Hoop voor 2014


Arie legt uit waarom we ook in het nieuwe jaar hoop hebben. 

 

 

Toen ik 20 was ben ik tot geloof gekomen. Een belangrijke tekst hierbij was:

 

Psalmen 37 (NBG)

3  Vertrouw op de HERE en doe het goede, woon in het land en betracht getrouwheid;

4  verlustig u in de HERE; dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.

5  Wentel uw weg op de HERE en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken;

 

Aanleren gebaar

GELOOF 

·         Nederlands (NGT):        1-hand bij hoofd wijzen naar boven

·         Engels (BSL) Faith:      vastpakken

 

Feitelijk werd mijn “ik geloof wel dat God bestaat” een zeker weten dat Hij bestaat, een vastgrijpen.

Uiteindelijk weet ik dat het God is die me heeft beetgepakt en me sindsdien niet meer heeft losgelaten.

Een nieuw jaar

Dit is de eerste zondag van een nieuw jaar.

We hebben net een week van wisseling achter de rug. Vaak met terugkijken – hoe was het afgelopen jaar,  vaak met vooruitkijken-hoe zal het komende jaar worden?

Je ontkwam ook op radio en tv (en internet) niet aan de overzichten van wat het afgelopen jaar had gebracht en wat het komende jaar wordt verwacht.

 

Een jaarwisseling met zowel mooie als zorgelijke elementen. (lees de kranten er maar op na)

En in alles proef je voor een nieuw jaar ook altijd hoop (of soms een gebrek aan hoop)

Hoop op herstel van de crisis, Hoop op een oplossing voor de situatie in Syrië, en misschien dichterbij, hoop op genezing van een geliefde of van jezelf, hoop op een baan in het nieuwe jaar.

Kortom Hoop op dat het beter zal gaan

 

Aanleren gebaar

HOOP

·         2 R-handen – als het maar zal gebeuren

·         5-hand op borst – verwachting

 

Vorige week sprak Teun over een hoopvolle toekomst, hij schetste aan de hand van Openbaring een stralend beeld van God bij mensen. Geen tranen en geen pijn meer.

Dat dat niet een doekje voor het bloeden is, een “stil maar wacht maar het komt wel goed” maar dat het bemoedigende implicatie heeft voor ons huidige leven beschrijft hij in drie afrondende kernpunten:

 

Uit de preek van Teun 29 december

Volharding

Jezus bemoedigt de Kerk om vol te houden. Om te blijven bidden, te blijven strijden, te blijven geloven en getuigen.

 

De Kerk met een missie overwint

Het visioen van de nieuwe hemel en aarde is voor de kerk een herinnering aan de opdracht die ze heeft om de wereld bekend te maken met het goede nieuws. Tot de voltooiing van dit visioen heeft de Kerk nog veel te doen. De wereld heeft de Kerk nodig.

 

De aanwezigheid van God

De aanwezigheid van God, door zijn Geest is wat Gods volk uniek maakt in de wereld. Zijn aanwezigheid is wat ons eenheid geeft. Daardoor is liefde onderling mogelijk. Doordat Hij bij ons is, is er herstel mogelijk. De aanwezigheid van God is wat we aan de wereld te bieden hebben.

 

 

Bemoedigend:

Volharden: blijven bidden, te blijven strijden, te blijven geloven en getuigenNu in dit leven heeft dat zin

Want we zien nog niet waarop we hopen maar we weten, zijn ervan overtuigd, geloven dat Gods plan met deze wereld voortgang vind.

Dat de wereld de kerk nodig heeft, door Gods aanwezigheid is eenheid, liefde, herstel mogelijk. De aanwezigheid van God is wat wij te bieden hebben. Gods aanwezigheid door Zijn Geest, Gods gerechtigheid:

·         nu in jouw en mijn leven:

·         voor de wereld om ons heen

Niets meer en niets minder.

 

Hoop

De verwachting, de hoop die hieruit spreekt is niet een “2 R-handen hoop” maar de “hoop van verwachting” zelfs als we het nog niet zien.

Hoop zoals ik die hier bedoel, en die naar de toekomst wijst met een zekerheid ondanks omstandigheden nu gebaseerd op een vast geloof wat God heeft gegeven.

 

Hebreeën 11:1

NBG51

1  Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.

Willibrordvertaling 95

1  Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien.

NBV

1   Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

HSV

1  Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet.

