Patroon van het Koninkrijk

De eerste preek in de nieuwe prekenserie over het koninkrijk en God’s Big Picture van Emmanuel.

 

Prekenserie over het koninkrijk van God.

Aantal week geleden verteld dat de ware boodschap van Jezus “het koninkrijk van God” is.

Niet alleen in Jezus verkondiging speelt het koninkrijk van God een centrale rol, maar in de hele Bijbel, van begin tot eind.

In de komende weken zullen we daar over vertellen.

 

Belangrijk om een goed begrip te hebben van het Grote verhaal van de Bijbel.

Veel mensen lezen de Bijbel als een horoscoop – Met het grootste gedeelte weet je niet wat je er mee moet, maar wat je aanspreekt, neem je je ter harte.

Wat we over God weten zijn dan slechts losse puzzelstukjes, losse fragmenten, maar we zien niet het hele plaatje, we missen de clue van het verhaal.

 

Afgelopen herfst hebben we het verschil uitgelegd tussen missie – visie – en plannen

  • missie – ga, maak
    volgelingen van alle mensen – niet zelf bedacht, maar gekregen van Jezus
  • visie – “wat zie je?” – bijv. Abraham zag de stad van God – wat heeft God ons laten zien, welke beloftes, welk toekomstperspectief? – ook niet zelf bedacht, maar van God
  • plannen – hoe geven we concreet uitwerking aan de missie en de visie die J. ons gegeven heeft als CCG in deze stad, in deze tijd? geleid door HG, maar onze plannen – feilbaar

 

 

Waarom vertel ik dit allemaal? Veel mensen vroegen ons toen naar onze visie en zelfs naar een visie statement.

Iemand noemde als voorbeeld de missie en visie van het bedrijf waarvoor hij werkt. Ik heb het nog even op de website opgezocht:

“Driven by our fascination with milk and its benefits for us as humans, we are passionately committed to getting more out of milk by discovering and developing innovations in dairy. Innovations that connect the goodness of milk to the nutritional needs of humans even better than before, helping them move forward in life”

 

Wauw, volgens mij drinken we niet helemaal dezelfde melk. Ik heb in ieder geval nog nooit zulke visioenen gehad bij mijn melk…

Bijbelse visie is niet wat wij zelf denken te zien in dingen, maar het is wat God ons heeft laten zien over zichzelf, zijn fascinatie, zijn passie en zijn commitment en zijn goedheid etc…

 

Jesaja 55:8 Mijn gedachten zijn niet jullie gedachten, en jullie wegen zijn niet mijn wegen – spreekt de HEER.

Want zo hoog als de hemel is boven de aarde, zo ver gaan mijn wegen jullie wegen te boven, en mijn gedachten jullie gedachten…

 

Grote helden uit onze wereldgeschiedenis, zoals Nelson Mandela, leefden voor iets dat veel groter was dan zijzelf.

De visie die ze hadden hield ze hun hele leven lang op de been, onder de meest moeilijke omstandigheden.

Onze eigen visie zal uiteindelijk altijd te kort schieten, maar Gods visie niet.

Van alle ideeën, plannen, visies is Gods visie het allergrootste waarvoor we kunnen leven, en uiteindelijk ook de enige visie die eeuwig werkelijkheid zal worden…

 

Als Gods visie zo groot is, dan is het een illusie om te denken dat wij, sterfelijke mensen, Gods visie in één visiestatement kunnen samenvatten! 

 


pattern of the Kingdom – God’s people in God’s place under God’s rule and blessing

 

Model van Gods koninkrijk: Gods volk op Gods plek onder Gods heerschappij en zegen

 

Genesis 1-2 laten ons Gods volmaakte schepping zien.

 


1. God is de Schepper van Hemel en Aarde

De eerste zin van de Bijbel  “In het begin maakte God de hemel en de aarde.”

Voordat er ook maar iets was, was God er al. Hij is eeuwig, zonder begin en zonder einde.

Pas toen God sprak, begonnen er andere dingen te ontstaan, die er eerder niet waren.

 

God heeft altijd (eeuwig) bestaan als 3-1 God: Vader, Zoon en Heilige Geest.

De Heilige Geest was ook aanwezig bij de Schepping: “De Geest van God zweefde over de wateren”, staat er.

En Johannes vertelt ons dat ook Jezus, de Zoon eeuwig is en zijn aandeel in de Schepping heeft.

“In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. 2 Het was in het begin bij God. 3 Alles is erdoor ontstaan en zonder dit is niets ontstaan van wat bestaat.”

