Verandering

Emmanuel legt uit dat verandering een kenmerk is van het christen-leven en van de kerk van Jezus.

 

Vorige week hadden we een doopdienst. Twee dames werden gedoopt, kopje onder in het waterbad.

Het leek me goed om in mijn preek praktisch aan te sluiten bij deze belangrijke gebeurtenis in het leven als volgeling van Jezus.

 

De doop hoort bij het begin van het christen-leven.

1 Pet. 3:21 De doop wast niet het vuil van uw lichaam, het is een vraag aan God om een schoon geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus, 22 die de hemel is binnengegaan en nu aan Gods rechterhand zit, terwijl de engelen, machten en krachten aan hem onderworpen zijn.”

Om niet een herhaling van vorige week te geven: met de doop vragen we aan God om met een schone lei te mogen beginnen.

Een schone lei, omdat we allemaal, ieder mens, schuldig staat, voor God. Waarom? Omdat we God niet de eer hebben gegeven die Hem toekomt. (Rom. 1)

Vanwege dit simpele feit alleen verdient ieder van ons straf. Goede nieuws is: Jezus heeft deze straf in onze plaats gedragen toen Hij stierf aan het kruis.

De doop is een publiekelijk statement waarmee we zeggen: Ik wil aanspraak maken op de schuldsanering van Jezus. Van mijzelf heb ik weinig goeds, en ook al had ik veel goeds, ik zou nooit in staat zijn om mijn schuld tegenover God in te lossen. In plaats daarvan wil ik vertrouwen op de onmetelijke goedheid van Jezus.

En als we op Jezus vertrouwen (dat noemt de Bijbel “geloof”) dan laat God ons met die schone lei beginnen.

Maar het is en begin. De lei is schoon, er moet iets nieuws geschreven worden op de lei. Iets dat veel beter is dan wat er eerst op stond.

Met de doop geven we te kennen: ik dien niet langer mijzelf, maar voortaan dien ik God.

We dienen een God die Heilig is en die wil dat wij, net als Hij, ook heilig zijn: “Wees heilig, want Ik ben heilig”.

Heilig, heb ik bij de internationals uitgelegd, betekent “smetteloos, zonder zonde, foutloos”.

Heilig is absoluut en niet relatief. M.a.w. je bent heilig, of je bent het niet. Er bestaat niet zoiets als een beetje heilig.

“Smetteloos” betekent zonder vlek of rimpel, zoals die Bruid en de Grote Bruiloft waar Joop laatst over sprak.

En die Bruid dat zijn wij. Maar als we eerlijk naar onszelf kijken, weten we dat we nog niet die “smetteloze Bruid” zijn.

Als we gedoopt worden en uit het bad stappen, zijn we nog niet volmaakte mensen geworden.

Je zou kunnen zeggen: de doop is niet de Bruiloft, maar de verloving.

De tijd tussen “nu” en de Bruiloft is belangrijk, wij, de Bruid van Jezus, maken ons klaar voor de Bruiloft.

We zijn nog niet klaar voor de Bruiloft, als we eerlijk naar ons eigen leven kijken, weten we dat er nog een heleboel moet gebeuren.

 


Vanochtend een Preek over verandering – een kenmerk van het christen-leven en van de kerk van Jezus

Verandering – heiliging met een duur woord, is nodig tot eer en glorie van God – wees heilig, want ik ben heilig

Een belangrijk kenmerk van mensen in de Bijbel die Jezus volgden was verandering.

Denk bijv. aan de 12 leerlingen van Jezus: van onbeduidende vissers naar mannen die de wereld op z’n kop zette.

Saulus de christenhater die de grootste kerkplanter in de geschiedenis werd.

 

“Stilstand is achteruitgang”

Is geen Bijbeltekst, maar daarom niet minder waar.

Als een meisje niet actief en bewust bezig is met de voorbereidingen van haar bruiloft, dan kun je er zeker van zijn dat ze ook niet klaar zal zijn op de dag van haar bruiloft.

Verandering is nodig omdat we in een Geestelijke strijd verwikkeld zijn

1 Pet. 5 Wees waakzaam, wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi.

Wij kunnen op onze lauweren gaan rusten, maar satan doet dat zeer zeker niet…

 


1. Weten

Weten dat het nodig is – heb ik net uitgelegd. Kun je zelf nog verder uitwerken als je nog niet helemaal overtuigd bent.

De rest van de preek wordt vooral Toepassing!

Weten wat er moet veranderen – hoe weet je nu wat wel of niet goed is, waar moet je beginnen?

 

1. De Heilige Geest

en niet de Bijbel zoals je misschien dacht – Waarom niet eerst het Woord, maar de Geest? Boek is belangrijk, maar de auteur is belangrijker.

De Heilige Geest is het belangrijkste kenmerk van een christen.