NB

1  Geloof viert de werkelijkheid van wat wordt gehoopt, is het bewijs van gebeurtenissen die niet waarneembaar zijn.

 

In welke vertaling je deze tekst ook leest, duidelijk wordt dat de hoop de werkelijkheid is waarop het geloof zich baseert. Geloof bevestigt de hoop –op dat wat we nog niet zien maar zeker zal zijn.

 

1 Petrus 1

21  Door hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof tevens hoop is op God.

 

Titus 1

2  die hoop geeft op het eeuwige leven dat God, die niet liegt, vóór alle tijden heeft beloofd.

 

God is geen leugenaar!

 

Hebreeën 6

19  Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel,

 

Belangrijk in dit alles is dat we beseffen dat die hoop uiteindelijk niet gebaseerd is op onze keuze maar gebaseerd is op de keuze van God voor ons!

We kunnen niet zeggen kijk ons nu eens krachtig en hoopvol zijn…

Werkelijk levende hoop is gebaseerd op wat God geeft. Ook de uitwerking ervan in ons dagelijkse leven.

 

Hoop gekoppeld aan Geloof dat door God gegeven is

Petrus Lombardus (ca 1100 – 1160)

De roem der vromen (zoals Paulus het noemt 2 Kor.1:12)

·         Het eerst van al is nodig te geloven dat je geen vergeving van zonden kunt krijgen dan door Gods Goedentierenheid

·         Dat je helemaal geen enkel goed werk kunt hebben als  Hij het je niet ook gegeven heeft

·         Dat je jezelf het eeuwige leven door geen goede werken waardig kunt maken als ook dat je niet uit genade gegeven wordt

 

Hoe je het went of keert, het is Gods werk, het hangt van God af, God geeft het in Zijn Zoon Jezus Christus en bevestigt dit aan je hart door Zijn Heilige Geest.

Het evangelie maakt het leven niet ‘gemakkelijker’. Het heeft impact op je keuzes, je leven en leefstijl. Dat geldt voor iedereen:

Als iemand denkt dat het evangelie op een of andere manier gemakkelijk zijn leven is binnengegleden, zonder grotere veranderingen in zijn leefstijl of verlangens, dan is het waarschijnlijk zo dat hij nog niet begonnen is Jezus werkelijk te volgen.

Sam Allberry

Dit geldt voor iedereen, niemand uitgezonderd.

 

Ken je God en heb je je leven werkelijk gebouwd op het werk van Jezus Christus:

Weet Hij houdt je vast. Hij is getrouw zelfs in jouw momenten van niet meer kunnen hopen – of zelfs momenten van wanhoop.

 

Ken je Hem niet:

Leer Hem vandaag kennen en je leven zal nooit meer hetzelfde zijn door de vaste hoop die binnenkomt en je als een anker aan Hem verbindt.

En niets zal je meer los kunnen maken van Zijn redding.

 

Romeinen 8

38  Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch machten noch krachten, heden noch toekomst,

39  hoogte noch diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.

 

Die hoop op de uitwerking van het volbrachte werk van Jezus Christus, in de toekomst maar zeker ook nu, is totaal onafhankelijk van omstandigheden.

 

Omstandigheden

En nu staan we aan het begin van een nieuw jaar.

Het nieuwe jaar is maar een willekeurig moment. Het zou mooier zijn (las ik in de krant) om nieuwjaar op een meer natuurlijk moment te vieren bv op de meteorologische overgang van winter naar lente.

Het is een willekeurig moment 1 januari (nu al 5 januari) maar een goede gewoonte is om op zo’n moment even stil te staan en te zien wie God is, wat Hij doet en de hoop in ons leven opnieuw scherp te definiëren.

 

Hoop is een onzekerheid als het niet gekoppeld is aan geloof.

Geloof dat is gebaseerd is op de zekerheid die God ons heeft gegeven in Zijn Zoon

 

Geloof gebaseerd op die Hoop

·         is niet passief maar zet aan tot uitwerking van wat je gekregen hebt

·         maakt mogelijk dat zelfs ogenschijnlijke onmogelijkheden getrotseerd worden door de waarheid: dat wat nog niet gezien wordt maar vast staat.

·         richt zich niet op menselijk handelen maar op ingrijpen van God waarvan wij/jijzelf deel uit maakt.

·         Maakt Gods liefde zichtbaar en tastbaar

·         Maakt het zelfs mogelijk de wereld te veranderen

 

Misschien zeg je “mijn omstandigheden maken het niet (goed) mogelijk om daadwerkelijk zichtbaar te maken wat God in mijn leven doet. Het is allemaal niet zo rooskleurig en gemakkelijk”.

