Geloof en daden


 

Joop legt op basis van Jakobus 2 uit dat geloof en daden hand in hand gaan. 

 

Een maand geleden sprak ik over het verlangen van God om met de mensen omgang te hebben, om Zich te verheugen in Zijn schepping. Daarom schiep Hij ons. Maar Hij wil ook dat wij ons verheugen in Hem en het leven dat Hij geeft. Daar gaat het christendom over. Een van de dingen waar we naar uitzien is onze vereniging met God; dat is de hoop die in ons leeft. Daar is de afgelopen weken over gesproken.

Maar totdat we met Jezus verenigd worden in een nieuw leven, leven we al als nieuwe scheppingen in een gevallen wereld. Ons leven is een bovennatuurlijk leven dat gebaseerd is op geloof.

Daarom vandaag spreken over ‘Ons geloof’ en ‘Leven uit geloof’.

In de Bijbel lezen we 2 heel bekende gedeeltes over geloof:

1 Kor. 13:13:  ‘Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.’ En

Hebr. 11:1: ‘Het geloof is de zekerheid van de dingen waarop we hopen en het bewijs van de dingen die we niet zien. Vanwege hun geloof werden de mensen uit vroeger tijden geprezen. Want door geloof begrijpen we…’.

 

Lezen: Jakobus 2:14-26 (NBV)

Jakobus 2:14-26

14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof. 19 U gelooft dat God de enige is? Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze sidderen. 20 Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? 21 Werd het onze voorvader Abraham niet als een rechtvaardige daad toegerekend dat hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22 U ziet hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof vervolmaakt wordt door daden. 23 Zo ging in vervulling wat de Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad.’ Hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. 24 U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof. 25 Werd niet ook Rachab, de hoer, rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26 Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is ook geloof zonder daden dood.

 

Wat is geloof?

 

Geloof is niet een soort gevoel, of emotie, of een vage kracht etc.

Geloof is een zekerheid leert Hebreeën. Een niet zichtbaar bewijs van wat God doet of gezegd heeft. Door geloof maken we a.h.w. zichtbaar wat God gezegd heeft. Daarom werkt geloof ook alleen maar door daden (Jak. 2:17,18,26): je zet een stap (= daad) in geloof, b.v. bidden voor zieken, of als Petrus wandelen op het water. Dan zet dat geloof een actie van God in werking (b.v. genezing, of water als vaste ondergrond).

Geloof is ook de vaste overtuiging van de waarheid van iets, in dit geval onze verlossing en onze erfenis. Vanuit die betekenis begrijpen we ook 1 Cor. 13:13. Daar zet Paulus tegenover wat beperkt is en wat vergaat, wat eeuwig blijft, nl. de liefde, want God is liefde! En daaraan koppelt hij geloof en hoop. Letterlijk staat er ‘Nú (juist nu) blijven geloof, hoop en liefde’.

Nu moeten we het doen met het geloof en de hoop op datgene wat komen gaat. Maar wat we nu al ontvangen, is Gods liefde. Die zal blijven bestaan. In vers 12 zegt hij: Ik ben gekend (door God). Dat hopen we niet, dat geloven we niet, dat weten we. En vanuit die wetenschap geloven we dat God ons zal geven wat Hij beloofd heeft.

Geloof is dus ook onwrikbaar vertrouwen in God: ‘Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen’(1 Thess. 5:24).

 

Geloof is dus een levenshouding, die zichtbaar wordt in hoe wij leven. M.a.w. leven uit geloof is een heel ander ding dan leven uit wat we zien: ‘want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Kor. 5:7).

Daarom durft Jakobus het aan om te zeggen dat je geloof zichtbaar moet worden in je werken. De werken zijn het bewijs dat je God vertrouwt, dat je gelooft wat Hij gezegd heeft (b.v. bidden voor zieken is een geloofsstap).

 

Geloof blijkt uit wat je doet

 

Sommigen menen dat Jakobus wetticisme predikt als hij zegt dat je niet slechts uit geloof gerechtvaardigd wordt, maar ook uit werken. Dit lijkt in tegenstelling te staan tot wat Paulus zegt in Romeinen en Galaten dat we gerechtvaardigd worden uit geloof en niet uit werken (Rom. 1:17; Gal. 2:15,16).

 

Feitelijk zeggen beide hetzelfde: we worden niet gered vanwege onze verdiensten, onze werken, maar door het geloof in het plaatsvervangend offer van Jezus. Dit geloof in Jezus wordt echter zichtbaar door wat we doen en hoe we leven en laat op die manier onze rechtvaardiging zien.

 

Algemeen wordt aangenomen dat geloof bestaat uit drie stappen:

1.      kennis (bekendheid) van het evangelie;

2.      erkenning (overeenstemming) dat het evangelie waar is;

3.      vertrouwen: de noodzakelijke stap om jezelf aan God toe te vertrouwen.

 

Deze stappen gaan samen op in de betekenis dat er alleen sprake van geloof kan zijn als het evangelie erkend is en zijn waarheid geaccepteerd (Rom. 10:14).

