Het koninkrijk geproclameerd

De powerpointpresentatie getoond bij deze preek kan hier worden bekeken. Ook in PDF formaat.

Het Koninkrijk geproclameerd

2 Petrus 3:1-4

1  Geliefde broeders en zusters, dit is al de tweede brief die ik u schrijf. Met beide wil ik u tot een helder inzicht brengen,

2  en wel door u te herinneren aan de woorden die de heilige profeten destijds hebben gesproken en aan het gebod van onze Heer en redder dat uw apostelen u hebben doorgegeven.

3  Vergeet vooral niet dat er aan het einde van de tijd spotters zullen komen, die hun eigen begeerte volgen en smalend

4  vragen: ‘Waar blijft hij nu? Hij had toch beloofd te komen? De generatie voor ons is al gestorven, maar alles is nog steeds zoals het sinds het begin van de schepping geweest is.’

 

Petrus refereert hier aan de geschiedenis van God en wereld tot nu toe. Dat wat wij in deze serie feitelijk ook doen. En we zijn aangekomen bij het moment dat het Koninkrijk van God, door Jezus’ leven, sterven en opstanding werkelijkheid op aarde geworden is.

 

Verwachting van de discipelen: Het koninkrijk breekt aan in al zijn volheid – scheiding van de slechten en de goeden De vijanden van God worden geoordeeld en zijn volk overwint.

Het tegendeel lijkt te gebeuren – Jezus sterft aan het kruis – lijdt een smadelijke nederlaag– zo lijkt het.

Begrijpelijk dat de discipelen teleurgesteld zijn. Totdat op Pasen Jezus de dood overwonnen blijkt te hebben.

Toch het Koninkrijk in al zijn volheid…!?

Dat ook dit nog niet aan de orde is heeft Jezus ook al aangekondigd, er komt een dag, die niemand kan voorspellen, alleen de Vader weet het, dat De Zoon terug zal komen. (Matt. 24:36-25:46)

Wees waakzaam want niemand weet de dag of het uur. (Matt. 25:13)

 

De periode tussen de eerste komst van Jezus en Zijn tweede komst noemt de Bijbel het laatste der dagen. Toen Jezus zijn bediening begon kondigde hij aan dat het Koninkrijk nabij was, en zelfs hier. Ook spreekt Hij van ‘deze wereld’ en de ‘komende wereld’. Blijkbaar is het Koninkrijk er nu al… en toch nog niet. Jezus spreekt over het Koninkrijk als een huidige realiteit en als een toekomstige realiteit. Het is gekomen met de komst van Jezus op aarde, door zijn dood en opstanding.

Bereikbaar, nu, voor iedereen.

En het zal nog komen, iets wat we nog verwachten , iets wat er in de toekomst zal zijn: “Jullie zijn door mijn Vader gezegend, kom en neem deel aan het koninkrijk dat al sinds de grondvesting van de wereld voor jullie bestemd is. Matt. 24:34

Als je je vertrouwen stelt op Jezus behoor je reeds bij deze nieuwe wereld, maar heb je nog niet alle zegeningen ervan ontvangen. We leven nog in een gevallen wereld met de zichtbare tekenen van zonde en oordeel

Waarom deze ‘vertraging’?

We lazen net al dat Petrus aangeeft dat er spotters zullen zijn. “Hee waar blijft die Jezus van jullie nu…”

Ze zullen spotten met je geloof en zeggen dat er niets veranderd is sinds het begin van de wereld.

2 Petrus 3:5-7

5  Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water,

6  en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld.

7  Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.

 

Deze mensen vergeten voor het gemak wat er allemaal al is gebeurd, of ze ontkennen het gewoon. God echter wacht, heeft geduld. Tijd is in Gods perspectief iets geheel anders dan in onze beleving.

