Je bent wat je denkt


 

Emmanuel legt op basis van Romeinen 12 uit dat mensen een verlangen hebben iemand te aanbidden en dat er een sterke relatie is tussen aanbidden en denken.

Rom. 12:1 En daarom, broeders en zusters, en vanwege de ontfermingen van God, vraag ik jullie om jezelf [lett. “jullie lichamen”] te geven als een levend, heilig en God welgevallig offer. Want dat is jullie ware aanbidding. 2 Wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt veranderd door een vernieuwing van jullie denken, om zo te ontdekken wat God van jullie wil en wat goed, volmaakt en Hem welgevallig is.

Een preek over aanbidding

Naar mijn bescheiden mening heeft ieder mens het verlangen in zich om iets of iemand te aanbidden… Het verlangen om bij iets/iemand te horen dat/die jou individuele leven in een of meerdere opzichten overstijgt en waaraan/aan wie je jezelf met hart en ziel wil overgeven. Waar geef je je leven aan…

Daarom doen mensen dingen als…
Olympische Spelen, Voetbal, biologisch eten, muziek,

‘Trance is echt een religie. Je kunt het vergelijken met gothic. Dat zijn mensen met zwarte ogen en zwarte T-shirts van de afdeling Tegen. Bij trance heb je een zelfde groepsgevoel. Tranceliefhebbers gaan helemaal op in de muziek. Het gaat over het euforische, het kippenvelgevoel. Het is een viering van het leven. Ze zijn allemaal jong, zien er op hun mooist uit en zijn met hun beste vrienden. De dansvloer is het hoogtepunt in het bestaan.’ (Armin van Buuren)

Even op een rij wat Paulus (die deze brief geschreven heeft) zegt in deze zinnen:

1. Aanbid God door jezelf helemaal aan Hem te geven. Hij heeft zich over jullie ontfermt (doen)
2. Hoe geef je jezelf aan God als een levend offer?
Doe wat God van je vraagt, doe wat goed is en doe dat wat God blij maakt
3. Hoe weet je nu wat God wil?
Kopieer niet het denkpatroon van de maatschappij waarin je leeft, maar wordt veranderd door op een nieuwe manier te denken waardoor je begrijpt wat God van je wil, wat goed is, volmaakt en waar Hij blij van wordt.

Er is blijkbaar een hele sterke relatie tussen “Aanbidding” en “Denken”.
“Denken” waar Paulus over schrijft is niet alleen “ratio, logica, of intellect”, maar ook opvattingen, gevoelens, waarneming, vooronderstellingen, vooroordelen, verlangens, ambities, etc. Kortom, denkwijze, de manier waarop we naar de wereld om ons heen kijken en uitleggen…


1. “Je bent wat je eet..” – “Je bent wat je denkt?”

Dat klinkt als “the Secret” (voor wie dat wat zegt), maar de manier waarop we over dingen denken, bepaald in grote mate hoe we handelen.
Dat jullie bijvoorbeeld vanochtend hier in de kerk zitten, heeft veel te maken met hoe je over kerk denkt.
“What comes into our minds when we think about God is the most important thing about us.”  (A.W. Tozer – Amerikaanse predikant uit de eerste helft van de vorige eeuw)

Paulus schrijft dat we God moeten aanbidden “vanwege zijn ontfermingen”. (Uitleggen wat “Gods ontfermingen” zijn)
Rom. 5:6 Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven. 7 Er is bijna niemand die voor een rechtvaardig mens wil sterven; slechts een enkeling durft voor een goed mens zijn leven te geven. 8 Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. 9 Des te zekerder is het dus dat wij, nu we door zijn dood zijn vrijgesproken, dankzij hem zullen worden gered en niet veroordeeld. 10 Werden we in de tijd dat we nog Gods vijanden waren al met hem verzoend door de dood van zijn Zoon, des te zekerder is het dat wij, nu we met hem zijn verzoend, worden gered door diens leven.11 En meer nog, dat wij God prijzen danken we aan onze Heer Jezus Christus, door wie we nu al met God zijn verzoend.

Hoe denken we over “Gods genade”?
“God heeft iets voor jou gedaan, daarom doe jij iets voor Hem terug”. Je zou het kunnen uitleggen als: “voor wat, hoort wat”. Een poging om God terug te betalen…Als je heel christelijk bent, doe je het uit “dankbaarheid”

Alsof je naar een voetbalwedstrijd gaat om jouw club te bedanken!
Nee, je gaat naar die wedstrijd, omdat je van voetbal houdt en omdat je van jouw club houdt!
Een van de belangrijkste vragen in je leven is dan ook: Hou je van God?

