over de levenden en de doden.
1 Thessalonicenzen 4:16-18
Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn.
Troost elkaar met deze woorden.
 
Jezus komt terug en zal oordelen. Hij zal tot zich nemen die van Hem zijn en in de vuurpoel des doods werpen wie Hem niet kennen. Hoe dat precies is weten we niet, de Bijbel geeft een aantal beschrijvingen die je in ieder geval niet vrolijk maken ( eeuwige pijn, knarsetanden, vuurpoel).
 
Zonder de speculaties van de BBC (gebaseerd vooral op gegevens van NASA) te willen bagatelliseren – al doen ze er zelf ook wel wat laconiek over – ga ik geloof ik toch maar voor het Bijbelse scenario. Ik ken Jezus, Hij is mijn Heer. Hij kwam naar aarde om de hoopvolle toekomst, waarover vele profeten en nieuwtestamentische schrijvers schreven werkelijkheid te maken.

Incarnatie

Fillipenzen 2:5-11
Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood-de dood aan het kruis.
Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer, ‘tot eer van God, de Vader.
 
Hier wordt in een paar zinnen iets ontzagwekkends beschreven wat rechtstreeks ons leven hier en vandaag raakt.
Jezus was in volmaakte eenheid, communicatie en balans met Vader en Geest. In glorie en heerlijkheid.
Jezus was bereid deze heerlijkheid en glorie te verlaten
Niemand dwong Hem ertoe – Hij was het aan niemand verplicht: geheel vrijwillig
Hij werd mens als wij
 
Realiseer je wat dat inhoud!
Hij liep als mens, zoals jij en ik hier op aarde. God – mens geworden – bereid te sterven om ons leven te geven.
Hoeveel moet je van mensen houden om dat te doen…
Over welke gezindheid, die van Jezus, spreekt Paulus hier.
We gaan lezen Johannes 12:42-50, eerst even een korte voorgeschiedenis:
 • Jezus wekt Lazarus op uit de doden – Farizeers besluiten Hem te doden
 • Pascha nadert: mensen vragen zich af of Jezus naar de tempel zal komen – gewoonte van veel Joden. De farizeeërs hebben de opdracht gegeven te melden als men hem ziet
 • Jezus is Bethanie ( 15 stadiën/kleine 3 km van Jeruzalem) bij Maria, Martha en Lazarus – Martha zorgt voor eten, Maria zalft zijn voeten met kostbare olie en haar haar
 • Intocht in Jeruzalem – farizeeërs in paniek
 • Jezus spreekt over het sterven van de graankorrel en verwijst naar het eindoordeel en de overwinning over de dood
 • Menigte begrijpt het niet – Jezus verbergt zich voor hen
 • Velen geloofden niet – ondanks de tekenen
Johannes 12:42-50
Toch waren er ook veel leiders die wel in hem geloofden, maar vanwege de Farizeeën kwamen ze daar niet openlijk voor uit, omdat ze niet uit de synagoge gezet wilden worden.
Ze stelden meer prijs op de eer van mensen dan op de eer van God.
Jezus had luid en duidelijk gezegd: ‘Wie in mij gelooft, gelooft niet in mij, maar in hem die mij gezonden heeft, en wie mij ziet, ziet hem die mij gezonden heeft.
Ik ben het licht dat naar de wereld is gekomen, opdat iedereen die in mij gelooft niet meer in de duisternis is.
Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.
Ik heb niet namens mezelf gesproken, maar de Vader die mij gezonden heeft, heeft me opgedragen wat ik moest zeggen en hoe ik moest spreken.
Ik weet dat zijn opdracht eeuwig leven betekent. Alles wat ik zeg, zeg ik zoals de Vader het mij verteld heeft.’
 
Dit laatste deel speelt zich allemaal af in de week voor Jezus’ kruisiging en opstanding
De bewogenheid van Jezus: over Lazarus (hfst 11) staat lijnrecht tegenover de plannen van de farizeeërs die zelfs Lazarus wilden doden- om het getuigenis van Lazarus over Jezus  Joh 12:10,11
 
En paar zaken die duidelijk worden in dit gedeelte (en die ook duidelijk in lijn zijn met de gehele Bijbel):
 • Jezus en de Vader zijn één
 • Jezus is niet gekomen om te oordelen
 • Er zal een oordeel zijn op de laatste dag
 • Jezus’ zegt alleen wat de Vader heeft gezegd 
 • Zijn woorden zijn eeuwig leven: Brengen je van de duisternis in het licht
Johannes 12: 47 
Als iemand mijn woorden hoort maar ze niet bewaart, zal ik niet over hem oordelen. Ik ben immers niet gekomen om over de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden.
 
