Vrij!: Door de Rode Zee; Op naar een nieuw leven vrij van schaamte

De preek van Teun in de serie Vrij.

Door de Rode Zee; Op  naar een nieuw leven vrij van schaamte.

We zijn bezig met de serie ‘VRIJ’. We volgen daarvoor de verhaallijn van het boek Exodus.

Korte terugblik:

(Jozef werd verkocht door zijn broers als slaaf en werd meegenomen naar Egypte.

Jozef werd door God door veel moeilijke situaties van onrecht geleid tot een machtige positie in het land Egypte.

God gebruikte Jozef om te voorzien in eten voor Egypte en de omringende landen tijdens een grote hongersnood

vele koningen volgden en een nieuwe koning kwam op de troon. De familie van Jozef groeit uit tot een groot volk. Wat ooit goed voor het land was, werd nu gezien als een bedreiging.)

 

 Het volk Israel werd onderdrukt en worden afgebeuld als slaven.

 God beloofde redding en stuurde Mozes om het volk te redden naar een nieuw land vrij van slavernij.

 In plaats van dat het beter gaat, ging het slechter met het volk. Nog meer en slechtere behandeling door de Egyptenaren.

 God kwam voor het volk op. Hij stuurde verschillende plagen over het land. De koning wilde niet luisteren.

 Uiteindelijk kwam God met de laatste plaag, het oordeel over leven en dood. Alle eerstgeboren jongetjes werden gedood in één nacht. Zowel Egypte als Israel werd geoordeeld.

 God bood uitweg als men zou vertrouwen op Hem. Het volk moest bloed van een lam aan de deurpost smeren als teken van vertrouwen.

 De koning liet uiteindelijk het volk gaan na de ellende die over zijn land uitgestort werd.

 

We leren uit deze geschiedenis hoe God mensen bevrijdt, hoe Hij mensen vrij maakt van alles wat maar kan beklemmen. In deze geschiedenis is de bevrijding onvolmaakt omdat mensen mensen blijven, maar God gaat door en Hij zal op een dag alles wat gemaakt is volmaakt en helemaal bevrijden. In de geschiedenis van de bevrijding van het volk Israël zien we een glimp van dat volmaakte plan van God om volledig en volmaakt herstel voor de hele wereld te brengen.

Vandaag gaan we verder met de reis die we met het volk Israel meemaken.

We waren gebleven bij:

Met het slechtste wat wij te bieden hebben, komt God met het beste wat Hij heeft; vergeving.

Als je niets te bieden hebt, komt God met het beste wat Hij heeft

Alleen maar vergeving?!

Jezus rekent af met de schuld die we hebben tegenover God. Einde evangelie? Meestal eindigt onze boodschap hier en horen we blij te zijn. Wie wil dat nou niet? Zonder schuld tegenover God staan.

Dit is onze boodschap: we staan schuldig tegenover God, we kunnen die schuld niet zelf afbetalen. God heeft zelf voorzien in het opheffen van die schuld door Jezus onschuldig aan het kruis te laten sterven. Door zijn dood heeft Jezus betaald voor onze zonden. De schuld is afbetaald. Wat de mens niet kan, doet God. Zoals de Israelieten in Egypte er op konden vertrouwen dat God hen zou redden van de dood door het bloed van het lam aan de deurpost te strijken, zo is er voor iedereen vergeving van zonden (redding van de eeuwige dood) die gelooft dat Jezus (met Pasen geslacht als een lam voor de zonden van de hele wereld) voor hem gestorven is aan het kruis. Einde vande goede boodschap.

Vergeving, maar ben ik daar dan door veranderd? Hoe moet je er mee omgaan als dingen uit je verleden je leven op dit moment bepaalt?  Als je verleden aan je trekt.

Vergeven van schuld, een schuld vanwege de dingen die we gedaan hebben.

De bijbel laat zien dat het er niet alleen om gaat wat je doet, maar vooral wie je bent. Zonde heeft effect op wie je bent. Zonde heeft effect op onze relatie met God. Wat je doet staat niet los van wie je bent. Schuld bij God resulteert in verwijdering van God. Voorbeeld hiervan is te zien bij de zonde van Adam en Eva. De eerste mens gaat tegen de wil van God in. Ze zeiden, we gaan onze eigen gang. Maar zodra ze die keuze gemaakt hadden en zich bewust waren van hun foute keuze trokken ze zich terug inschaamte, weg van God. Ze konden hun schepper niet meer onder ogen komen.

Dit was tegen de wil van God, het was niet zoals goed het bedoeld had.

