Helm van de verlossing

 

De helm van de verlossing

Al een aantal weken spreken we over, wat we noemen, de wapenrusting of de militaire uitrusting. Een uitrusting van een soldaat die onder andere beschreven staat in het bijbelboek Efeziers 6, daar wordt het de wapenrusting van God genoemd.

 

Wat hebben we tot nu toe geleerd? Een paar hoogtepunten uit de preken van de afgelopen weken:

1.       We worden opgeroepen om de wapenrusting aan te doen.

2.       De wapenrusting is duidelijk bedoeld voor een gevecht, we moeten ons dus klaarmaken voor een gevecht. Dit is ook een actieve oproep: doe dit om, doe dit aan, zet dit op enz.

3.       We moeten de wapenrusting aandoen om stand te kunnen houden tegen listen en bedrog.

4.       We vechten niet tegen mensen, maar tegen de machten van de duisternis.

Emmanuel zei: we vechten niet tegen mensen, maar vóór mensen. We vechten tegen onwaarheden, halve waarheden en tegen list en bedrog. Dit zijn listige aanvallen van de duivel. Dit is niet symbolisch, maar werkelijkheid.

5.       Het wordt wel duidelijk: het is een heel serieuze zaak en van levensbelang.

Vandaar dat Chris het had over het harnas, wat niet symbolisch je gevoelens van je hart beschermt, maar wat je leven beschermt. En dat geldt natuurlijk ook voor de helm waar we het vandaag over hebben.

Het doel van deze serie is om ons denken te vernieuwen en om steeds meer op Jezus te gaan lijken. We hebben namelijk een missie: en die is om het koninkrijk van God, dat is iedereen die leeft onder gezag van Jezus, om dat koninkrijk te verbreiden. We zijn soldaten van het koninkrijk van God.

Lezen Ef. 6:10ev

10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. 17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

 

We gaan een gevecht aan en we gebruiken de wapens die hier beschreven staan:

·         Waarheid

·         Gerechtigheid/ rechtvaardigheid

·         Inzet/ bereidheid voor het evangelie van de vrede

·         Geloof

·         De verlossing

·         De Geest

 

Het is een bijzondere uitrusting, een bijzonder wapentuig. Het is een wapentuig die typisch is voor het koninkrijk van God. Het past bij het karakter van God en van het evangelie om juist deze wapens te gebruiken. God is immers een God van waarheid (Jezus noemt zichzelf de waarheid), van Rechtvaardigheid en van verlossing.

Dis is dus de opstelling en het aanvalsplan. Deze dingen worden vergeleken met de wapens en de uitrusting van een soldaat. Wat opvalt is dat de hele opstelling nodig is. Je kan niet 1 of 2 achterwege laten en maar de helft opstellen, het zou je hele aanvalsplan in de war schoppen. Als een speler in een team een rode kaart krijgt, is het hele systeem ontregeld. Iedereen is nodig om te kunnen spelen zoals het is uitgedacht. Gerechtigheid kan niet zonder waarheid en geen Inzet voor het evangelie zonder geloof.

Bovendien: dit is geen spel, het is een reële strijd, een harde strijd, een vermoeiende strijd, een pijnlijke strijd, een strijd die je je hele leven voert. Niet een geestelijke strijd die we een keer per week strijden binnen de muren van dit gebouw, maar een dagelijks gevecht om in het dagelijkse leven. Maar we weten één ding zeker: er komt geen verlenging en er volgen geen strafschoppen; het wordt een klinkklare overwinning.

En nog voordat we ons gaan verdiepen in de verlossing, de helm van de verlossing: voetbal is een teamsport, met een trainer-coach, maar het team moet het doen. Van Gaal heeft geen bal geraakt, geen goal gescoord en geen penalty gestopt. Het team moet het doen. Dit is anders met deze strijd.

 

Er staat:

“…zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht…” en verder: “neem daarom de wapenrusting van God op…”

Het is dus Gods kracht, Zijn wapens, zijn militaire uitrusting. Er zit niks van ons bij, de waarheid, de gerechtigheid, de inzet voor het evangelie, het geloof, de verlossing en de geest komen allemaal van God zelf, het zijn niet onze tools.