De gezindheid van Christus hier op aarde.
Wat is de gezindheid van Christus die we hier lezen?

Barmhartigheid

Jezus zei deze zaken niet alleen: “Ik oordeel niet” hij maakte ze waar in de praktijk van het dagelijkse leven.
 
Voor tollenaars en zondaars
Wanneer Hij bij tollenaars – in het huis van Mattheus – aanligt, met ze eet hebben de farizeeërs kritiek. Die uiten ze naar de leerlingen toe. Waarom eet uw meester met tollenaars en zondaars?
Jezus’reactie:
Mattheüs 9:12-13 
Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel.
Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’
 
Voor een overspelige vrouw
Wanneer de leiders een vrouw op overspel betrapt hebben brengen ze haar bij Jezus. Ze geven aan dat deze vrouw volgens de wet van Mozes gestenigd dient te worden: wat Jezus daar van vindt…. Jezus stelt vervolgens: de wet is de wet, en wie zonder zonde is die mag de eerste steen werpen.
Johannes 8
Jezus richtte zich op en vroeg haar: ‘Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld?’
‘Niemand, heer, ‘zei ze. ‘Ik veroordeel u ook niet, ‘zei Jezus. ‘Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer.’
Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’
 
Voor de grootste zondaar
En Paulus schrijft over zichzelf, nadat Jezus al naar de hemel is gegaan, als grote zondaar waarvoor nog zelfs ook Gods genade geldt
1 Timotheüs 1:13-16 
hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed.
Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten.
Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming: Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste, en juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd; ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor allen die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen.
 
En zelfs in het stuk uit Johannes wat we net gelezen hebben blijkt Jezus’ barmhartigheid met mensen, ook bv met leiders van het volk die tot geloof zijn gekomen in Hem. Er staat nergens dat Hij hen terecht wijst. Johannes schrijft wel dat ze de verkeerde prioriteiten hebben: Eer van mensen boven de eer van God.
Hoe herkenbaar is dat?
 
Wat kunnen we uit dit gedeelte van Johannes halen voor vandaag. We leven toch in een heel andere wereld dan toen.
Een aantal verschillen 
toen
nu

Samenleving van Godsbesef doordrongen

 • Gods Woord – God =Woord:
 • Genesis God sprak en het was er
 • God sprak en het wordt weggenomen
 • Ook in de omliggende wereld waar het christendom verspreid werd

Wie is God eigenlijk/God bestaat niet: Het bewustzijn van een God zoals bij de Joden is echt anders

 • Absolute Godsclaim mag niet gemaakt worden- misschien zijn er wel meer
 • God als sprekend en scheppend Opperwezen is al helemaal niet aan de orde – eerder dan nog als oorzaak van ellende die ter verantwoording moet worden geroepen

Oordeel wordt gekoppeld aan gebod

 • heb je niet aan het gebod voldaan – dan volgt straf
 

Er is geen oordeel, en als deze er is ‘dan valt het voor mij wel mee’

 • Straf op zonde…? We bepalen zelf wel wat goed en fout is
 • Jezus stelt zich zelf op de plaats van/als één met God – dat wordt Hem niet in dank afgenomen
 • God is licht: Jezus is licht – wie gelooft gaat over van licht in de duisternis…
 • Wie is Jezus eigenlijk – anders dan wat men misschien ziet aan christenen 
 • Beeld van Jezus als licht die de duisternis overwon is wel mooi maar symbolisch.
 
 
Enkele overeenkomsten toen en nu
 • Mensen waren bang voor geloof in Jezus uit te komen – liever eer van mensen dan van God. Uitkomen voor geloof is nu niet veel anders. Men is bang voor de mening van anderen meer dan voor God (christenen) maar er is ook veel onverschilligheid en/of onwetendheid (niet christenen)
 • Jezus is niet gekomen om te oordelen
  God is licht: Jezus is licht – wie gelooft gaat over van licht in de duisternis…
De principes die blijven:
Jezus kwam niet om te oordelen maar om te redden
Gods woorden oordelen de mens uiteindelijk (de jongste dag vs 48) – God is Rechter
Als onze gezindheid is als die van Jezus dan zijn we gericht op redding – het oordeel laten we aan God over
 
Dan nog een aantekening bij de term Barmhartigheid:
Barmhartigheid is niet de misvorming van het begrip door zogenaamde liefdadigheid waarmee onrecht in stand wordt gehouden.