Shalom: in de wereld die God gemaakt had heerste ‘shalom’. Dit is een bijbels begrip dat staat voor:

 vrede

 heelheid

 eenheid

 goedheid

 vrijheid

 

Zonde is een probleem dat de heelheid (shalom) van de schepping kapot maakt.

De effecten van zonde zijn verschrikkelijk. Zonde gedaan door onszelf, ons aangedaan of vanwege de invloed van zonde op de schepping, we hebben te maken met zonde en de schaamte die het met zich meebrengt.

 Iemand schaamt zich vanwege onrecht wat hem aangedaan is

o tijdens een stage op de middelbare school. Ik liep met een metselaar mee en moest specie maken. Ik kon in zijn ogen niets goed doen. Hetwaren lange dagen voor mij. Hij kon alleen maar boos doen tegen mij. Kon ik dan niets goed doen?(Schaamte)

 Je schaamt je over de dingen die je een ander hebt aangedaan

 

 

o hiervan kan ik verschillende voorbeelden noemen. Verschillende keren dat ik zo onredelijk was tegen mensen die niet deden wat ik wilde. En achteraf voel je daar vervelend over. Hoe ziet diegene mij?(Schaamte)

 Iemand schaamt zich vanwege ziekte die hem overkomen is (kaalheid bij kanker)

 

Daar waar zonde de heelheid van de schepping kapot maakt, daar heeft God een veel beter antwoord: zie ik maak alles nieuw (openbaring 21).

In de bijbel vinden we verschillende voorbeelden van hoe chaos (vaak verbeeld als water/zee) en zonde een rol spelen in het vernietigen van Gods schepping. Als antwoord op die chaos en zondezien we de overwinning van God op die chaos van de zee.

In openbaring (het laatste boek van de bijbel waarin beschreven staat hoe God de shalom weer herstelt in de wereld) staat de beschrijving van de nieuwe schepping. Die nieuwe schepping staat omschreven met het beeld

“dat de zee er niet meer zal zijn”.

God maakt een einde aan chaos, zonde, vernietiging van schepping/shalom door een nieuwe schepping te maken waar die chaos en zonde niet meer is. Sterker nog, God maakt een nieuwe wereld waarin eenheid, heelheid, vrede, geluk, goedheid, vrijheid, enz., zal zijn, kortom een wereld met ‘shalom’.

Het beeld van de zee en wat God er mee doet, vinden we ook in het boek Exodus:

De doortocht van de Israëlieten door de rode zee.

De Israëlieten zijn aangekomenbij de Rode Zee, een punt waar ze onmogelijk voorbij kunnen. Daar aan de oever van de zee moest het volk hun kamp opslaan. In Egypte had de koning besloten dat het niet goed was geweest dat hij zijn slaven had laten gaan. Vastbesloten om zijn slaven weer op te halen en voor zich te laten werken of te doden ging de koning van Egypte met zijn sterkste leger achter de Israëlieten aan. Dat volk voelde zich gevangen tussen de zee en het angstaanjagende leger van Egypte.

Reactie van het volk tegen Mozes:

Hebbenwe dit niet gezegd toen we nog in Egypte waren?! Waren er niet genoeg graven in Egypte dat je ons naar deze woestijn hebt geleid?!

Het volk voelde zich alsof het in de val was gelopen.

Exodus 14:13 Mozes zei tegen het volk: wees niet bang, houd stand, zie het heil van de Heer dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken. Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.

14:14 De Heer zal voor u strijden, en u moet stil zijn.

Dit hebben we nodig om te horen dat God voor ons strijden dat Hij afrekent met de schaamte van wie je bent voor God.

En God rekent er mee af. Hij gaat zelf de strijd aan met de dingen uit je verleden. Hij gaat zelf de strijd aan om jou te bevrijden. Hoe deed God dat bij het volk Israël?

Exodus 14:15-

De Heer zei tegen Mozes: ‘Waarom vraag je Mij om hulp? Zeg tegen de Israelieten dat ze verder moeten gaan. En pak jij je stok, houd hem boven de zee en verdeel zo het water in tweeën. Dan kunnen de Israelieten over droge grond door de zee lopen. Ik zal zorgen dat de Egyptenaren jullie blijven achtervolgen. Dan zal ik laten zien hoe machtig ik ben. Ik zal de farao verslaan, met al zijn vagens en soldaten. Dan zullen de Egyptenaren begrijpen dat ik de Heer ben.’Steeds was de engel van de Heer voor de Israelieten uitgegaan. Maar nu ging hij achter hen staan. En ook de wolk die steeds voor hen was, ging naar achteren. De wolk was nu tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israelieten. Aan de kant van de Israelieten gaf de wolk de hele nacht licht. Maar aan de kant van de Egyptenaren maakte hij alles donker. Daardoor konden zij de Israelieten niet inhalen. Toen hield Mozes zijn stok omhoog boven de zee. De Heer liet de hele nacht een harde oostenwind waaien. Het water stroomde naar twee kanten, ener kwam droge grond tevoorschijn. Rechts en links was een muur van water. Daartussen konden de Israelieten door de zee lopen, over droge grond.