Rom. 8 “Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest. 5 Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil, maar wie zich laat leiden door de Geest is gericht op wat de Geest wil. 6 Wat onze eigen natuur wil brengt de dood, maar wat de Geest wil brengt leven en vrede. 7 Onze eigen wil staat vijandig tegenover God, want hij onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie zich door zijn eigen wil laat leiden, kan God niet behagen. 9 Maar u leeft niet zo. U laat u leiden door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die zich niet laat leiden door de Geest van Christus behoort Christus ook niet toe.

De Heilige Geest overtuigt van zonde en gerechtigheid (Joh. 16:8) –

De Heilige Geest spreekt tot en door ons geweten.

 

De Heilige Geest spreekt persoonlijk tot ons.

Wat goed voor mij is, hoeft niet goed te zijn voor jou en andersom.

“Misschien zou je eens wat minder TV moeten kijken…” (omdat TV je afhoudt van het voorbereiden voor de Grote Bruiloft)

“Misschien zou je eens een avondje ontspannen TV moeten gaan kijken, met een lekker glas wijn er bij en een stukje kaas…” (omdat je zo hard werkt, en nooit aan ontspanning toekomt)

 

2. Gods Woord – Woord van de Geest

2 Tim. 3:16 Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid,

De hele Schrift is niet hetzelfde als de Wet. Ook het Oude Testament is niet hetzelfde als de Wet. Belangrijk om verschil te kennen.

Veel christenen denken bij “leven zoals God het wil” aan “leven volgens de Wet of de Tien Geboden”. In veel kerken worden de Tien Geboden ook nog elke week voorgelezen.

De Bijbel maakt echter heel duidelijk dat “leven zoals het God het wil” juist NIET “leven volgens de Wet” is.

Gal. 3:10 …iedereen die op de wet vertrouwt is vervloekt, want er staat geschreven: ‘Vervloekt is eenieder die niet alles doet wat het boek van de wet bepaalt.’ 11 Dat niemand door de wet voor God rechtvaardig wordt, is volkomen duidelijk, want er staat ook geschreven: ‘De rechtvaardige zal leven door geloof.’ 12 De wet daarentegen is niet gegrond op geloof, want er staat: ‘Wie doet wat de wet voorschrijft, zal leven.’ 13 Maar Christus Jezus heeft ons vrijgekocht van deze vloek…

Paulus is dus erg negatief over de Wet, het is geen zegen, maar een vloek! In een andere brief spreekt hij over de “bediening des doods”!

2 Kor. 7 Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

7 Wanneer de bediening van de dood met letters in steen gegrift, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, 8 zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? 9 Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer.10 De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. 11 Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft. 12 Dit is onze hoop, en daarom handelen we in alle openheid 13 en zijn we niet als Mozes, die zijn gezicht met een sluier bedekte, zodat de Israëlieten niet konden zien dat de glans verdween. 14 Hun denken verstarde, en dezelfde sluier ligt tot op de dag van vandaag over het oude verbond wanneer het voorgelezen wordt. Hij wordt alleen in Christus weggenomen.

 

De Wet heeft geen enkele plaats in het leven van een christen

1 Tim. We weten ook dat de wet er niet is voor de rechtvaardige, maar voor wie zich aan wet of gezag niet stoort, voor goddelozen en zondaars, die alles wat heilig is verachten en ontwijden…

Sommige mensen, 3-deling: moreel, ritueel en civiel. “Voor christenen geldt de morele aspect nog”.

Nee, wat de Geest brengt overtreft wat de Wet zegt.

Wet -> niet echtscheiden. Jezus -> als je alleen al kijkt…De Wet verandert niets, maar veroordeelt. De Geest geeft leven.

 

Hoe gebruiken hele Schrift?

De Bijbel is het verhaal van Gods reddingsplan. 

Principes in de Bijbel

Als het goed is zal De kijk van de Bijbel op de wereld onze kijk op de wereld aan de kaak stellen, als dat niet zo is dan zijn we of volmaakt of we lezen de Bijbel niet goed.

 

3. Kerk – niet gebouw, maar de gemeenschap van heiligen

De Lucky Luke christen of de TV-christen is een onbijbels idee van christen-zijn.

“De opdracht die Jezus ons gaf  is om discipelen, volgelingen van Jezus, te maken. Het gaat erom dat je van Jezus houdt. Het gaat niet om de kerk”.

(Afgezien van het feit dat de Bijbel vertelt dat Jezus zijn leven heeft gegeven voor de Kerk, dat de Kerk zijn Lichaam is en Hij het hoofd van zijn Kerk…)

De Bijbel spreekt over nieuwe volgelingen als “pasgeboren baby’s” (Heb.) en over de kerk als “huisgezin van God” (Ef. 2)

Baby’s groeien op in een gezin. Dat is niet alleen normaal en gezond, maar zelfs het allerbeste voor een kind!

In een gezin wordt een kind verzorgd, vermaand, getraind, etc. met als doel “volwassenheid”

Iemand die zegt dat de kerk onnodig of onbelangrijk is, zegt in feite dat het niet uitmaakt wat je met kinderen doet: “het gaat erom dat ze kind zijn”.