Geen oordeel?

O ja wel.
Johannes 12: 48
Wie mij afwijst en mijn woorden niet aanneemt heeft al een rechter: alles wat ik gezegd heb zal op de laatste dag over hem oordelen.
 
Geen veroordeling door ons, en zeker niet door ons nu. Laat het oordeel over aan degene die rechtvaardig oordeelt (1 Petrus 2:23)
Jezus was zich bewust van de zondigheid van mensen. Daarom was Hij juist gekomen, om hen te redden. Gods Woord is daar zo helder over:
Johannes 3:17
God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Mattheüs 20:28
zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.’
Lukas 19:10
De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
 
Tegen de overspelige vrouw zei Hij “ga heen en zondig niet weer”, de tollenaar in wiens huis hij at werd een van zijn discipelen – Mattheus. Jezus is duidelijk, had een doel voor ogen – de eer van de Vader – en barmhartigheid: de redding van verloren mensen!
Hij wil niet dat er iemand verloren gaat. Hij is niet gekomen als mens om mensen te oordelen.
 
Ook wij zijn niet geroepen om te oordelen.
Uiteraard beoordelen we situaties, we maken onderscheid om juiste beslissingen te nemen. God heeft ons zelfs ook zijn Geest daarvoor gegeven. 
Het oordeel is dan ook nu niet hier. Er is tijd voor genade en bevrijding. God houdt meer van mensen dan wij ooit zullen kunnen.
Laat de gezindheid van Jezus in je zijn.
Laten we gericht zijn op het uitleven van Gods Barmhartigheid en genade. 

Hoe

 • Ken God! 
  als je Hem nog niet kent, leer Hem kennen door zijn Zoon Jezus Christus: Het oordeel voor jou: Vrijspraak
 • Geef God de Vader in alles de eer, leef met Hem, leef voor Hem
 • Realiseer je de genade van Jezus

  • voor jouzelf, ook in al je falen en in misschien het meer de eer van mensen zoeken dan van God
  • je zonden zijn vergeven

Laat de gezindheid van Jezus in je zijn

 • Wees bereid om net als Jezus je ‘fijne plek’/comfortzone te verlaten (incarnatie)
 • Laat je handel en wandel doordrenkt zijn van het verlangen dat ook de ander Jezus leert kennen
 • en dat is niet altijd gemakkelijk (2 Tim 2:3, 2 Tim 3:11) – en weet: God redt
 
Händel
De eerste maal dat de Messiah werd uitgevoerd in Londen (1743) complimenteerde iemand Händel met dit stuk “edele (noble) entertainment”. Zijn reactie: Het zou me spijten als ik hen alleen maar had geëntertaind, mijn wens is hen beter te maken”
 
Händel wilde in alles wat hij deed graag dat het een effect had op mensen, in de richting van God. Dat is niet alleen weggelegd voor componisten, maar ook voor bakkers, administrateurs, wetenschappers, schoonmakers, en iedereen. Niet je omstandigheden of je kwaliteiten maar je liefde voor God en mensen zijn hierin bepalend: willen dat niemand verloren gaat.
 
Jij hoeft anderen niet te veroordelen – Laat het oordeel aan God, op Zijn tijd
Wees bewogen/barmhartig met de mensen in je directe omgeving en de omgeving verderaf.

1 minuut opdracht

Denk eens na over je thuissituatie, of je werksituatie. Met welke mensen heb je te maken?
Zijn zij gebaat bij de genade van Jezus Christus?
Geloof je dat Gods genade ook voor deze persoon beschikbaar is?
Op welke manier (met of zonder woorden) kun jij deze genade vormgeven/zichtbaar maken – misschien wel juist als je geneigd bent hem/haar te veroordelen.
Begin voor hem/haar te bidden – als je dat nog niet deed.
En ga opnieuw de grootheid van Gods genade zien – voor jou en ook voor deze persoon
 
We hoeven niet bang te zijn voor allerlei eindtijd- en aarde vernietigingsspeculaties. Er komt een nieuwe hemel en nieuwe aarde, onze God heeft de wereld in zijn hand.
Laten wij tot die tijd wijs en goed omgaan met die aarde en de mensen die er op leven.
God wil niet dat er iemand verloren gaat.

Laten we bidden