De Egyptenaren achtervolgden de Israelieten. Alle soldaten, paarden en wagens van de Farao gingen achter hen aan, de zee in. Maar vlak voordat het ochtend werd, keek de Heer vanuit de wolk en het vuur naar de Egyptenaren. Hij zorgde ervoor dat ze in paniek raakten. De wielen van hun wagens kwamen vast te zitten, en ze konden bijna niet meer vooruitkomen. ‘we moeten vluchten!’ riepen ze. ‘De Heer helpt de Israelieten. Hij vecht tegen ons!’ Toen zei de Heer tegen Mozes: ‘Houd je arm boven de zee. Dan stroomt het water terug . Het zl over de soldaten van Egypte en over al hun wagens heen stromen.’ Mozes deed dat. Toenhet ochtend begon te worden, stroomde het water terug. De Egyptenaren vluchtten tegen de stroom in. De Heer stuurde hen zo de golven in. Het water stroomde over het leger van de farao, dat achter de Israelieten aan gegaan was. Het stroomde over al zijn wagens en al zijn soldaten. Iedereen verdronk.

Dit moet je eigenlijk voor je zien, om de impact te begrijpen.

God neemt geen halve maatregelen, maar hij rekent volledig af met de onderdrukking van de Egyptenaren. God bevrijdt helemaal (volledig).

Ik wist dat mijn zonden vergeven waren door God. Ik had mij voorgenomen om mijn leven in te richten naar wat God wil van mij. Maar telkens als ik dat probeerde, als ik probeerde om goed te doen, kwam ik er achter dat het me niet lukte. Ik zat als het ware gevangentussen mijn oude ik en de nieuwe ik waarvan het onmogelijk was om naar te streven. Sterker nog, de slechte gewoontes die ik voorheen had (boosheid) werden nu alleen maar meer uitvergroot omdat ik het niet meer wilde, want ik wilde het goed doen.

Wat heeft mij hieruit bevrijd?

Op een gegeven moment zei ik tegen God dat het me niet lukte om te veranderen. Gods antwoord (via een profetie door iemand anders) was dat Hij van me houdt. Dat sloeg in als

een bom. Hoewel ik keek naar de dingen die ik gedaan had ende dingen die ik wel wilde doen maar niet kon, had God mij aanvaard. Op die manier bevrijdde God mij van mijn schaamte en herstelde mijn identiteit.

Op dat moment maakte God van mij een nieuwe mens.

2 Korinthe 5:17

Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden. (HSV)

Dit nieuwe leven betekent dat we nieuw gemaakt zijn. God maakt een nieuw mens. God maakt weer ‘shalom’. Die nieuwe schepping is in staat om Gods wil te doen.

De Israëlieten aan de overkant van de Rode Zee hadden een nieuw leven voor zich in vrijheid. Ze waren vrij van de Egyptenaren, vrij van het harde werk dat ze gedwongen moesten doen. En toch hadden ze de littekens van die tijd op hun ruggen staan. Het volk had nodig dat ze genezen zouden worden van die pijn. Ze moesten helemaal loskomen van Egypte.

Je kent misschien de reclame van een goed doel wel: je kunt een kind uit de oorlog halen, maar de oorlog niet uit het kind. Het volk Israël was uit Egypte gehaald, maar de pijn van Egypte zat nog in het volk.God had beloofd om het volk te redden van de Egyptenaren en was Zijn belofte nagekomen.

God had beloofd om het volk te leiden naar een nieuw land, daar was de doortocht door de zee het begin van.God had het volk beloofd om hen te genezen als ze Hem in het nieuwe leven zouden volgen. (Exodus 15:26)

De geschiedenis van het volk Israël is een voorbeeldvan dat wat moest komen. Het volk luisterde niet altijd naar God en toen het ongehoorzaam was, moesten ze het ontgelden met plagen en ziekte. Dit is het onvolmaakte beeld van wat God volmaakt in Jezus wilde doen.

Jezus is degene die volledig en volmaakte ‘shalom’ kwam brengen.

In de verhalen over Jezus zien we dat Jezus mensen hun zonden vergeeft. Daarmee toonde Hij aandat Hij God is. Alleen God kan zonden vergeven.

Hij liet het ook zien. Hij liet het niet bij het vergeven van zonden, maar toonde aan door de hele mens heel te maken dat Hij God is.

