Het geprofeteerde Koninkrijk

 

The Prophetic Kingdom, het geprofeteerde Koninkrijk
 
 
Inleiding:
 
Je komt ze zo nu en dan weer tegen. In het nieuws, op de straat in stad, in de social media Facebook, twitter, etc. Je komt ze af en toe weer ’s tegen. Mensen die opstaan tegen wantoestanden. Ze gaan de straten op om te protesteren, verzinnen een actie met ijswater om aandacht te vragen voor een verschrikkelijke ziekte…En het lijkt de laatste tijd of er elke week wel iets ‘nieuws’ verschrikkelijks gebeurd, of bestaat, waartegen actie moet worden ondernomen. Handtekening aktie hier, protestmars daar, Facebook-oproepjes en re-tweets…
En soms denk ik heel eerlijk.. ach hou ’s op zeg. Maar waarom denk ik dat eigenlijk. Is het zo dat ik niet geloof dat die acties wat uitmaken, en echt verschil maken, of is het omdat ik moedeloos en verslagen wordt als ik weer geconfronteerd wordt met onrecht, gebrokenheid en ongerechtigheid in deze wereld. 
En als ik dan wat langer nadenk over waarom mensen protesteren, opstaan tegen onrecht en ellende, dan denk ik dat er een oprecht verlangen in mensen leeft, een Goddelijke verlangen, een verlangen naar gerechtigheid. En ergens resoneert in al die acties een soort schreeuw van; Dit kan niet langer, dit is niet goed, dit moet stoppen. Iemand moet hier iets aan doen. Als we zo doorgaan, of als deze ziekte, dit onrecht, deze ongelijkheid, door blijft gaan dan loopt het slecht met ons af.
En tuurlijk kun je van alles vinden over de vorm van protest en hoe effectief, hoe veel impact het nou echt heeft… als ik er langer over nadenk, dan denk ik ja.. Ja. Ja, er moet een geluid klinken dat tegen onrecht ziekte en ellende ingaat. Dit verlangen naar gerechtigheid moet hoorbaar en zichtbaar worden. Deze verlangens zijn oprecht. Deze roep om oordeel en gerechtigheid is echt….,
 
en de hele schepping ziet er reikhalzend naar uit dat openbaar worden wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeeen zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij, die als voorschot de Geest hebben ontvangen, ook wij zucht in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop, zijn wij gered.” (Rom 8: )
 
Thema: leven als profetisch volk, het Koninkrijk proclameren en leven…
 
We zijn, zoals je als regelmatige bezoeker van onze diensten wellicht wel weet bezig in een serie over het Koninkrijk van God. We hebben de titel “God’s big Picture’ gekozen, omdat het laat zien dat God vanaf het allereerste begin de vestiging van Zijn Koninkrijk voor ogen heeft. Het is dus niet een ‘christelijke uitvinding, of de laatste trend in de charismatisch evangelische wereld. Nee, het is een belofte van God. 
 
We hebben het Koninkrijk van God gedefinieerd als “ Gods volk (mensen) op Gods plek onder Gods heerschappij en zegen.
 
We hebben de afgelopen weken gezien en gehoord dat het koninkrijk door verschillende fasen heen is gegaan zou je kunnen zeggen. In elke fase hebben we gekeken naar Gods Volk, Gods Plek en Gods Heerschappij en Zegen.
 
Schematisch ziet dat er dan zo uit. (Powerpoint)
Het
Koninkrijk
van God
Het patroon van het Koninkrijk
Ondergang van het Koninkrijk
Het beloofde Koninkrijk
Het gedeeltelijke Koninkrijk
Het geprofeteerde Konininkrijk
Gods Volk
Adam en Evan
Niemand
Abrahams nakomelingen
Israellieten
 
Gods Plaats
Het paradijs
Verbannen
Kanaan
Kanaan, Jeruzalem en de Tempel
 
Gods regering en zegen
Gods Woord, perfecte relatie
Ongehoorzaam-heid en vloek
Zegen voor Israel en de natien
De wet en de koning
 
 
 
 
Vandaag: Het geprofeteerde Koninkrijk
 
We gaan kijken naar hoe het Koninkrijk, en de beloften die daarbij horen, door de profeten wordt neergezet. 
 
Mozes is de eerste profeet genoemd in de bijbel. Exodus 4 e.v. geeft ons een goede definitie van wat een profeet is. 
God’s profeten zijn Zijn mondstuk. die zijn woorden verkondigen aan anderen.
 
Gods profeten wijzen op en naar het verbond dat God zelf met zijn mensen sloot.
 
