Missionair bewustzijn

Inleiding:

Sinds een kleine 2 jaar in dienst van Relational Mission, deel van het apostolisch team, dat:

 • de kerken ondersteunt in de missie die ze hebben
 • zoekt naar wegen om nieuwe kerken te planten, samen met of vanuit bestaande kerken, of door pioniers uit te zenden. (Vb. m.n. Skandinavië, de Baltische staten, Lille en in de toekomst Brussel.

Daartoe werken wij als team samen, ieder naar eigen sterkte om deze missie zo optimaal mogelijk te kunnen dienen.

 

Voorbeeld:

Twee week geleden Maurice Nightingale op bezoek.

Maurice is binnen ons team de verantwoordelijke voor kerkplanten (leidt kerkplantteam). Hij kwam met mij spreken over Nederland >> omdat onze missie om nieuwe kerken te stichten niet zo goed gaat. Wat kunnen wij daarin betekenen?

We hebben samen strategieën besproken om:

 • onze kerken in NL en Duitsland te helpen in het ontwikkelen van missionair denken,
 • (m.n. in Duitsland) leiderstrainingen (zoals LEAD) te ontwikkelen en
 • Potentiële kerkplanters of ondersteuners in kerkplanten te zien en die te helpen zich daarin te ontwikkelen.

Vgl. Emmanuel: tijdens ENOUGH: we zijn wel gegroeid, maar nauwelijks met nieuw bekeerde christenen. Voor een tijd was dat goed om aan een gezonde kerk te kunnen werken, maar nu zijn we in de volgende fase aanbelandt, nl. het binnenhalen van de oogst. Dat kan door:

 • het bouwen aan sterke MC’s die op termijn als een soort wijkkerk kunnen functioneren (groei in de stad en directe omgeving);
 • door op plaatsen waar we nog niet zijn, een nieuwe kerk te stichten;
 • door mensen uit te zenden als pioniers naar onontgonnen gebieden.

Voor dit alles is er als kerk een bepaald bewustzijn nodig: een missionair bewustzijn (missional awareness). Daarover vandaag spreken.

 

Lezen: Openbaring 2:1-7; 1 Kor. &;29-32a.

Wij zijn als RM een missionaire beweging, en onze kerken zijn dus missionaire kerken.

Maar waaruit blijkt dat?

Voorbeeld: lege stoel in de KG. Hoe lang duurde dat? KG-leidersoverleg de vraag: hoe zit het met de lege stoel? Functie: onszelf eraan herinneren dat er meer mensen buiten zijn dan binnen. Onze opdracht is om mensen ‘binnen te brengen’ in het Koninkrijk van God (vgl. de oogst binnenhalen).

Voorbeeld: Wat als er geen welkomstteam zou zijn, zouden mensen dan toch worden welkom geheten?

Missionair bewustzijn is niet zozeer een strategie of een visie, maar meer een hartsgesteldheid. Het gaat niet over wat wij weten, of wat we doen, maar hoe ons hart is.

Hou je van de Here Jezus?

Hoe kijk je naar de mensen?

Wat doet de huidige wereldsituatie met ons? Hoe kijken we naar het nieuws?

 

Efeze, de prachtige stad

Wij zijn in de ruïnes van Efeze geweest; zelfs nu nog is zichtbaar wat voor een schitterende, hoogontwikkelde stad dit was.

Een van de belangrijkste steden in Klein-Azië (ZuidWest Turkije), qua grootte vergelijkbaar met Groningen. Oorspronkelijk een havenstad, waaraan het haar rijkdom dankte, maar in de loop van de tijd verzandde de haven en kwam Efeze in het achterland te liggen. Later verwoest door de Turken, nu slechts een ruïne van wat het ooit was!

De kerk van Efeze wordt in het N.T. vaak genoemd: Paulus schrijft ze een brief en in Handelingen lezen we over de reizen die Paulus erheen maakte en hoe Efeze de invalspoort werd voor de verkondiging van het evangelie in heel Klein-Azië (Hand. 19:10). Efeze was ook bekend vanwege zijn oppositie tegen het christelijk geloof; Efeze was de standplaats voor de godin Artemis en daar werd flink aan verdiend….