Niet je omstandigheden echter bepalen jouw mogelijkheden, of jouw ‘waarde’ voor God maar je ‘zijn’ in God en weten wie Hij is in jou, in welke omstandigheid dan ook.

 

Zelfs in Syrië (het klinkt misschien aanmatigend vanuit ons warme huis/gebouw)

Of bijvoorbeeld Egypte: Uitspraak voorganger Koptische kerk nadat hun kerkgebouw was geplunderd en afgebrand:

“…deze situatie leert ons hoe we betere christenen kunnen zijn…”

 

Dit is werkelijk aan den lijve ervaren en standhouden in wat Petrus beschrijft

 

1 Petrus 5

7  U mag uw zorgen op hem afwentelen, want u ligt hem na aan het hart.

8  Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

9  Stel u tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof, in het besef dat uw broeders en zusters, waar ook ter wereld, onder hetzelfde leed gebukt gaan.

10  Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, heeft u geroepen om in Christus Jezus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister. God zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet meer zult wankelen.

 

Uitleven van die Hoop

Die hoop mogen wij uitleven, ook hier in ons dagelijkse leven. En het zal een zegen zijn voor onze omgeving.

 

1 Petrus 3

14  Maar zelfs als u zou lijden omwille van de gerechtigheid, dan bent u toch gelukkig te prijzen. Wees daarom niet bang voor de mensen en laat u door niets in verwarring brengen;

15  erken Christus als Heer en eer hem met heel uw hart. Vraagt iemand u waarop de hoop die in u leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om u te verantwoorden.

 

1.Geloof in die Hoop die zekerheid is

En daarom kunnen we roemen op God die ons een vaste hoop geeft gebaseerd op geloof in Hem die ons vasthoudt en nooit meer laat gaan.

Hoop voor jezelf en voor de wereld om je heen.

Geloof in God zonder hoop doet God tekort en vestigt alle zekerheden op onszelf als mensen.

Jouw situatie is nooit hopeloos – keer je tot God.

 

2.Leef het uit in je dagelijkse leven

En geloof dat je iets kunt betekenen in je eigen omgeving (“klein” en “groot”)

Laten we de vrede en gerechtigheid zoeken voor de plaats waar we leven het zal tot bloei van de stad/wereld zijn (Jeremia 29:7)

 

Titus 3

8  Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich erop toeleggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.

 

1 Thessalonicenzen 5

15  Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt en streef altijd naar het goede, zowel voor elkaar als voor ieder ander.

 

Je kunt in je hele handel en wandel het goede betekenen voor mensen in je omgeving. Je gezin, je collega’s, de straat en buurt waarin je woont.

Goed doen niet als ‘christenplicht’ maar als uitvloeisel van de genade die je ontvangen hebt. Zie waartoe je geroepen bent en leef dat uit op de plek waar je bent. (voorbeelden van Gezamenlijke kleine groep bijeenkomst okt/nov: taart voor de buren, oppas als nodig is, heg knippen, stoep vegen)

Op verschillende manieren voor grotere gebieden, bestrijden van onrecht.

Maak Gods vrede en gerechtigheid zichtbaar.

 

3.Doe het samen

Genieten van Gods genade – met elkaar – zichtbaar voor anderen in je omgeving

We hebben elkaar daarvoor nodig. God geeft zijn kerk als een leefgemeenschap. In je eentje kun je nooit weerspiegelen wie God is.

Als je meent dat het niet meer beter kan worden in je eigen kerkgemeenschap en zegt ” ik doe het wel met mijn persoonlijke geloof in God”, dan ben je in feite bezig dat geloof op te geven

Anton de Witt, ND 30 nov

Daarom ook missionaire community (de ontwikkelende opzet van de wijkgerichte groepen):

De omgeving (vrienden, buren, familie, collega’s, etc)

·         ziet hoe we leven

·         kan met ons mee leven – we nodigen ze uit

·         kan Jezus leren kennen – dezelfde hoop als wij in een vast geloof dat God geeft

·         kan groeien in het leren kennen van God –  discipelschap

·         dezelfde hoop die wij hebben uitleven

·         opstaan tegen onrecht, groot en klein: Gods gerechtigheid zichtbaar maken

 

En welke voorwaarden kun je stellen aan de omstandigheden: geen

 

De opdracht: Hoop op God! (Gebaar HOOP: Vasthouden) en Leef!

Ook nu in 2014