Dat lijkt me relaxter dan een coach aan de zijlijn die je toeschreeuwt wat je allemaal goed en niet goed doet en vervolgens bij een overwinning als eerste met zn neus op TV komt. Het is de kracht van God zelf die we hebben om de strijd te voeren.

Oh ja, we spelen geen 5-3-2, maar 4-3-3. Dit betekent: we wachten niet af, we willen aan de bal zijn. We willen aan de bal zijn en we willen gebied veroveren en controleren. We wachten niet af voordat er een stortvloed van onwaarheden op ons afkomt. We wachten niet af tot de buurman bij ons op de stoep staat, we zetten stappen en we laten ons zien. Geen onzichtbare Messi, maar een zichtbare Robben. We willen gezien worden; we willen de waarheid laten zien en vertellen. We vertellen van Jezus, de gekruisigde, degene die is opgestaan en degene die terugkomt! We hebben een boodschap van verlossing.

We hebben het nu al een aantal weken over deze onderwerpen met als doel ons denken te vernieuwen en steeds meer op Jezus lijken. En ik vraag me dan nu ook af: is je denken vernieuwd? Lijk je steeds meer op Jezus? Kijk je nu anders aan tegen mensen om je heen? Hoe pak je nu de wapens op:

·         Waarheid

·         Gerechtigheid/ rechtvaardigheid

·         Inzet/ bereidheid voor het evangelie van de vrede

·         Geloof

Wijs je het kwade af en ben je genadig over mensen, zoals Chris heeft uitgelegd? Ben je je aan het voorbereiden op de missie, weet je wat je gaat zeggen als je overbuurvrouw tijdens een barbecue op je toestapt en je vraagt waarom je in Jezus gelooft?

 

Ik wil je aanmoedigen om elkaar in de Missional community of in de kleine groep op te zoeken en elkaar deze vragen ook te stellen. Doe dit op de momenten die er zijn, maar help elkaar ook als je bij elkaar eet, of samen een biertje dringt. Bespreek wat je tegenkomt op je werk en hoe je hiermee om kunt gaan. Kijk nog eens terug op deze onderwerpen, op de preken van de afgelopen weken. Trek de uitrusting aan en hijs elkaar ook in het harnas.

 

De helm, Gods wapen

Vandaag hebben we het over de helm van de verlossing. Hier wil ik twee principes over uitleggen.

·         Het eerste is: het is Gods werk.

·         Het tweede is: het is onze opdracht.

 

En tegelijkertijd zal ook duidelijk worden dat het gaat over onze verlossing én over de verlossing voor  de wereld.

 

Het is Gods werk

Om dit principe goed neer te zetten wil ik een stukje met jullie lezen uit Jesaja 59.

 

Vooraf aan dit stuk wordt beschreven hoe het volk zich heeft afgekeerd van wat goed is. Er is onrecht, er wordt bloed vergoten, misdaden en men vertrouwt niet meer op God.

 

Lezen Jesaja 59:15b

 

Maar de HEER zag het,

en het was slecht in zijn ogen

dat er geen recht meer was.

16 Hij zag dat er niemand was,

hij was geschokt dat niet één mens zijn zijde koos.

Op eigen kracht bracht hij redding

en zijn gerechtigheid spoorde hem aan.

17 Hij gordde het harnas van de gerechtigheid aan

en zette de helm van de redding op zijn hoofd.

Hij deed het kleed van de vergelding aan

en hulde zich in de mantel van de strijdlust.

18 Hij zal ieder naar zijn daden vergelden:

woede voor zijn vijanden,

wraak voor zijn tegenstanders;

ook op de eilanden wreekt hij zich.

19 In het westen zal men de naam van de HEER vrezen

en in het oosten zijn majesteit.

Want hij zal komen met de kracht

van een rivier in een smalle bedding,

voortgestuwd door de adem van de HEER.