 

De volledige opdracht van Jezus is: “Maak volgelingen, doop ze /…/ en leer ze alles te doen wat ik jullie geleerd heb”.

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament laten zien hoe belangrijk de “gemeenschap der heiligen” is.

Gal. 6:1 Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan moet u, die door de Geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. 2 Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. 3 Wie denkt dat hij iets is terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. 4 Laat iedereen zijn eigen daden toetsen, dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn, zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. 5 Want ieder mens moet zijn eigen last dragen.

 

4. Door ongelovigen! (???)

Kan God door ongelovigen heen werken om ons te heiligen, om ons te veranderen?

Ja, zeker! Het feit dat iemand niet in God gelooft, betekent niet dat hij/zij niets goeds kan doen.

Je hoeft maar om je heen te kijken om te zien dat dit niet waar is. Niet-gelovige mensen kunnen en doen veel goede dingen. vaak zelfs beter dan christenen!

Maar, al die goede dingen zijn niet goed genoeg om heilig en rechtvaardig voor God te staan. Ze zullen niemand redden. Maar daarom zijn het wel goede dingen.

Ook “zij” zijn net als “wij” gemaakt naar Gods beeld en lijken op Hem. Zelfs als het goede door God gemaakte en bedachte beeld is beschadigd, is door de beschadiging heen nog steeds de goedheid te zien die de Maker er oorspronkelijk in heeft gelegd.

(Persoonlijk voorbeeld van ongelovige collega door wie God tegen mij sprak over een karakterissue)

 


Weten nu dat we moeten veranderen.

Weten ook wat er moet veranderen.

 

2. Besluiten om te willen veranderen. Bekering met een Bijbels woord…

Oproepen als “bekeer je, leg je zonden af, doe niet langer dit. Of positief: streef naar…, zoek het goede” doen een beroep op onze verantwoordelijkheid en onze wil.

“Je kunt wel zeggen dat ik moet veranderen….maar wil ik dat wel?”

 

“Ja, dat wil ik!”

De vraag is: ga je nu jezelf veranderen, of is het God die jou verandert?

Retorische vraag, weet ik, maar veel christenen proberen nog steeds zichzelf te veranderen, ondanks dat ze het goede antwoord op deze vraag weten.

Gal. 3:1 Galaten, u hebt uw verstand verloren! Wie heeft u betoverd? Ik heb u Jezus Christus toch openlijk en duidelijk als de gekruisigde bekendgemaakt? 2 Ik wil maar één ding van u weten: hebt u de Geest ontvangen door de wet na te leven of door te luisteren en te geloven? 3 Bent u werkelijk zo dwaas? Bent u begonnen met de Geest en eindigt uw met het vlees? 4 Is alles wat u hebt meegemaakt dan voor niets geweest? Dat kan toch niet! 5 Geeft God u de Geest en goddelijke krachten omdat u de wet naleeft? Of geeft hij ze omdat u naar hem luistert en op hem vertrouwt?

In dezelfde brief spreekt Paulus over “de vrucht van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof,  zachtmoedigheid en zelfbeheersing.” (Gal. 5:22-23)

Appels zijn vruchten. Appels “maak” je niet, appels groeien door de kracht van God. “Appels van de Geest” maak je niet, ze groeien door de kracht van de Heilige Geest.

 


3. Doen!

Mat. 7:24 Wie mijn woorden hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. 25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. 26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. 27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

Vraag: Wat was ook al weer het fundament van het huis?

Antwoord: niet het Woord van Jezus (zoals veel mensen denken), maar het doen van het woord van Jezus

4. Volharding

Laten we met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt…Heb. 12 

Wat betekent dat, volharding? Dat we niet een keer veranderen, maar blijven veranderen tot we naar Jezus gaan of Hij ons komt halen.


Judas vers 17 Maar, geliefde broeders en zusters, denk aan wat de apostelen van onze Heer Jezus Christus al hebben gezegd: 18 ‘Aan het einde van de tijd zullen er spotters komen, die zich laten leiden door hun goddeloze begeerten.’ 19 Het zijn mensen die verdeeldheid zaaien en alleen op het aardse gericht zijn; ze hebben de Geest niet.

20 Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, 21 houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken. 22 Ontferm u over wie twijfelen 23 en red anderen door hen aan het vuur te ontrukken. Uw medelijden met nog weer anderen moet gepaard gaan met vrees; verafschuw zelfs de kleren die ze met hun lichaam bezoedeld hebben.

(ZEGEN)

24-25 De enige God, die de macht heeft u voor struikelen te behoeden en u onberispelijk en juichend van vreugde voor zijn majesteit te laten verschijnen, die ons redt door Jezus Christus, onze Heer, hem behoort de luister, de majesteit, de kracht en de macht, vóór alle eeuwigheid, nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. 25