 

Calvijn: ‘geloof is een stevige en zekere kennis van de goddelijke genade voor ons, gebaseerd op de waarheid van een vrije (gratis) belofte in Christus, geopenbaard aan onze geest en verzegeld in ons hart door de Heilige Geest.’

M.a.w. geloof is niet alleen maar weten, kennis, maar ook een hartsrelatie waarin je God vertrouwt voor wat je zegt. En óf je God vertrouwt blijkt uit je werken, zegt Jakobus.

 

Geloof moet je leren

In onze natuurlijke leefomgeving zijn we zo gewend aan het zichtbare als maatstaf voor ons handelen, dat we ons moeten ‘oefenen in geloof’.

Hebr. 6:15: ‘door geduld te oefenen (standvastig vertrouwen NBV) heeft Abraham het beloofde verkregen’: dat is geloof én werken.

Geloof moet je leren/ontwikkelen: 2 Petrus 1:5: make every effort to supplement your faith = je geloof te verrijken. M.a.w. zoek gelegenheden om je geloof te beproeven en uit te werken.

Petrus deed dat door uit de boot op het water te stappen (Matth. 14:29). Pas toen hij zag…. Ging het fout!

Dus geloof leer je in het leven. groeien in geloof is een proces dat ontwikkelt naarmate je stappen zet. Judas 20: ‘bouw jezelf op in je allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest.’

geloof is een zekerheid die je moet uitproberen door uit te stappen. Onze zekerheid is Gods belofte:  ‘want hij die beloofd heeft is getrouw’ (Hebr. 10:23).

Geloof betekent God op Zijn Woord nemen en daarnaar handelen. Dat is geloof zichtbaar gemaakt in werken.

 

Gebieden waarin ik leer leven uit geloof

 

karakter

overwinning over zonde (2 min. Holy Ghost Buster)

geven

uitstappen

ziekte

wonderen

zekerheid van mijn geloof

voorzienigheid Gods (dat God geeft wat nodig is, leiders, arbeiders, middelen etc.)

 

kortom als ik leer leven uit geloof op alle terreinen van het leven, dan leef ik een bovennatuurlijk leven. dan wordt het een avontuur i.p.v. frustratie.

Voorbeelden:

Levensheiliging is geen wetticisme meer, maar vertrouwen op de Heilige Geest (Rom 8:13);

Dagelijkse problemen: geloof ik dat God ook daarin voorziet? Jes. 65:24: ‘En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.’

Matth. 6: 8,31,33 ‘Want je Vader weet wat je nodig hebt, voor je Hem bidt…Maak je niet bezorgd…, maar zoek eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal je bovendien geschonken worden.’

Financiën: ‘Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. ‘Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ Maleachi 3:10.

 

Geloof is dus ook een verandering van focus: eerst richten op wat God wil, Hem gehoorzamen en volgen en dan vertrouwen (=geloven) dat Hij zal voorzien.

Als je echter blijft vertrouwen op wat je ziet en weet en daarnaar handelt en niet vertrouwt dat God zal voorzien, heb je feitelijk geen geloof, zegt Jakobus.

Dan heb je hetzelfde geloof dat ook de duivel heeft: hij gelooft in God, maar dient Hem niet. Zo’n geloof is een dood geloof!

 

De plaats van gebed in geloof

 

‘Je hebt niets omdat je niet bidt, zegt Jakobus, of je bidt met verkeerde motieven’ (Jak. 4:2,3).

‘Vraag en je zult het ontvangen. Dan zal je vreugde volmaakt zijn’. (Joh. 16:24).

 

We begrijpen niet alles van gebed en geloof, b.v. waarom sommige gebeden niet verhoord worden, maar de Bijbel is duidelijk over de connectie tussen bidden en geloven. Bidden is een ‘werk’, waardoor geloof zichtbaar wordt.

Gebed is de motor van het geloof (vgl auto zonder motor) daarom bidden we voor zieken.

Bidden is geen religieuze handeling, maar het in werking zetten van mijn geloof: koppeling op laten komen.

’De Here is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus.’ (Filip. 4:5-7).

 

Bezorgdheid, onvrede, frustratie, onrust etc. is meestal een gebrek aan geloof. ‘Al wat niet uit geloof is, is zonde’ (Rom. 14:23) = andere definitie van zonde.

Het leven als christen  is niet proberen goed je best doen, maar dagelijks  leven uit geloof. ‘Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.’ (Hebr. 11:6).

Leven uit geloof maakt het leven leuker!

 

Geloofshelden vroeger en nu

Vroeger: Abraham, Mozes, vrienden van Daniel, Jonathan, Petrus, Paulus, ….

Recent: John Wimber (wonderen),  Mike B (I dont have a clue), ….

Allemaal mensen die het leven uit geloof hebben uitgeprobeerd op alle terreinen van het leven.

 

Slot:

Stel mij maar eens op de proef – zegt de HEER van de hemelse machten. ‘Breng alle tienden naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is, en zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen.’ Maleachi 3:10

Stel Mij op de proef…. We gaan bidden voor de noden en God vragen te voorzien.