Overal waar het geloof in Jezus zijn intrede doet/deed. Is slecht voor de belangen en zaken van de mensen die hun eigen portemonnee willen vullen (vgl. de Opwekking in Wales: slecht voor de kroegen, de gokhuizen en de prostituees.

Je zou kunnen zeggen dat er in Paulus’ dagen  sprake was van een ‘Opwekking’ in Efeze.

Maar als Johannes de Openbaring schrijft, zijn we een generatie verder.

Er is een degelijke en solide kerk in Efeze die haar mannetje staat.

 

Goed:

Efeze: deed een heleboel dingen goed. Jezus prijst ze voor hun werken, hun inspanning en hun volharding. Daarin waren ze een ‘licht voor de wereld’ (vgl. de gemeenten worden ‘lampstands’ (lampen) genoemd.

Ook worden ze geroemd om hun gezonde ‘intolerantie’: valse leringen, valse apostelen etc. worden daar niet geduld. En tenslotte krijgen ze een pluim voor het ‘haten van de werken van de Nicolaïten’, mensen die bandeloosheid predikten.

 

Maar toch….

En toch is er onverwacht dit grote verwijt: Ik heb iets tegen jullie…..

Zij hebben ‘hun eerste liefde verzaakt’. Geen kleine beschuldiging.

Ze waren zo druk met het bouwen aan een gezonde kerk, de zuiverheid van het evangelie hooghouden, zich verzetten tegen slechte invloeden die de kerk bedreigen, dat ze vergeten waren waarom ze dat deden.

Of liever: voor wie ze dat deden!

In heel het proces om een goede kerk te zijn, waren ze hun hart wat kwijtgeraakt.

En ze worden opgeroepen om zich te bekeren en weer hun eerste werken te doen.

Wat zijn die ‘eerste werken’?

 

De eerste werken

Marcus 12: 28-34: Wat is het eerste grote gebod? God liefhebben boven alles. Het tweede daaraan gelijk is: je naaste liefhebben als jezelf. ‘Er is geen ander groter gebod’ en aan deze twee hangt de hele Wet en de Profeten’ (Matt. 22:40). M.a.w. alles wat geschreven staat is gecentreerd rondom dit ene feit: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf.

Dus ook alles wat we doen is daarop gericht.

Jezus spreekt hier over een ‘hartszaak’, niet over theologie, strategie of activiteit, maar over hoe ons hart georiënteerd is.

 

Het focus van Jezus, zowel tijdens Zijn leven op aarde als waarvoor Hij gekomen was, was gericht op de behoudenis van de ander. Dit was niet een bij-effect van wat Hij deed, maar daarvoor was Hij gekomen (Joh. 12:27).

En hiertoe is ook de kerk door Jezus gesticht: niet dat we samenkomsten hebben, of van invloed zijn op onze buurt etc., allemaal goede zaken, maar dat we mensen de boodschap van verlossing in Christus brengen.

 

Daarvoor zijn we kerk!!

Matth. 28:19: Maak alle volken tot Mijn discipelen

Hand. 1:8: jullie zullen Mijn getuigen zijn…. Tot het uiterste der aarde!

Alleen een kerk met dat verlangen, die passie en die hartsgesteldheid beantwoordt aan de roeping die ze van God gekregen heeft.

Dat noemen we ‘missionair bewustzijn’.

 

Missionair bewustzijn heeft dus in de eerste plaats met het hart te maken en niet met wat we doen!

Hoe is ons hart?