2 Petrus 3:8-9

8  Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

9  De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat.

 

En dat is wat er in ‘het laatste der dagen’ gebeurt. De proclamatie van het Koninkrijk van God aan de gehele wereld. Niet meer alleen aan het volk Israël, maar aan alle landen, elke natie en in elke taal.

Lukas 24:46-53

46  Hij zei tegen hen: ‘Er staat geschreven dat de messias zal lijden en sterven, maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood,

47-48  en dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem.

49  Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

50  Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief hij zijn handen op en zegende hen.

51  Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

52  Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem,

53  waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

 

Een opdracht en een belofte:

De opdracht:    Ga! Verkondig het Koninkrijk

De belofte:    Je zult kracht ontvangen uit de hemel

En in Handelingen wordt dit nog eens herhaald:

Handelingen 1:7,8

7  Hij antwoordde: ‘Het is niet jullie zaak om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

8  Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen en van mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’

 

We weten niet wanner Jezus terug komt maar totdat Hij terugkomt proclameren we, verkondigen we het Koninkrijk! En God geeft wat we daar voor nodig hebben: De Heilige Geest! Jezus gaf aan -in Matt 24:14- dat pas als het goede nieuws over het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, het einde zal komen.

De Heilige Geest

 

Uitstorting van de

Heilige Geest

Verkondiging van

het Koninkrijk

De terugkomst

van Jezus

 

De discipelen wachtten na Jezus’ hemelvaart  in Jeruzalem en na 10 dagen wordt de Heilige Geest gegeven, de kracht van God uit de hemel. Wat tijdens de spraakverwarring bij de toren van Babel ontstond – men verstaat elkaar niet meer, wordt opgeheven. Alsof grenzen tussen naties en talen worden weggevaagd en God het volk verenigd.

 

De rest van Handelingen -alle 28 hoofdstukken lang- vertelt van het werk van de Heilige Geest door christenen heen aan de volken op deze aarde; van Jeruzalem, Judea en Samaria tot aan het uiterste van aarde. En dit gaat door tot op de dag van vandaag. (Handelingen 29 zeg maar). Nog steeds toont God zijn geduld en genade door Zijn oordeel uit te stellen en ons in de gelegenheid te stellen het evangelie te verkondigen.

Het werk van de Heilige Geest

Hij brengt nieuw leven

Dat is een krachtig wonder wat plaats vindt in het leven van mensen.

 1. Jezus noemt het door de Geest opnieuw geboren worden (Joh 3:5-7)

 2. De Heilige Geest overtuigd ons van zonde (Joh 16:7-11)

 3. De Heilige Geest wijst ons op Jezus  (1 Thess. 1:4,5)

 • en opent onze ogen voor wie Hij is

 • en dat we op Hem kunnen vertrouwen

Paulus geeft aan dat wie zich niet laat leiden door de Heilige Geest geen christen is (Rom. 8:9,10)

En mocht je misschien denken dat door de komst van de Geest het Woord van God, de Bijbel zijn waarde verloren heeft of niet meer nuttig is dan vergis je je zeer, Paulus noemt het Woord van God het Zwaard van de Geest (Ef.6:17) en Petrus herinnert ons er aan dat we geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad maar uit het levende, en altijd blijvende woord van God. (1 Petrus 1:23)

Je zou dus kunnen zeggen 1+1=1 → Gods Woord en Heilige Geest zijn één.

Hij geeft wat we nodig hebben om Christus te dienen

 1. Voor de grote opdracht

Jezus had al aangegeven toen Hij ons de opdracht gaf uit te gaan en het Koninkrijk, het goede nieuws, te verkondigen dat we dat niet in eigen kracht kunnen. Hij beloofde de Heilige Geest. De Heilige Geest maakt van angstige onbekwame mensen dappere mannen en vrouwen die in een vijandige wereld opstaan voor Christus! Vergelijk bijvoorbeeld de discipelen tijdens de gevangenneming, en vervolgens na de uitstorting van de Heilige Geest. “Wie moeten we meer gehoorzamen God of mensen?” (Hand 4:8-19) Volgens Lukas kon Petrus zo spreken omdat hij vervuld was van Gods Geest