20 Hij zal als bevrijder naar Sion komen,

naar allen uit Jakobs nageslacht

die met de misdaad breken

– spreekt de HEER.

Op eigen kracht bracht hij redding… hij deed het harnas aan en de helm op. Het is God zelf die redding brengt en gerechtigheid. Het is volledig Gods initiatief en zijn actie. In dit stuk lezen we hoe groot Gods genade is. Het hele hoofdstuk gaat over het onrecht van het volk Israel: gerechtigheid voor ons is onbereikbaar… staat er. Kun je het je voorstellen hoe het is om in een wereld te leven waar onrecht is?

Ik kan er zo boos om worden dat mensen onrecht wordt aangedaan. Dat de zwakken altijd het kind van de rekening zijn. Dat de rijken rijker worden en de macht hebben om hun rijkdom te vergroten ten koste van de armen. Dat er asielzoekers ongenadig hard worden aangepakt, omdat ze een bedreiging vormen voor ons comfortabele leventje in Nederland: dit is ons land! Maar ook dat we zelf onderdeel zijn van het probleem, dat we steeds maar weer de keuzes maken die onszelf het beste uitkomen. Dat we onze medemensen en God dag in dag uit tekort doen.

We leven in een wereld vol onrecht en keer op keer weten we het zo te verdraaien dat het lijkt alsof iedereen onrechtvaardig is behalve wijzelf.

Geloof je nog niet dat God zelf het heft in handen heeft genomen? Hier staat het: “Op eigen kracht bracht hij redding…” (vs 16). En dit is typisch voor God en voor ons: redding en rechtvaardigheid komt ons niet toe, is onbereikbaar voor ons, maar God is soeverein. Ongeacht ons gedrag, ongeacht ons handelen, redt hij ons en brengt hij gerechtigheid/ rechtvaardigheid. En hij komt met kracht! Zo krachtig als een rivier, staat er. Een rivier die overal door heen slijt, zelfs door rotsen.

Het wordt hier meteen al duidelijk dat de helm niet bedoeld is als bescherming voor de drager. Het is immers God zelf hier die de helm van de verlossing op doet. En hij is het die redding, die verlossing brengt.

En verderop wordt steeds meer duidelijk dat God dit doet in Jezus: Want hij zal komen met kracht… Hij zal als bevrijder naar Sion komen. Dit is Jezus, degene die gerechtigheid breng en redding, zoals het hier staat. Of verlossing, zoals het beschreven staat in Efeziërs.

Het stukje wat we net lazen gaat niet alleen over de situatie toen van het volk Israël. Dit gaat evengoed ook over nu. Het is niet voor niets dat Paulus in de brief aan de kerk in Efeze dit aanhaalt. Want dit is het verhaal van Jezus, oftewel het evangelie. Het evangelie van de vrede. Jezus, die gekomen is om redding te brengen en gerechtigheid. God die zelf het heft in handen heeft genomen en zonder afhankelijk te zijn van ons ons redt. Die de wereld bevrijdt van onrecht en vrede brengt.

Dit is het koninkrijk van God, wat al gekomen is. Dit is niet een koninkrijk wat er in de toekomst zal zijn, het is hier nu. De bijbel zegt:

“Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon, die ons de verlossing heeft gebracht…” (Kol. 1:13ev)

Nog voordat we zelf de strijd aangaan, weten we dat de oorlog al gevoerd is. Nog voordat we zelf de helm hebben opgezet of ons überhaupt maar bij de kazerne hebben gemeld, is Jezus ons voorgegaan en is hij als winnaar uit de strijd gekomen. Deze zekerheid geeft ons enorme kracht, nog voordat we het gevecht aangaan.

 

We zijn dus in militaire dienst van het rijk van Jezus, de geliefde zoon die ons de verlossing heeft gebracht. We zijn in dienst van het koninkrijk van de vrede, wat er nu al is. We vechten om meer gebied te veroveren, we strijden voor meer vrede, voor meer waarheid. We vechten tegen onrecht en tegen onwaarheid, tegen listige onwaarheden van de duivel.