We zien een voorbeeld hiervan in Markus 2:5. verlamde man, eerst vergeving van zonden daarna genezen van verlamdheid. De man loopt (!) letterlijk zijn nieuwe leven in.

De verlamde man wist dat hij in nood zat. Hij wist dat hij naar niemand anders dan Jezus kon gaan om vergeving en genezing te ontvangen.

Dat is niet altijd zo dat we weten bij wie of wat we terecht kunnen om troost, hoop te ontvangen. Toen de Israelieten aan de oever van de zee stonden met het leger van Egypte achter zich aan, schreeuwden ze naar Mozes dat ze liever in Egypte waren gebleven dan te sterven in de woestijn. In plaats van het uit te roepen naar degene die hen vergeven, bevrijd en geleid had (God), klaagde het volk bij Mozes.

Zo is het ook vaak bij ons.

Jezus heeft gezegd dat zij die arm zijn in geest het koninkrijk van God zullen ontvangen. De verlamde man laat zien wat dat betekent. Jezus is niet gekomen voor de sterken, maar voor de zwakken; mensen die op het punt aangekomen zijn dat ze het niet zelf kunnen oplossen.

Mensen die hun zwakte onder ogen komen, erkennen en uiten naar God, ontvangen vergeving en genezing. Ziet dat er ingewikkeld uit? Nee, “Heer help mij ik kan het niet zelf”

Hoe ziet die genezing er dan uit? Hoe werkt dat dan?

Moet je wachten tot een speciaal moment? Tot er iemand langskomt met een speciaal talent ofzo?

God is al begonnen met genezen. Het voorbeeld hiervan zie je bij de doortocht door de zee. Het volk kan onmogelijk door de zee gaan. De vijanden zitten achter hen aan, de zee is voor hen. God kijkt niet toe en moedigt ze aan om het vooral te proberen. God grijpt in. God maakt het onmogelijke mogelijk. God maakt een weg dwars door de zee. Het volk kan er veilig doorheen. De vijand wordt erdoor vernietigd.

Als je gelooft dat Jezus voor jou gestorven is aan het kruis, dan ben je een nieuwe schepping. Je bent opnieuw gemaakt. Dat is een proces dat van binnenuit plaatsvindt door de Heilige Geest die in je woont. Je bent nieuw, je wordt nieuw gemaakt, en zult nieuw worden. De Heilige Geest gaat met dat proces door tot we allemaal op de nieuwe aarde rondlopen. Op dat moment is de nieuwe schepping klaar, helemaal heel, helemaal ‘shalom’.

Tot dat moment dat het helemaal klaar is worden we af en toe achtervolgd door ons verleden, onze gedachten, de vijand, die ons influistert dat we helemaal niet genezen zijn want er is nog helemaal niets van te zien.

Zie je wel denk je dan, ik ben helemaal niet vrij, ik ben nog steeds die boze man.

Een tijdje terug nog dat ik in een gesprek met iemand boos reageerde. Het was niet eens boos bedoeld, maar ik was geïrriteerdomdat het me niet lukte om alles te bespreken wat ik had willen bespreken. Achteraf had ik een naar gevoel. Er schoot even het gevoel van schaamte door me heen.

In dat soort aanvallen, moeten we weten wat onze identiteit is en door wie die bepaald wordt.

Er zijn in ieder geval twee vragen die bepalend zijn om er achter te komen wat onze identiteit is:

1. wie zijn we in het licht van onze zonden in het verleden.

2. wie zijn we in het licht van de dingen die ons is aangedaan.

 

In een ander deel van de bijbel staat in:

Romeinen 8:1 er is geen veroordeling meer voor wie in Christus is.

Schaamte voor je verleden kan een soort ongeloof worden voor de vergeving die je hebt ontvangen. De dood van Jezus was voldoende om de zonde teniet te doen. God ziet de

nieuwe schepping aan die gemaakt is door geloof in Jezus. Wij mogen zo onszelf dus ook zien, als een nieuwe schepping vergeven van zonde.

Diezelfde wetenschap helpt ons ook als we denken aan de dingen die ons zijn aangedaan en zo bepalend kunnen zijn voor onze identiteit.

Romeinen 8:35

Wij horen bij Christus en Christus houdt van ons. Niets kan dat veranderen. (BGT)

We zijn een nieuwe schepping. We zijn geliefd door God de Vader. En er is niets of niemand die ons daarvan kan afhouden. Zelfs de meest verschrikkelijke herinnering kan daar geen verandering in brengen.

je bent een nieuwe schepping! Kijk eens achterom. Zie dat je aan de goede kant van de zee staat. De vijand is verloren. God heeft overwonnen. Je bent vrij. En God gaat door om ons te veranderen naar Zijn beeld.

Amen