 

 1. Voor elkaar

God geeft zijn volk gaven tot opbouw van elkaar en tot Glorie en eer van God. Paulus beschrijft dat verschillende malen in verschillende vormen (o.a. in 1 Cor. 12:12-31, Efez. 4). God heeft ons aan elkaar gegeven en heeft elk van ons gaven gegeven in algemeen belang. Een gave heb je dus niet ontvangen voor jezelf maar voor de gemeente- de glorie van God

1 Corinthiërs 12:7

In iedereen is de Geest zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.

De Heilige Geest produceert Heiligheid

De Bijbel spreekt over gered zijn in fasen, over het verleden, de toekomst en ons huidige leven..

 1. We zijn al gered van de straf op de zonde (verleden tijd)

  Door Jezus werk, een historische gebeurtenis in de tijd, zijn we gered van de straf van de zonde – dit is gebeurd en afgerond. Gered van het eeuwig oordeel door de genade van God leven we niet meer onder het oordeel.(Efez. 2:8)

 

 1. We zullen gered zijn van de aanwezigheid van de zonde (toekomende tijd)

  Wanneer Jezus terugkomt en de nieuwe hemel en aarde werkelijkheid zijn geworden zal het een wereld zijn waar gerechtigheid woont – de zonde zal niet meer aanwezig zijn. We zullen de volledige zegen van onze redding ervaren (1 Cor.3:15)

 

 1. We zijn gered van de kracht van de zonde (nu)

  De Heilige Geest helpt ons om onze wil en zondige verlangens ondergeschikt te maken, zelfs te doden. De kracht die de zonde op ons heeft is gebroken. Helaas leven we nog niet in een wereld waaruit de zonde verdwenen is, maar we zijn niet meer aan haar overgeleverd. (Rom. 8:12-14)

Gods Koninkrijk

Gods volk

Het nieuwe Israël: Joodse en Heidense gelovigen in Christus

1 Petrus 2:9

9    Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.

Gerechtvaardigd door geloof en niet door werken van de wet

Gods plaats

De gemeenschap van gelovigen: niet meer een gebouw – maar ons lichaam en de gemeenschap van gelovigen zijn de plaats waar God woont door Zijn Geest.

Efeziërs 2:19-22

19    Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God,

20    gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen.

21    Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer,

22    in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

Gods regering en zegen

Gods Wet heeft niet afgedaan, is nog steeds geldig. Echter voor wie in Christus is is vrijgesproken van het oordeel van de wet, we leven onder het verbond van de Geest met alle zegeningen daaruit voortvloeiend.

Romeinen 7:6

6    We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest.

Afsluiting

Als christenen hebben we in deze laatste dagen zoveel om God voor te danken. Verlossing, het aangenomen worden als Zijn kinderen, een eeuwige toekomst in vreugde. En toch ervaren we momenteel lang niet altijd alles als vreugde. Petrus schrijft daar ook over, dat er beproevingen en zware tijden zullen zijn. (1 Petrus 1:6) maar ook dat we onuitsprekelijke vreugde zullen ervaren, nu al, omdat we Christus kennen. (1 Petrus 1:7,8)

 

Het leven als christen kent zowel frustratie als vreugde. We proeven door de Geest iets van die heerlijke toekomst nu al, we worstelen soms met onvolkomenheden en ervaren Gods kracht in moeilijke en in goede momenten. We zien Gods Koninkrijk zichtbaar worden in deze wereld. De Geest geeft ons een voorproefje van de heerlijkheid die voor ons ligt. En het besef, en door de Geest de ervaring van een leven met Christus doet ons meer en meer verlangen naar de terugkomst van Jezus wanneer het perfecte Koninkrijk werkelijkheid zal zijn.