 

Het is onze opdracht

Het tweede principe over de helm van de verlossing is: het is onze opdracht. Het is onze opdracht om de helm op te zetten. Dus om de verlossing, de redding te gebruiken als wapen in de strijd die we voeren voor het koninkrijk van God. Blijkbaar is dit ook nodig. Blijkbaar vliegen ons de pijlen om de oren, anders hoeven zou Paulus ons niet oproepen om een helm op te doen. We moeten daarom ook niet naïef zijn over wat we op ons af krijgen.

Als we naïef zijn, dan doen we geen helm op en beschermen we onszelf niet en raken we gewond. Er zijn namelijk voldoende ideeën, wereldbeelden en verkeerde gedachten die ons kwaad doen en ons schaden. En bovendien zullen er momenten zijn die je moedeloos maken en waar je hopeloos van wordt. Paulus roept ons duidelijk op om ons daartegen te beschermen.

We lezen hierover in 1 Tes. 5:4ev

Maar u, broeders en zusters, u leeft niet in de duisternis, zodat de dag van de Heer u zou kunnen overvallen als een dief, 5 want u bent allen kinderen van het licht en van de dag. Wij behoren niet toe aan de nacht en de duisternis, 6 dus laten we niet slapen, zoals anderen, maar waken en op onze hoede zijn. 7 Wie slaapt, slaapt ’s nachts, en wie zich bedrinkt, is ’s nachts dronken; 8 maar laten wij, die toebehoren aan de dag, op onze hoede zijn, omgord met het harnas van geloof en liefde, en getooid met de helm van de hoop op redding. 9 Want Gods bedoeling met ons is niet dat wij veroordeeld worden, maar dat wij gered worden door onze Heer Jezus Christus. 10 Hij is voor ons gestorven opdat wij, of we nu op aarde zijn of gestorven zijn, samen met hem zullen leven. 11 Dus troost elkaar en wees elkaar tot voorbeeld, zoals u trouwens al doet.

… 14 Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost terecht te wijzen, de moedelozen hoop te geven, op te komen voor de zwakken, met iedereen geduld te hebben. 15 Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander. 16 Wees altijd verheugd, 17 bid onophoudelijk, 18 dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt.

En paar dingen die opvallen over dit gedeelte: het is een oproep om op onze hoede te zijn, scherp te zijn en niet te slapen. We laten ons zo gemakkelijk in slaap sussen over wat er om ons heen gebeurt. We vinden wat er in de Nederlandse samenleving gebeurt al zo gemakkelijk normaal en acceptabel. Maar wij horen niet bij het rijk van de duisternis, maar van het licht. En als we dan de helm ophebben van de verlossing, of van de redding, dan worden we niet moedeloos. Dan zijn we niet gedeprimeerd en zonder hoop voor deze wereld. Als we alleen al naar het journaal kijken, dan zien we al een wereld zonder hoop. We zien dat het echt niet beter wordt met deze wereld. En ook niet met Nederland. En zelfs niet met Groningen. Het lijkt uitzichtloos.

Armin van Buren noemde het nog afgelopen vrijdag in het programma College Tour: we kunnen de wereld niet veranderen. Maar we moeten bij onszelf beginnen en het een klein beetje beter maken voor de mensen waar we kunnen. Ik doe dat door ze te laten dansen.

Ik snap dat wel. Ik snap wel dat het frustrerend is om te zien dat de wereld niet te veranderen valt en dat we tevreden moeten zijn met het kleine wat we kunnen.

Maar ten diepste is het natuurlijk diep triest, dat dit de enige hoop is die je hebt.

