Passie van Jezus – deel 2

 

Emmanuel preekt op eerste Paasdag de tweede preek in de serie “Passie van Jezus”.

 

Vandaag vieren we Pasen: het feest van de opstanding van Jezus uit de dood.

Afgelopen week was de Lijdensweek, op verschillende manieren werd er aandacht gegeven aan het lijdensverhaal van Jezus.

Bijv. The Passion in onze eigen Stad, Mattheus-passie, etc.

En wat me opviel, was dat mensen die verder helemaal niet in Jezus geloven, toch allerlei mooie dingen zeiden over het lijden van Jezus.

“Als je zelf lijdt, dan kun je je herkennen en identificeren met Jezus en daar troost uit putten.”

“Jezus onderging zijn lijden zwijgzaam, hij verzette zich niet. Lijden wordt dragelijker als we stoppen met ons er tegen verzetten en het accepteren.”

Samengevat: het gaat er niet om of het allemaal waar is, maar het gaat er om dat het een mooi verhaal is met mooie gedachtes waaruit je troost kunt putten.

 

Hoe je er ook over denkt, deze kijk op het lijden en de opstanding van Jezus staan in schril contrast met het Realisme en de Radicaliteit die we in de Bijbel terugvinden

1 Kor. 15:1 Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie [=goede nieuws] dat ik u verkondigd heb, dat u ook hebt aangenomen, dat uw fundament is en uw redding, als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondigd heb. Anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. 3 Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, 4 dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat, 5 en dat hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. 6 Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkelen gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. 7 Vervolgens is hij aan Jakobus verschenen en daarna aan alle apostelen. 8 Pas op het laatst is hij ook aan mij verschenen…/…/

12 Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? 13 Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt; 14 en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos. 15 Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan. 16 Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt. 17 Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden 18 en worden de doden die Christus toebehoren niet gered. 19 Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

 


1. Evangelie = goed nieuws en niet fijne gedachte

Er is een groot verschil tussen goed nieuws en een fijne gedachte

Goed nieuws is dat als je een enorme belastingschuld hebt, je een brief van de belastingdienst krijgt waarin wordt verklaard dat al je schuld kwijtgescholden wordt.

Jezelf voorhouden dat de belastingdienst je schuld zou kunnen kwijtschelden is een mooie gedachte, maar als het niet echt gebeurd, dan is het in feite net als drugs: je kunt even de werkelijkheid ontvluchten, maar uiteindelijk haalt de werkelijkheid je keihard in…”Leuker kunnen we het niet maken…”

 

Dat “evangelie” somt Paulus op in een soort vroege geloofsbelijdenis:

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen:

dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat.

 

“Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat”

Jezus kwam niet naar de aarde om ons te helpen als in “everybody needs a little help”…

“Ik ben gekomen om te redden wat verloren is” (Mat. 18)

Jezus is gekomen om ons te redden! Redden is ook helpen, maar van een hele andere orde..

Je helpt iemand als hij/zij er zelf niet helemaal uitkomt. Je redt iemand als hij/zij er zelf helemaal niet uitkomt!

Redden is een zaak van leven of dood, erop of eronder.

 

Waarvan moesten we dan gered worden?

“Vanwege de zonde heeft [God] zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend (Rom. 8:3)

Wat is zonde? Niet alleen en in de eerste plaats slechte dingen die we elkaar als mensen aan doen.

Maar Zonde is in de eerste plaats onze rebellie tegen God, onze ontrouw aan God en ons negeren van God.

“Dat bepaal ik zelf wel”. “Daarvoor heb ik God niet nodig”…

 

Jezus redde ons van onze zonden door te sterven aan het kruis

Het kruis was een executiemiddel voor de doodstraf, vergelijkbaar met de galg, de guillotine of elektrische stoel.

Het kruis was een gruwelijke manier om iemand aan zijn einde te brengen en bedoelt om toeschouwers angst aan te jagen.

De kruisdood was zo’n gruwelijke manier om te sterven, dat zelfs de Romeinen, niet echt bekend om hun zachtmoedigheid, deze manier van doodstraf gereserveerd hadden voor de allerergste criminelen.

Alleen het simpele feit dat Jezus aan een kruis stierf, moet al genoeg zijn om ons tot de conclusie te doen komen dat “er meer was”, meer dan een mooi gebaar…

 

Het kruis is RADICAAL, en laat zien dat er iets zo radicaal mis is met ons, dat er maar één oplossing is…

Nl. dat God afstand doet van het allermooiste en allerbeste, het meest kostbare dat Hij heeft en het voor ons opoffert, nl. Zijn eigen Zoon!

En ik zeg bewust “afstand doen” en niet “geven”, omdat de Bijbel ontzettend duidelijk maakt hoe radicaal God’s geven was.

“Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek (van zonde) door voor ons te worden vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is ieder mens die aan een paal hangt.’” (Rom. 8)

God vervloekte zijn eigen Zoon, gaf hem op en liet Hem in de steek: “Mijn God, mijn God, waarom heeft U mij verlaten?”

Fijne gedachte? Ik snap niet hoe iemand daar iets fijns in kan zien! Het is verschrikkelijk!

 

Maar tegelijk laat het kruis ook zien hoe radicaal God van ons houdt: ondanks dat we het niet verdienden, gaf Hij alles en hield niets voor ons achter

Zo lief had God de wereld dat Hij zijn enige Zoon gaf, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft (Joh. 3:16)

Soms zeggen mensen wel eens: als God echt van mensen houdt, waarom doet Hij dan niets aan hun ellende?

Het kruis laat ons zien: God houdt onbeschrijfelijk veel van mensen en heeft al alles gedaan wat Hij kon doen!


2. Net als de kruisdood ook de Opstanding radicaal en revolutionair.

Het tweede deel van het evangelie van Jezus is:

 …”dat Hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de Schriften staat”

 

“Dat Hij is begraven”

Verschillende mensen hebben geprobeerd om het evangelie te ontkrachten, bijv. door te ontkennen dat Jezus echt is gestorven.

Of door te beweren dat de psychologische shock voor zijn volgelingen zo groot was dat ze zich allerlei dingen gingen verbeelden om de realiteit niet onder ogen te hoeven zien.

Als je het Nieuwe Testament goed leest, zul je zien dat het tegenovergestelde waar is. Een van de dingen waaruit dit blijkt, is de moeite die de schrijvers doen om de lezer te laten weten dat Jezus echt dood was en goed dood.

Johannes vertelt bijv. dat de Romeinen een speer in Jezus zij staken om er zeker van te zijn dat Hij echt dood was en dat er dan “bloed en water” uit zijn zij stroomt.

Daaruit blijkt inderdaad dat Jezus dood is.

Nu, verschillende moderne wetenschappers (pathologen enzo) hebben onderzoek gedaan naar wat er gebeurt als iemand sterft en je iemand in zijn zij steekt. http://bit.ly/1ln7ru4

Dit verschijnsel, van een grote hoeveelheid bloed en een grote hoeveelheid water is a. niet wat er normaal gebeurt

b. zelfs zo zeldzaam dat het niet anders kan dan dat iemand deze gebeurtenis met zijn eigen ogen heeft gezien en daar verslag van gedaan heeft.

Kortom, Jezus volgelingen wisten dat Jezus echt dood was en ontkenden dat ook niet. Beter nog, ze benadrukken zijn dood!

 

en op de derde dag is opgewekt”

Dan komt die Grote Dag: Jezus staat op uit de dood!

Uit alles wat ze verkondigen blijkt dat ze niet een symbolische opstanding bedoelde, maar een letterlijke opstanding: iemand was dood en is weer levend geworden.

En zoals ik al zei: De Opstanding van Jezus is een radicale en revolutionaire gebeurtenis.

 

Het heeft alles te maken met geloofwaardigheid, gezag, autoriteit, aanzien en macht

Stel je voor dat het UMCG vanochtend een persbericht laat uitgaan waarin staat dat zij er in geslaagd zijn om mensen uit de dood op te wekken.

Eerst zou je denken dat het een te late en misplaatste 1 april grap was. Maar ze laten iedereen weten dat het geen 1 april grap is. Het is echt, zeggen ze.

Wat als nu blijkt dat het echt is? Dan hebben deze artsen een medische doorbraak bereikt en wordt Groningen het Medisch Centrum van de wereld, de autoriteit op het gebied van geneeskunde.

Iedere student geneeskunde van over de hele wereld zal in Groningen willen studeren. Het UMCG zal stinkend rijk worden, want mensen over de hele wereld zullen veel geld willen betalen om het eeuwige leven te krijgen.

Wat nou als men er achter komt dat het een grote leugen is en alles niet waar is? Van elke geloofwaardigheid, elk gezag, elk aanzien zal dan niets meer over zijn.

Dan kan het UMCG, wel sluiten. Als je voortaan ergens niet Geneeskunde wilt studeren is in Groningen!

 

Hetzelfde geldt voor Jezus

Jezus deed tijdens zijn leven op aarde buitengewoon, buitengewone claims (net als het ziekenhuis in mijn voorbeeldje):

Ik ben de Zoon van God, Ik heb de macht om zonden te vergeven, als je mij gezien hebt, heb je God gezien, voordat Abraham er was, ben ik, ik heb de macht om mensen het eeuwige leven te geven”

Alles wat Jezus beweerde, staat of valt met zijn Opstanding. Er is geen middenweg…

Als zijn opstanding waar is, dan is alles wat Jezus zegt betrouwbaar en waar. Als zijn opstanding een leugen is, dan is alles wat Jezus onbetrouwbaar en onwaar.