Thema’s die de OT profeten vaak ter hand namen waren altijd gericht op het verbond. Twee dominante thema’s die we terug vinden in deze profetieen zijn.
Oordeel en Hoop
 
Oordeel
Gods oordeel is niet iets wat je graag en vaak hoort op een gemiddelde christelijke bijeenkomst. Hoewel oordeel vaak onlosmakelijk verbonden is met de beloften van God. Denk bijvoorbeeld maar terug aan de zegeningen die  Adam en Eva van God kregen. Oordeel kwam, toen ze buiten Gods voorzieningheid wilden beslissen)
 
We kunnen moeite hebben met het idee van een God die oordeelt. Sommigen zullen zeggen; spreekt dat niet tegen wat Jezus zegt: Heb je vijanden lief… Maar Jezus sprak hier over persoonlijk wraak nemen tegen degenen die je pijn hebben gedaan. God’s oordeel is zijn recht en een noodzakelijke reactie op degenen de tegen hem in gaan.
Wij zien oordeel vaak niet vanuit het oogpunt van God, als de perfecte, heilige, onveranderlijke, rechtvaardige Schepper. We hebben soms moeite om de impact en de slechtheid van zonde goed te overzien. Van verkrachting to hebzucht, moord tot jaloezie, sex-slavernij tot roddelen, drugs-dealen tot ongehoorzaamheid aan ouders….elke vorm is een vorm van verraad tegen God de schepper. Voor onze menselijke ogen is dat moeilijk te zien en soms te begrijpen…
Maar belangrijker nog, we vallen zelf onder de categorie slecht… Buiten het verlossende werk van Jezus om, vallen we allemaal onder het oordel van God, en verdienen we allemaal straf.
 
Waarom dan spreken over oordeel?
 
– Oordeel aan het kruis:
Het meest belangrijke oordeel dat we voor ogen willen houden is het dat we zijn verlost van het oordeel van God omdat Jezus in onze plaats veroordeeld werd.x
– Oordeel dat komt;
God zal eens en voor altijd oordelen over alles wat slecht en zondig en onrechtvaardig is. Dat is maar goed ook. Er moet oordeel komen over alle ongerechtigheid die nu ongestraft lijkt. er moet gerechtigheid komen voor alle wandaden, alle verschrikkelijkheden. 
 
 
Profeten (OT) waarschuwden de mensen vaak voor de gevolgen van ongehoorzaamheid aan God. We moeten dus niet denken dat profeten alleen maar voorspelden wat God zou gaan doen door Christus in de toekomst. Ze spraken en profeteerden in de eerste plaats voor hun eigen tijd en voor / tegen de mensen uit hun eigen tijd en omgeving. Ze waren dus eerder door-vertellers dan voorspellers. Als mondstuk van God was hun primaire boodschap er een van oordeel. 
 
—> Uitleg ballingschap (kort)
 
—> Vertaling / verduidelijking
Jongetje en zijn moeder die hem waarschuwt niet met z’n nieuwe schoenen in de modder te gaan stampen, anders moet hij naar z’n kamer…
 
Door de profeten heen klinkt telkens weer deze waarschuwing. Luister naar God, keer je van je slechte weg af, doe dit nou niet, vertrouw nou op God… Doe je dit niet, dan zal God je oordelen, dan zul je Israel, verbannen worden. En dat gebeurt ook. (605 –  586 v Chr. verwoesting van de tempel). In die periode spreekt de profeet Ezechiel tot het volk waarbij het nog maar een keer herhaalt dat het God is die ze straft, net zoals Hij gezegd heeft dat hij zou doen. Daarmee laat God zien dat Hij in control is. Hij heeft de touwtjes nog in handen, want hij laat er geen twijfel over bestaan dat het Zijn wil is dat de Babyloniers Israel heeft overwonnen. God is niet verslagen, Hij is niet minder machtig, Hij is juist aan het werk…door de Babyloniers heen voert hij oordeel uit.
 
God is niet veranderd. Hij is nog steeds de God van oneindige liefde, van genade en van eeuwige rust en vrede, maar hij is ook een heilig God, die alles wat slecht en zondig is haat.
 
Hoop
 
—> Genesis 12:1-3 (belofte aan Abraham)
 
Zijn beloftes aan Abraham zijn gegarandeerd! God is trouw aan wat hij beloof heeft in het verbond met Abraham.
 
2Ik zal je tot een groot volk maken,
ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven,
een bron van zegen zul je zijn.
3Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken.
Alle volken op aarde zullen wensen
gezegend te worden als jij.’

 

 
(Genesis 12:1-3)
 
Dus Gods verbond, die de basis vormt voor de profetische boodschap van oordeel, is ook de basis van het andere thema in profetieën ; hoop
—> Terwijl de geschiedenis wijst op het falen van Israel, wijzen de profeten op de toekomst van Israel.
 
1. Gods Volk
 
In de tijd van de ballingschap, waarin dus Gods oordeel uitgevoerd werd voor het volk Israel is er ook een sprankje hoop. Niet iedereen valt dit oordeel ten deel, God laat een deel van Israel overleven. En vanuit dat kleine, behouden deel, zal God een nieuwe natie vormen. 
– nieuwe uittocht; niet uit Egypte maar uit Babylon
– de dienaar: uittocht uit slavernij en ballingschap zal geschieden door een dienaar een knecht. Jesaja beschrijft hoe deze dienaar er uit zal zien en zal handelen:
 
Om onze zonden werd hij doorboord,
om onze wandaden gebroken.
Voor ons welzijn werd hij getuchtigd,
zijn striemen brachten ons genezing.
6Wij dwaalden rond als schapen,
ieder zocht zijn eigen weg;
maar de wandaden van ons allen
liet de HEER op hem neerkomen.
 