Het is mogelijk dat ons hart wordt ‘weggetrokken’ van de eenvoudige en zuivere toewijding aan Christus:

‘Jullie staan me wel toe dat ik een beetje dwaas doe. Daar heb je vast geen bezwaar tegen. 2 Ik waak over jullie zoals God over u waakt. Ik heb jullie aan één man uitgehuwelijkt, aan Christus, en ik wil jullie als een kuise bruid aan hem geven. 3 Alleen vrees ik dat, zoals Eva door de slang op sluwe wijze bedrogen werd, jullie gedachten worden weggelokt van de oprechte en zuivere toewijding aan Christus.

(2 Kor. 11:1-3).

Paulus heeft het hier niet in de eerste plaats over zonde, maar over de verkondiging van Jezus. In zijn tijd waren er kennelijk mensen die een ‘andere Jezus’ predikten dan die de Bijbel ons leert..

Misschien een Jezus van wetticisme, of van activiteit, of van goede werken.

Voor Paulus is er maar één Christus: ‘Jezus Christus, en die gekruisigd’ (1 |Kor. 2:2). M.a.w. de Christus die Zichzelf gegeven heeft als een verzoeningsoffer voor de mensen en die niets liever wil, dan dat zoveel mogelijk mensen behouden worden.

Deze Jezus predikt Paulus en Hij wil dat we in die gezindheid leven (Filip. 2).

Het is dus mogelijk om door op zich goede zaken ‘weggetrokken’ te worden van Jezus die in de wereld gekomen is om zondaren te behouden.

Vgl.

 • constatering van Emmanuel: niet/nauwelijks gegroeid met echte bekeerlingen. Hoe komt dat? Zijn onze diensten niet aantrekkelijk? Onze MC niet leuk?

Doen we niet ons best?

 • Hand. 2:47: en de Heer voegde dagelijks toe….

 

We hebben een opwekking nodig

Laatste tijd veel gelezen en gezien over ‘opwekking’. Door alle tijden heen hebben mensen uitgezien naar een bijzondere uitstorting van de Geest die ons als gelovigen en als kerk vleugels geeft, waardoor veel mensen tot bekering komen.

We hebben daarvan voorbeelden in de 18e eeuw met de Great Awakening (Wesley, Witfield), de Opwekking in Wales begin 20e eeuw, Billy Graham Crusades, de Jesus Movement. Ze hebben allemaal gemeen dat er een bijzondere werking van de Geest is die mensen tot bekering brengt, soms in grote aantallen.

Dat willen wij toch ook?

Vgl. Revival: God is soeverein en kan ingrijpen wanneer Hij wil (Calvinisme). Betekent dit dat wij dan gewoon gaan wachten op de Opwekking of er desnoods voor bidden?

We kunnen ‘Opwekking’ niet maken, dat kan alleen God.

Maar behalve geloof in de soevereiniteit van God, geloven we ook in de verantwoordelijkheid van de mens.

B.v. doen wat de eerste christenen op de vlucht deden: zij zochten altijd gelegenheid over Jezus te vertellen.

Zij konden over Jezus vertellen omdat ze door Hem gegrepen waren.

Daarom moeten we net als de kerk in Efeze goed kijken naar onszelf:

Wat zijn we aan het doen? Hoe zijn we bezig? Etc.

Zijn we ons bewust van het feit dat wij de redding van de wereld zijn? Zonder ons gaan mensen verloren.

We hebben een nieuw missionair bewustzijn nodig.

 

Vijanden van missionair bewustzijn

 1. De kerk zo inrichten dat die vooral tegemoet komt aan de wensen en verlangens van de eigen mensen.
  Dat stadium zijn we in CCG voorbij…..
   
 2. louter missionaire activiteit omdat we dan het gevoel hebben dat we met onze missie bezig zijn. Dit gevaar is groter dan het lijkt:

Voorbeelden:

 • Geld geven aan goede doelen (geeft vooral een goed gevoel)
 • Activiteiten voor de buurt om mensen betrokken te krijgen (vgl. Preek Grantley Watson), zonder ze bekend te maken met het evangelie van Jezus.
 1. Spreken over onze kerk, ons geloof en niet over Jezus
 1. Nog een vijand van Missional Awareness: praten over kerkplanten.