En het is met name triest omdat we dan niets over hebben dan onszelf. We vertrouwen dan alleen op onszelf. Ken je de volgende reclame: “Gelooft u ook meer in het leven vóór de dood”? Ik dacht echt dat hier een wedergeboren christen aan het woord was. Ik zou dan ook volmondig ja hebben gezegd, ware het niet dat deze spreuk wordt gevolgd door een referaat over dat je moet vertrouwen in de eigen kracht van de mens. Pardon? Dat vind ik pas tegenstrijdig: geloven dat er meer is in het leven voor de dood en tegelijkertijd vertrouwen op eigen kracht. Zie je dan niet dat we het daar juist niet van moeten hebben? Kijk je dan nooit om je heen? Kijk je dan nooit naar het journaal?

Een collega van me lag in een scheiding waarin er van alles gebeurde met depressies, persoonlijke moeilijkheden en psychische problemen. Uiteindelijk was hun oplossing: we moeten meer tot onszelf komen, in plaats van in de eerste plaats aan de ander te denken. Je moet eerst heel diep ervaren wie jezelf bent. Nou, dat leek me niet zo’n goede zet als je al in een depressie zit, dus ik kon het niet laten te vertellen van de genade die je vindt als je belijdt dat je het juist níet van jezelf moet en hoeft te hebben!

We gaan de aanval in tegen gedachten, tegen ideeën en tegen theorieën die horen bij het rijk van de duisternis, en ze zijn overal om ons heen.

En dit kunnen we doen in de wetenschap dat het niet nutteloos is, maar dat de overwinning al is behaald. Er is verlossing en de wereld zal worden gered. Armin van Buren had gelijk: we kunnen de wereld niet veranderen. Maar vergeet niet: God kan dit wel en het is in zijn kracht dat we dit doen.

De wereld wordt gered. Niet alleen jij en niet alleen de christenen die je kent, de wereld zelf wordt verlost! De aarde! Door het geloof in Jezus zijn we daar onderdeel van. Daarom staat er terecht in dit stuk: we zullen leven met Jezus, troost elkaar daarom en wees elkaar tot voorbeeld!

En verder: …geef de moedelozen hoop… Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle omstandigheden, want dat is wat hij van u, die één bent met Christus Jezus, verlangt…

Wees altijd verheugd, we weten toch dat we verlost zijn. We weten toch dat de wereld verlost wordt. We weten toch dat Jezus redding heeft gebracht? We weten toch dat iedereen die de naam van de Heer aanroept zal worden gered…door geloof?

En het allerbeste weten we ook: we weten dat het God zelf is die de strijd heeft gevoerd en dat het zijn wapens zijn die we gebruiken? Zoek je kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de militaire uitrusting van God aan…

 

Afronding

Hoe zetten we nu de helm op van de verlossing? We houden moed en we danken God onder alle omstandigheden. Want we weten zeker dat we verlost zijn en dat de wereld verlost zal worden. We weten dat God bezig is om zijn koninkrijk te verspreiden over de hele wereld, zodat iedereen die gelooft behouden zal worden: verlost zal worden. Deze zekerheid van verlossing en redding, dat is waar we ons aan vast houden. We weten bovendien dat deze verlossing zeker is, ongeacht hoe we zijn en wat we doen: het is Gods werk en God werkt met kracht!

Met deze zekerheid kunnen we de strijd aangaan om de boodschap te brengen en het koninkrijk van God, het rijk van de vrede te verdedigen en hiervoor te vechten. Met deze zekerheid zijn we actief bezig om onwaarheden en onrecht aan te vallen. Het is onze opdracht om elkaar te bemoedigen, elkaar aan te moedigen om God elke dag dankbaar te zijn, ongeachte onze omstandigheden. En om de boodschap van vrede en verlossing te verspreiden zoals Jezus dat deed. Zo komen we steeds dichter bij het doel van deze prekenserie: steeds meer op Jezus gaan lijken.

 

Tot slot

We spelen geen 532, maar 433, we gaan zijn niet in de verdediging, maar in de aanval.

Dus: zoek je kracht in de Heer. Hou vol en houd moed door strak voor ogen te houden, altijd en overal: er is verlossing. Jezus heeft overwonnen. Geef elkaar moed met deze zekerheid en ga zo de strijd aan zonder teleurgesteld te raken, vol hoop en in de winning mood.