En, verder, als we denken in termen van “schuld terugbetalen” blijkt daaruit dat we God en zijn genade niet goed begrepen hebben!
Genade betekent dat je iets krijgt wat je niet verdient en ook nooit zou kunnen verdienen! Je hoeft het niet terug te betalen en je kunt het ook nooit terugbetalen! God is niet als DUO (van de studiefinanciering): zijn genade is geen lening die je moet terugbetalen en “als je niet alles kunt terugbetalen, zullen we je in ieder geval zoveel mogelijk laten terugbetalen”.

“Zo lief had God deze wereld, dat Hij zijn eigen Zoon gaf…” (Joh. 3:16)
“Zie toch hoe groot de liefde is die de Vader ons geschonken heeft. Wij worden kinderen van God genoemd, en dat zijn we ook! (1 Joh. 3)

God deed wat Hij deed uit liefde, niet om te worden terugbetaald!
Gratitude is not an act of will power but the glad response of one who acknowledges grace. (John Piper)

2. Niet in alle vertalingen even duidelijk, maar Paulus geeft behalve de genade van God, nog een reden om God te aanbidden

In het Grieks staat een klein woordje “ουν” en dat geeft een oorzaak aan: “daarom, om die reden”.
Wijst terug naar wat hij eerder in zijn brief schreef.

Rom. 11:33 Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen.34 ‘Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit zijn raadsman? 35 Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald?’ 36 Alles is uit hem ontstaan, alles is door hem geschapen, alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.

Dit gaat over wie God is. In elk opzicht overstijgt Hij ons…onuitputtelijk, ondoorgrondelijk, onbegrijpelijk
Je zou kunnen zeggen: aanbid God, omdat God God is

Leviticus 11 Wees heilig, want ik ben heilig

Lev. 19:3 Toon ontzag voor je moeder en je vader, en neem steeds mijn sabbat in acht. Ik ben de HEER, jullie God.
Lev. 19:10 Wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de HEER, jullie God.
Lev. 19:13-14 Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove en plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
Lev. 19:16 Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de HEER.
Lev. 19:18 Wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan ter verantwoording en laad niet omwille van een ander schuld op je 18 door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de HEER.
Lev.19: 32 Sta op voor oude mensen en betoon hun respect. Toon ontzag voor je God. Ik ben de HEER.
33 Iemand die als vreemdeling in jullie land verblijft, mag je niet onderdrukken. 34 Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God. 35 Knoei niet met lengtematen, gewichten en inhoudsmaten. 36 Gebruik een zuivere weegschaal met zuivere gewichten, een zuivere efa en een zuivere hin. Ik ben de HEER, jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid.

Als er iets duidelijk wordt…
Al deze dingen moesten ze doen, omdat God God is.
En de boodschap die tussen de regels door klinkt, is: leer God kennen! Als je Hem kent, weet je hoe je moet leven…


Dit zijn maar een paar voorbeelden. Uiteindelijk wordt over elk aspect van het leven verteld hoe God wilde dat zijn volk leefde.

En de reden die gegeven wordt, is: “Ik ben de Heer”
Kortom, elk onderdeel van het leven leven we omdat God God is en het hele leven aanbidding aan God is.

3. Paulus heeft het over “de denkwijze van deze wereld”. De wereld = maatschappij zonder God
Het belangrijkste kenmerk van “wereldse denkwijzen” is hoe mensen over God en over aanbidding denken…

Bijvoorbeeld: Geloof en wetenschap – Evolutie vs. Creationisme
De belangrijkste vraag is niet hoe de aarde is ontstaan, welke processen, etc. en hoe lang het duurde enzo…
De belangrijkste vraag is WIE heeft de aarde gemaakt.

Ik vergelijk het maar met kunst: weten wie het kunstwerk gemaakt heeft, is belangrijker dan weten op welke manier het kunstwerk gemaakt is.
De kunstenaar krijgt (als het tenminste een mooi kunstwerk is) alle lof en eer (aanbidding…)
“Wauw, wat een prachtig schilderij! (lofprijs) Wie heeft het gemaakt?”

Niemand zal zeggen wanneer hij een Van Gogh ziet: “Hoe is dat hier zo spontaan ontstaan?” We herkennen en erkennen dat dit werk van de hand van een meester komt!

Rom. 1:19 Want wat een mens over God kan weten is hun bekend omdat God het aan hen kenbaar heeft gemaakt. 20 Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. (signatuur!) Er is niets waardoor zij te verontschuldigen zijn, 21 want hoewel ze God kennen, hebben ze hem niet de eer en de dank gebracht die hem toekomen.

