Je moet er wat mee

Je moet er wat mee

Lezen Mattheus 13

1  Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten.

2  Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan, en daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever bleef.

3  Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen: ‘Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien.

4  Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten.

5  Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.

6  Toen de zon opkwam verschroeide het, en omdat het geen wortel had droogde het uit.

7  Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten verstikten ze het zaaigoed.

8  Maar er viel ook wat zaad in goede grond, en dat bracht vrucht voort, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig.

9  Laat wie oren heeft goed luisteren!’

10  De leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen: ‘Waarom spreekt u in gelijkenissen tot hen?’

11  Hij antwoordde: ‘Jullie mogen de geheimen van het koninkrijk van de hemel kennen, hun is dat niet gegeven.

12  Want wie heeft zal nog meer krijgen, en het zal overvloedig zijn; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.

13  Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.

14  In hen komt deze profetie van Jesaja tot vervulling:
“Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen,
en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben.

 

15  Want het hart van dit volk is afgestompt,
hun oren zijn doof
en hun ogen houden zij gesloten.
Met hun ogen willen ze niets zien,
met hun oren niets horen,
met hun hart niets begrijpen.
Want anders zouden ze tot inkeer komen
en zou ik hen genezen.”

16  Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen!

17  Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

 

Jezus liep op aarde en sprak met de mensen om hen heen, op sommige momenten zelfs tot hele groepen mensen. En hij sprak in gelijkenissen.

Wat is een gelijkenis

Veelal een metafoor

 1. een vergelijken van dingen, vergelijking, gelijkenis, overeenkomst
 2. een voorbeeld waardoor een leerstelling of een voorschrift wordt toegelicht
 3. een vertelling, verzonnen maar in overeenstemming met de wetten en gebruiken van het menselijk leven, waardoor de plichten van mensen of dingen jegens God, vooral de aard en geschiedenis van Gods koninkrijk op figuurlijke wijze worden afgeschilderd
 4. een gelijkenis: een aards verhaal met een hemelse betekenis
 5. een bondig en leerrijk gezegde, met een vergelijking of gelijkenis en met voorschrijvende of vermanende kracht (een aforisme, een leerspreuk, een spreekwoord of gezegde)

 

Gebaar: Gelijkenis (al eens eerder verteld)

Jezus vertelt gelijkenissen met het oog op de toehoorder – feitelijk houdt hij ze een soort spiegel voor – je moet er wat mee. Bijvoorbeeld de gelijkenis die we net hebben gelezen. Jezus legt, als zijn discipelen er om vragen uit wat Hij bedoelt.

De gelijkenis van de zaaier – gaat vervolgens vooral over de grond, de aarde, kunnen heten. Hoe ontvankelijk is de grond voor het goede nieuws, voor het zaad…

Je moet er wat mee, het dwingt je tot nadenken en het dwingt je uiteindelijk tot een keuze. Stel je je hart er voor open of niet?

Verborgen

Gelijkenissen die, zo zou je denken iedereen begrijpt. En dan staat er in

Mattheus 13: 34-35

34  Dit alles zeide Jezus in gelijkenissen tot de scharen en zonder gelijkenis zeide Hij niets tot hen,

35  opdat vervuld zou worden het woord, gesproken door de profeet, toen hij zeide: Ik zal mijn mond opendoen met gelijkenissen, Ik zal verkondigen wat sinds de grondlegging der wereld verborgen gebleven is.

Een aspect van gelijkenissen is dat het iets verteld wat verborgen is, en voor sommigen wordt geopenbaard. En voor sommigen niet.

Mattheus verwijst in hier naar psalm 78

Psalm 78:2

Ik open mijn mond voor een wijze les,

spreek uit wat sinds lang verborgen is.

 

Is het je wel eens opgevallen dat in de loop van de geschiedenis die in de Bijbel beschreven wordt er een voortgaande openbaring zichtbaar wordt.

 • Een groeiende openbaring van Gods plan met deze wereld –
 • De komst van een Messias,
 • HHet steeds zichtbaarder worden van Gods Koninkrijk

Jesaja 49:6

6  Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent
om de stammen van Jakob op te richten
en de overlevenden van Israël terug te brengen,
dat is nog maar het begin.
Ik zal je maken tot een licht voor alle volken,
opdat de redding die ik brengen zal
tot aan de einden der aarde reikt.’

 

Jezus zegt dan ook:

Mattheus 13:17

17  Want ik verzeker jullie: vele profeten en rechtvaardigen hebben ernaar verlangd te zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien, en te horen wat jullie horen, maar ze kregen het niet te horen.

 

En als hij de schriften uitlegt na zijn opstanding:

Lukas 26:26. 26

26  Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’

 

46  Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

47  (47-48) en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

 

Vers 26: het onzichtbare

vers 46 het zichtbare – beide dezelfde gebeurtenis

Plotseling gingen ze het zien – en er naar handelen…

Te beginnen bij Jeruzalem – maar uiteindelijk voor de hele aarde:

 

Ook Paulus schrijft dat:

Efeziers 3

5    Het is onder vorige generaties niet aan de mensen onthuld, maar nu door de Geest geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten:

6    de heidenen delen door Christus Jezus ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

7    Van dat evangelie ben ik een dienaar geworden door de gave van Gods genade, die ik ontvangen heb door zijn kracht die in mij werkt.