 Dat wekt de indruk alsof je ermee bezig bent (vgl. De frustratie van Ron tijdens LEAD; echter kerkplanten is geen tegenstelling van evangelisatie. Praten over kerkplanten wel).

 

Hoe kunnen we Missionair Bewustzijn ontwikkelen?

1. Door ons te realiseren dat we uit Gods genade leven en beseffen wat we door Zijn genade ontvangen hebben.

 

1 Kor. 1:4: Ik dank God altijd voor jullie, vanwege de genade van God, die jullie in Christus Jezus geschonken is;

1 Kor. 2:12: Wij nu hebben niet de geest van de wereld ontvangen, maar de Geest uit God, opdat wij zouden weten, wat ons door God in genade geschonken is.

1 Kor. 15:10: 10 Alleen dankzij zijn genade ben ik wat ik ben. En zijn genade is bij mij niet zonder uitwerking gebleven. Integendeel, ik heb harder gezwoegd dan alle andere apostelen, niet op eigen kracht maar dankzij Gods genade.

 

2. Door onze relatie met de Here Jezus

 

Niet hoe geestelijk, christelijk we zijn, maar hoezeer we Jezus liefhebben: passie voor Jezus.

Door de liefde voor Jezus, ontwikkel je ook de liefde van Jezus:

2 Kor. 5:14: de liefde van Christus dringt ons, omdat wij tot het inzicht gekomen zijn, dat één voor allen gestorven is.

 

3. Het ontwikkelen van missionaire ogen.

 

Marcus 6:34: Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen (‘was met ontferming bewogen’) , omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig.

De aanblik van Jeruzalem. Zijn volgelingen zagen heel wat anders dan Hij. (Matth. 24:1,2).

Wat zie je als je het nieuws kijkt? Wat zie je als je het verslag over vluchtelingen ziet?

 

 1. De drive om ‘er wat aan te doen’

 

Paulus zocht meteen naar mogelijkheden:

– Zijn roeping (Gal. 1:15: geen ogenblik te rade gegaan….)

– De nood (Hand. 16:9: Macedonische man: steek over en help ons…’

 

Jezus zag niet alleen, maar Hij handelde er ook naar. Soms tot diep in de avond.

 

Deze drive betekent ook:

 • elke omstandigheid te overwegen die de Geest of de omstandigheden bieden (vgl. De vervolgde christenen).
 • Ook de bereidheid om te verhuizen of een kerkplant daadwerkelijk te ondersteunen.
 • Ook de bereidheid jezelf te ontwikkelen, niet alleen voor wat je nu doet, maar ook met het oog op…. (Vgl. LEAD). Ook dit getuigt van ‘missionair zien’. Je bereidt je alvast voor op situaties die ooit (of misschien nooit) komen
  Voorbeelden:
  – Verzoek tot kerkplanten in Vlaanderen;
  – Paulus’ pogen naar Azie te gaan, of naar Spanje (is hij daar ooit geweest?)

Slot:

Ik heb nog veel plannen, ook al ben ik ouder (vgl. Recente profetien: remove the restraints of your ministry en you’ll run with horses Jer. 12:5). Sommige zullen wellicht nooit tot vervulling komen, maar ik leef en handel alsof dat wel zo is (vgl. 1 Kor.: dit bedoel ik broeders, de tijd is kort. Dit stuk spreekt van een missionaire houding.

 

1 Kor. 7: 29-32: Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dat er maar weinig tijd rest. Laat daarom ieder die een vrouw heeft zo leven dat het hem niet in beslag neemt, 30 ieder die verdriet heeft zo dat hij er niet door wordt beheerst, ieder die vreugde voelt zo dat hij er niet in opgaat, ieder die bezit verwerft alsof het niet zijn eigendom is, 31 ieder die in deze wereld leeft alsof ze voor hem niet meer van belang is. Want de wereld die wij kennen gaat ten onder. 32 Ik zou willen dat u geen zorgen hebt.