De Evolutieleer zijn er heel slim in geslaagd om de Kunstenaar te vervangen door een Knal…
Een Knal hoef je niet te aanbidden, God wel…

De toestand in Syrië zo hopeloos is, dat mensen gras en bladeren in water koken om maar in leven te blijven…
In Nederland zijn bejaardenhuizen zo uitzichtloos dat mensen er liever voortijdig een einde aan maken…(euthanasie)

Als je als christen zegt dat je tegen euthanasie bent, dan concluderen mensen vaak dat je een sadist bent:
I.p.v. mensen uit hun lijden te verlossen, laat je ze liever ondraaglijke en uitzichtloze pijn lijden.

Christenen zijn niet vóór lijden. Christenen zijn voor goede pijnbestrijding (palliatieve zorg).
En voor alle duidelijkheid: ik ben ook voor goede bejaardentehuizen…

We hadden het over denken en aanbidding. Wat heeft euthanasie hiermee te maken?

Het volgende: de kern van de discussie is niet of mensen wel of geen pijn moeten lijden en of dat we mensen tegen wil en dank in leven moeten houden…
De echte discussie gaat over de vraag wie God is, wie heeft het laatste woord? Beschikt God of beschik ik?

 

Ik citeer: “Echtpaar stapt dansend uit het leven”. (AD, 4 feb. 2014)

 “Ze stonden op de drempel van het verzorgingshuis, maar wilden niet naar binnen: David (86) en Willemke (84) kozen liever zelf hun einde…

Petra de Jong (NVVE) ‘Mensen zijn steeds meer gewend de regie te hebben over hun leven en ze willen die regie ook houden over hun levenseinde.”

 

Dat de toenmalige minister de woorden van Jezus gebruikte: “Het is volbracht”, was geen slip-of-the-tongue, maar laat ook zien dat de echte discussie over God gaat…

 

4. Vorige week Angela. Zei iets over dat we als mensen kunnen klagen over hoe slecht het met de wereld gesteld is. (Dat hebben we net even gedaan…)

Jezus heeft ons gezegd dat wij het zout van de wereld zijn, en zout wordt o.a. gebruikt om te voorkomen dat eten bederft.

Als het eten bederft, moeten we niet over het eten klagen, maar ons afvragen waar het zout is!

 

Paulus zegt dat we niet de denkwijze van onze maatschappij moeten kopiëren.

Je zou kunnen zeggen: Het zout verliest zijn smaak, als christenen de denkwijze van de wereld kopiëren…

Behalve kinderen van God zijn we ook kinderen van onze tijd…Onbewust en ongewild nemen we denkwijzen van onze tijd over…

 

Een van de belangrijkste denkwijze die we hebben overgenomen is “Geloven doe je maar achter de voordeur”. (PDF)

We hebben het leven opgedeeld in hokjes (zie PDF) – met dank aan Francis Schaeffer…

Jezus had nog zo gezegd dat je een lamp niet onder de tafel moet zetten!

 


5. Wat kunnen we hier aan doen?

 

1. Paulus zegt dat we onze “lichamen” moeten geven als een levend offer!

Je lichaam = je hele leven en je hele wezen

Je lichaam laat je niet achter de voordeur…

 

Belangrijk antigif tegen achter-de-voordeur-denken is dat we alles gaan zien als aanbidding, niet alleen zingen op zondagochtend!

Werk = aanbidding

Studeren = aanbidding

Naar de kroeg = aanbidding

Opvoeden van je kinderen = aanbidding

Hoe je met je vriendin omgaat = aanbidding

Autorijden … Sam Storms heeft net een 4-delige blogserie geschreven met de titel: Why obeying the speedlimit is an act of worship

En ja, zelfs naar de WC gaan is aanbidding: Deut. 23

Gij zult buiten de legerplaats een plek hebben om u daarheen naar buiten te begeven; 13 gij zult bij uw uitrusting een schopje hebben en, wanneer gij buiten gaat zitten, daarmee een gat graven en uw uitwerpselen weer bedekken. 14 Want de HERE, uw God, wandelt in uw legerplaats, om u te redden en uw vijanden aan u over te geven; daarom zal uw legerplaats heilig zijn, zodat Hij niets onbehoorlijks bij u ziet en Zich niet van u afwendt.

 

If God is not Lord over all, He is not Lord at all…

Is God de Heer van jouw hele leven? Of zijn er ook stukjes waar jezelf Heer over bent?

 

2. De opdracht die Jezus ons gegeven heeft, heeft alles te maken met “Wie is God en wie aanbid je?”

Mat. 28:19 Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19 Ga DUS! op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, 20 en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 


2 Pet. 3:17 Geliefde broeders en zusters, u weet van tevoren wat er gaat komen. Wees daarom op uw hoede en laat u niet meeslepen op de dwaalwegen van wettelozen. Laat uw standvastigheid niet varen, 18 maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid. Amen.