 

“God zag dat het goed was”

Genesis vertelt ons ook dat de Schepping die God maakte “goed was”. En toen alles helemaal klaar was, werd het zelfs “zeer goed” genoemd!

 

Veel christenen, maar ook andere religies, zijn vooral bezig met “het geestelijke”. Al het andere, materiële, aardse, is ondergeschikt, of soms zelfs slecht.

Voor deze mensen houdt redding in dat ze worden bevrijd uit hun aardse gevangenis, hun lichaam, om vervolgens naar geestelijke plek te gaan waar ze dan samen met God zullen zijn.

 

Maar de Bijbel maakt deze tweedeling, tussen het geestelijke en het fysieke niet.

God is niet alleen geïnteresseerd in onze ziel, maar ook in ons lichaam, en ook de wereld waarin we leven.

Redding gaat niet alleen over onze ziel, maar over de hele Schepping:  “Zie ik maak ALLE dingen nieuw!” (zegt Jezus in Openbaring)

 

Als Jezus straks terugkomt, dan vluchten we niet met Hem naar de hemel, weg van dit zinkende schip dat aarde heet.

Nee, Jezus zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maken, en wij zullen nieuwe lichamen krijgen.

 


2. God is de koning van de Schepping

God heeft alles gemaakt en is Heer over de hele Schepping. Hij is de rechtmatige koning over alles wat Hij gemaakt heeft.

De enige gepaste reactie op deze waarheid is dat we Gods heerschappij erkennen en Hem aanbidden:

 

Psalm 95 De HEER is een machtige God,

een machtige koning, boven alle goden verheven.

4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,

de toppen van de bergen behoren hem toe,

5 van hem is de zee, door hem gemaakt,

en ook het droge, door zijn handen gevormd.

6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,

knielen voor de HEER, onze maker.

 

In verschillende oostere godsdiensten geloven mensen dat de Schepping a.h.w. uit God zelf voortkomt. Oftewel ze zien de schepping als een deel van God zelf.

Met bijv. als resultaat dat je nog geen vlieg mag doden, want die vlieg is goddelijk.

 

In de Bijbel komen we dit idee absoluut niet tegen. We hadden het net over een tweedeling: de belangrijkste tweedeling die de Bijbel maakt, is het verschil tussen Schepper en schepping.

God staat boven de schepping, Hij overstijgt alles (transcendent heet dat). Van alles wat er bestaat, is Hij de enige die niet geschapen is, al het andere is dat wel.

 

Dat gegeven verklaart bijv. ook waarom God het dienen van afgoden verschrikkelijk vindt.

Romeinen 1 :22 Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas 23 en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. 24 Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. 25 Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid.

 

3. Mensen zijn de kroon van Gods Schepping

Gen. 1:26 God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ 27 God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen.

 

4. Rust is het doel van de Schepping – Menoecha

In onze Bijbels stop Genesis H1 bij de zesde dag en gaat H2 gaat bij de zevende dag verder.

Dat kan je de indruk geven dat de zesde dag het belangrijkste was, en de zevende dag een soort nagedachte.

Hoofdstukken zijn later toegevoegd. Als je gewoon door zou lezen, dan zou het logisch zijn dat de zevende dag het belangrijkste is.

 

Het hoogtepunt en doel van de schepping was de sabbat – God rustte van al zijn werk. God zegende de Sabbat

 

God maakte de zevende dag niet om bij te komen van die andere zes dagen. (neerwaartse spiraal)

God maakte zes dagen om je voor te bereiden op de zevende dag (opwaartse spiraal)

 

“Het werd avond en het werd morgen. De …(zoveelste) dag”.

Alle dagen behalve … de zevende dag. Je zou kunnen zeggen Gods sabbatsrust doorgaat.

Dat wil niet zeggen dat Hij niets doet, zonder dat God de Schepping in stand zou houden zou niets kunnen bestaan, maar het betekent dat Hij is klaar met zijn Scheppingswerk.

(Vergelijk met je eigen tuin: eerst stuk modder, etc. TUIN IS KLAAR, niets meer te doen. Je kunt gaan genieten van je tuin (bijv. door af en toe onkruid te wieden).

 

Wat Bijbelwetenschappers steeds meer denken, is dat Genesis 1 een tempelverhaal is, zoals die er in die tijd veel meer waren.

Waarin de tempel de schepping is en God op de zevende dag intrek neemt in zijn tempel om vanuit daar te gaan regeren als koning.