Door Jezus uit de dood op te wekken heeft God bevestigd dat Jezus is wie Hij zegt dat Hij is, nl. het lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt”.

En Door de Heilige Geest uit te storten, allereerst op Pinksterdag, bevestigt God nogmaals wie Jezus is: Hij is de Verheven Zoon die zit aan de rechterhand van God de Vader

 

De Opstanding van Jezus is zo belangrijk dat het de kern van de boodschap van de volgelingen van Jezus wordt

Geheel tegen alle conventies in, zijn het vrouwen die de levende Jezus voor het eerst zien.

In Jezus tijd was de heersende opvattingen over vrouwen, zowel bij Joden, Romeinen en Grieken dat ze “dom, achterlijk en onbetrouwbaar waren”. “Niet geschikt als getuige in rechtzaken”.

I.p.v. hun verhaal geloofwaardig te maken door de vrouwen er uit te “editen”, laten ze dit feit gewoon staan zoals het is!

De Opstanding was zo belangrijk dat mensen op een gegeven ogenblik denken dat de volgelingen twee goden verkondingen: “Jezus en een godin die Opstanding (Anastasia) heet!” (Hand. 17)

Is mij nog nooit overkomen!

Paulus als hij terecht staat voor gouverneur Felix: Omwille van de opstanding van de doden sta ik vandaag voor u terecht.”’ (Hand. 24)

 

En Paulus zegt over Jezus in de Romeinenbrief dat Jezus “niet alleen voor ons gestorven is, maar meer nog, Hij is voor ons opgewekt!

Jezus stierf voor ons! Jezus leeft voor ons!

Jezus opstanding was niet alleen een bevestiging en eerherstel van Jezus, maar ook voor ons een bevestiging van de macht en trouw van God.

“Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God. 8 Hoewel hij zijn Zoon was, heeft hij moeten lijden, en zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. 9 En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor allen die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding (Heb. 5)”

 

Dus, door Jezus uit de dood op te wekken laat God zien dat we radicaal op Jezus kunnen vertrouwen, zoals Jezus radicaal op zijn Vader vertrouwde.

Als God één mens uit de dood kan opwekken, dan kan Hij ons allemaal uit de dood opwekken! 

Door Jezus op te wekken uit de dood, laat God zien dat Hij niet alleen genoegdoening en gerechtigheid wilde, maar dat Hij ons wil laten delen in zijn heerlijkheid en het Eeuwige Leven!

God doet geen half werk: het is radicaal “alles of niets!”

 


2. Historisch feit (realisme)

De Bijbel vraagt ons niet om “blind te vertrouwen op God”. 

Of van “je weet eigenlijk wel dat het niet kan, maar doe maar net als of”. “Zolang je er maar kracht uit put en het je troost geeft”.

De Bijbelschrijvers en daarmee God en zijn Zoon, zijn begaan met feiten en de realiteit…

De passie van Jezus is voor echtheid en Leven, niet fantasie en fijne gedachten…

 

Paulus zegt dan ook niet tegen de Korintiers, als er mensen zijn die de opstanding van de doden in twijfel trekken:

“Jongens, natuurlijk is het niet echt, maar het is wel een mooi idee! Laten we niet dogmatisch zijn…”

 

Paulus geeft een hele lange lijst van mensen aan wie de opgestane Jezus verschenen is.

500 mensen van wie sommigen helaas al heen zijn gegaan, maar de meesten nog leven!

Aan Jakobus…de broer van Jezus. Geloofde niet in Jezus voor de kruisiging, maar wel erna…

De uitnodiging is: ga het maar vragen! Onderzoek het! 

Hij zegt een paar keer “Zoals in de Schriften staat…”
Jezus komst was door profeten namens God aangekondigd. Zoek het maar na!
Als het niet waar is (niet echt) dan:
is onze verkondiging zonder inhoud
is ons geloof zinloos en nutteloos (zonder zin, zonder ut)
hebben wij gelogen over God
is Jezus dood
zijn wij gevangen in onze zonden -> zelfs het offer dat Jezus gaf voor onze zonden is dan nutteloos!!! Niet een half evangelie, GEEN evangelie!
zijn we niet gered, en niemand…
zijn wij van alle mensen de meest zielige…
Maar als het wel waar is, dan is dit het beste nieuws ooit en dan weet je niet wat je mist als je er niet bij hoort!