Soms wordt hier Israel mee bedoeld (eerste laag)
 
Deze profetie vind zijn vervulling in Jezus dood aan het kruis. …gekomen om te dienen en niet om gediend te worden.
 
De rol van de dienaar Israel zal verder strekken dan alleen het eigen volk:
 
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’
(Jesaja 49:6)
 
Gods belofte van een volk wordt vervuld!
 
 
2. Gods plaats
Ezechiel
 
belofte / profetie van de nieuwe tempel. Begint ook hier met oordeel (Ezechiel 8), maar eindigt met hoop (40-45) Het tweede beeld van hoop overstijgt het eerste in alle facetten. Ezechiel ziet God zelf in deze nieuwe tempel intrekken. Een rivier stroomt uit deze tempel, als een beeld van zegening voor alle volken.
 
Dit beeld is zo magnifiek dat het niet over een door mensen handen gemaakte tempel kan gaan. 
Gods plan van herstel en vernieuwing beperkt zich niet tot het volk Israel, hij heeft de hele wereld op het oog, alle naties (volken). 
 
De nieuwe plaats waar God wil wonen, die Hij voor ogen heeft, die hij door de profeten heen laat zien is niet een stad, ergens hier op aarde. Het is een nieuwe schepping!
 
17Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Wat er vroeger was raakt in vergetelheid,
het komt niemand ooit nog voor de geest.
18Er zal alleen maar blijdschap zijn
en groot gejuich om wat ik schep.
Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad
en schenk haar bevolking vreugde.
 
(Jesaja 65:17-18)
 
3. Gods heerschappij en zegen en Gods Koning
 
God is trouw, en zal zijn beloftes nooit breken. God beloofde heerschappij en zegen voor zijn volk zal hij dus ook nakomen. Maar hoe kan hij dat doen met een volk dat koppig is, dat telkens weer van hem weg rent, telkens weer zondigt tegen God? 
 
God belooft een nieuw verbond. Denk aan het oude verbond dat hij met Abraham sloot:
Groot volk,zegen…door jou zal ik alle voken zegenen…God gaat verder op die belofte door een nieuw verbond aan te gaan met zijn volk. Maar dit verbond is beter , want het wordt een onbreekbaar verbond. 
God zal in dit verbond een weg vinden die voor eens en voor altijd afrekent met zonde, zodat zijn volk vergeven worden en God zullen kennen op een nieuwe intieme manier. Hij zal hen van binnen uit veranderen. 
 
26Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. 27Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen. 28Jullie zullen in het land wonen dat ik aan je voorouders gegeven heb, jullie zullen mijn volk zijn en ik zal jullie God zijn. 
 
Ezechiel, en later ook de profeet Joel maken het duidelijk dat het hier gaat om God’s aanwezigheid, door de Heilige Geest. (Ezechiel 26 en Joel 2:28-32). 
Dit nieuwe verbond vind zijn aftrap en vervulling in de dood van Jezus. Toen Jezus de beker nam tijdens het laatste avondmaal met zijn vrienden, zei Hij ‘ “ deze beker die voor jullie wordt uitgegoten is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt”
 
Gods Koning
En in dit nieuwe verbond, belooft God ook een nieuwe Koning. De profeten wisten dit en profeteerde over het Koning David; uit zijn familie zal een eeuwige koning opstaan. Een Koning die zijn weerga niet kent, die verlosser genoemd zal worden. Een Koning die rechtvaardig is, vol vreden en vol liefde. En de redding van de wereld hangt van die Koning af. De heerschappij van de hele wereld rust op zijn schouder. Zo’n grote Koning heeft God voor ogen. 
De profeet Daniel ziet hem als de zoon van mensen, die authoriteit gegeven is over alle volken en naties. Hij is geen gewone Koning, Hij zal heersen als God, God zelf zal Koning zijn. Jezus Christus zoon van God, eeuwig Koning!! 
 
Zijn heerschappij zal er een zijn vol zegening. Deze Koning zal de heerschappij van God herstellen en alles zal op z’n plaats vallen. 
 
 
 
Toepassing:
 
—> Het evangelie leert ons hoe we moeten leven, maar redt ons ook als we falen te leven zoals we zouden moeten leven.
 
Kijken met Gods ogen.
 
Leven met een Profetisch perspectief:
-> Field of opportunity:
 
In the field of opportunity its ploughing time again
There aint no way off telling if these seeds will rise and when…
 
(Neil Young).
 
 
– zien wat er nu gebeurt, gerechtigheid brengen.
– leven als burgers van het koninkrijk