Sabbat vieren betekent dan dat we stilstaan bij het feit dat God koning is, dat Hij de wereld in zijn hand heeft en voor ons zorgt.

We erkennen dat God op de troon zit, dat deze wereld van Hem is, en dat we onze tijd van Hem hebben gekregen.

 

Als we dan even over verplichte zondagsrust hebben: mensen dwingen om de “Sabbat” te houden, gaat helemaal in tegen de bedoeling van sabbat in (afgezien van het feit dat het een zaterdag moet zijn): genieten, stilstaan bij, erkennen van God als Schepper en Koning van alles.

 


4.b. In Genesis 2 wordt het Scheppingsverhaal nog eens verteld, maar nu met de focus op de mens.

In H1 waren mensen “een van de” onderdelen van de schepping, nu worden ze er als het ware uitgelicht.

We zien hier uitgetekend hoe het leven ooit door God bedoeld is om geleefd te worden.

 

Het belangrijkste is dat dit leven wordt gekenmerkt door een aantal volmaakte relaties

 

1. God en mensen

God zorgt liefdevol voor de mens die hij heeft gemaakt.

Hij plaatst hem in het paradijs, voorziet in al zijn noden en maakt zelfs een vrouw voor hem, als helper en gezelschap (vriendin)

Ze krijgen een grote verantwoordelijkheid, om voor de aarde te zorgen, maar zonder dat er enige twijfel is over wie er werkelijk regeert, nl. God.

God bepaalt de regels, geen onderdrukkende regels, maar slechts één verbod met daarin bescherming voor Adam en Eva:

“Je mag van alle bomen in de tuin eten, behalve van de boom van kennis van goed en kwaad, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven” (Gen. 2:17)

 

2. Man en vrouw

God maakt eerst de man, en vervolgens de vrouw om hem te helpen.

“Hulp/helper” betekent niet dat de vrouw een deurmat is, maar het betekent dat de man in z’n eentje “niet af is”, incompleet.

De man krijgt de leidersrol in hun relatie, maar zonder dat hij misbruik maakt van zijn gezag, en zijn vrouw volgt hem van harte.

“Beiden waren ze naakt, de mens en zijn vrouw, maar ze schaamden zich niet voor elkaar” (Gen. 2:25)

Er is intimiteit zonder schuld of schaamte.

 

3. Mensen en de schepping

Adam en Eva oefenen hun door God gegeven gezag over de schepping uit, maar ook weer, zonder dat ze hun gezag misbruiken.

Ze gehoorzamen God door de aarde te bewerken en ervoor te zorgen (Gen. 2:15)

Je zou kunnen zeggen dat de mens en de schepping in harmonie werken, zodat de aarde vrucht voortbrengt.

 


5. Toepassing: In dit eerste verhaal zien we het paradijs op aarde : zo heeft God het leven bedoeld!

In het paradijs zien we een “patroon/model van het Koninkrijk van God”:

 

Gods volk – Adam en Eva – op Gods plek – de Tuin van Eden –  onder Gods heerschappij. – Gods gebod en volmaakte relaties

Het resultaat is dat ze Gods zegen, zijn rust genieten.

 

Het duurt helaas niet erg lang voor dat de mens de boel verpest, zoals we weten.

En sinds die tijd, dat zullen we in de komende tijd gaan zien, is God bezig om zijn Koninkrijk opnieuw te vestigen en een volk te verzamelen om in relatie met Hem te leven.

Gods verlangen is dat we genieten van doel van de schepping, nl. ingaan in de volmaakte rust van de zevende dag

 

Later zien we dat deels terug in het gebod voor de Sabbat dat de Israëlieten kregen.

Maar we kunnen nu al iets van die rust ervaren, zelfs in onze gebroken wereld, door op Jezus te vertrouwen.

Kom bij mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal ik jullie rust geven (Mat. 11:28)

 

En als volgelingen van Jezus kunnen we ook nu al vol verwachting uitkijken naar de nieuwe schepping, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die Jezus zal maken wanneer Hij terugkomt.

Dit betekent dat we nu al leven met hoop, het vooruitzicht van een volmaakte toekomst

 

God heeft de belofte gegeven om binnen te gaan in zijn rust, en zegt de Bijbel, die belofte is nog steeds van kracht

We kunnen binnengaan door geloof, door te vertrouwen op het werk dat Jezus gedaan heeft.

“Er wacht het volk van God dus nog steeds een sabbatsrust. 10 En wie is binnengegaan in zijn rust, vindt rust na zijn werk zoals God na het zijne.” (Heb. 4:9)