8    Mij, de allerminste van alle heiligen, is de genade geschonken om de heidenen de ondoorgrondelijke rijkdom van Christus te verkondigen,

9    en voor allen in het licht te stellen hoe het mysterie dat in alle eeuwen verborgen was in God, de schepper van het al, werkelijkheid wordt.

10  Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,

11  naar het eeuwenoude plan dat hij heeft verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer,

12  in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, vol vertrouwen door ons geloof in hem.

 

De kerk als onderdeel – uitwerking van- Gods Koninkrijk hier op aarde, die zichtbaar maakt wat de veelkleurigheid en de wijsheid van God is.

Het Koninkrijk

In dit gedeelte van Mattheus worden aast deze eerste gelijkenis, verschillende gelijkenissen met betrekking tot het Koninkrijk verteld:

 • Het goede zaad – waartussen slecht zaad gezaaid wordt…- onkruid, dat mee opgroeit – bij de oogst verdwijnt dat in het vuur
 • Het mosterdzaadje – klein maar kijk naar het einde
 • Het zuurdesem – een klein beetje dat al het meel doordesemd
 • Het Koninkrijk is als een schat in de grond,
 • en als een parel, degene die ‘m vind heeft er alles voor over deze te bemachtigen
 • En tot slot over een sleepnet – zowel goede als slechte vissen worden gevangen, de slechte worden weggegooid

 

Jezus begon verkondigde aan het begin van zijn bediening al het Koninkrijk van God.

En niet alleen in het ‘stil maar wacht maar alles wordt nieuw’ maar in het dagelijkse leven, in zijn hele doen en laten. Gelijkenissen: Je moet er wat mee!

Marcus 1:15

15  en Hij zei: De tijd is vervuld en het Koninkrijk van God is nabijgekomen; bekeer u en geloof het Evangelie.

 

Met Hem, Jezus, is het Koninkrijk nabij gekomen. Bekeer je, er is vergeving, vertrouw het goede nieuws! En vervolgens liet Hij het zien, sprak erover bracht genezing en vergeving. Het Koninkrijk wordt zichtbaar. In Hem, in mensen. Bekering en vergeving, een veranderd leven door Gods kracht.

Doel is uiteindelijk: de goedheid en glorie van God wordt zichtbaar.

 

Jezus leerde het ons zelfs bidden – Uw Koninkrijk kome

Het is dan ook belangrijk dat we dat bidden, ons realiseren dat we dat nodig hebben.

 

Calvijn schrijft over het belang van dit deel van het Onze Vader.

Het Koninkrijk van God

1weerhoudt ons er van gescheiden te zijn van God door wereldse verdorvenheid;
door die verdorvenheid zou het Koninkrijk geen gestalte kunnen krijgen in ons

2het wekt het verlangen in ons om ons leven op te ruimen -‘Het vlees (wat tegen God is) te doden’

3het maakt ons bewust dat we een kruis te dragen hebben – te sterven
omdat dat de manier is waarop God zijn Koninkrijk op aarde uitbreidt: Niet meer ik maar Jezus in mij
waardoor we deelgenoten worden van Zijn Glorie – en ons te onderwerpen aan Zijn gerechtigheid

Dit is alleen mogelijk door het werk van Jezus en door de bijstand van Zijn Geest:

-Hij leidt ons in het rechte spoor

-Hij geeft kracht om te volharden

 

Kortom strijd en overwinning – Door werking van de Geest.

Dus nee,   het is niet allemaal Peis en vree in ons leven
dat zal het zijn wanneer Gods Koninkrijk ten volle zichtbaar en werkelijkheid is

 

en ja,         het koninkrijk komt,
en is er nu (The Kingdom here and yet to come)

 

God is daadwerkelijk aan het werk Zijn Koninkrijk te bouwen, : Bekeer je, ontvang vergeving: vertrouw op het goede nieuws!!

Het Koninkrijk van God is een werkelijkheid die ook nu zichtbaar is in deze wereld – zie je het?

Jezus sprak niet anders dan in gelijkenissen: verborgen wordt openbaar voor wie bereid is te luisteren voor wie bereid is. Je moet er wat mee!

 

Terug naar gelijkenissen – Jezus koos ze uit het dagelijkse leven.

Het Koninkrijk van God is bij jou, bij ons zien we het?

In je eigen omgeving

 • daar waar buren een alleenstaande oudere man helpen zijn tuin bij te houden. – zodat hij er in de zomer weer rustig in kan zitten
 • Daar waar een asielzoeker het kerstpakket dat hij krijgt van de kerk deelt met twaalf anderen op de gang waar hij woont
 • Waar mensen samen de buurt waarin ze wonen schoonmaken

En verder weg

 • Waar mensen bereid zijn oorlogsgebieden in te gaan om verlichting te brengen
 • In kampen waar christenen worden opgesloten en ze getuigen van de vrede van God die ze ondanks het lijden ervaren

 

Zie je Gods Koninkrijk nu! In het licht van het Koninkrijk dat er straks ten volle zal zijn.

Samen met alle heiligen (zo noemt God zijn kinderen) zullen we ten volle beseffen hoe groot en machtig, wijs en prachtig, stralend en schitterend onze God is.

 

Kijk om je heen en sluit aan bij wat God nu aan het doen is. Je moet er wat mee!

Amen