Vrij!: Gods beste voor ons slechtste

Arie spreekt in de serie Vrij! over vergeving. De gebruikte Powerpoint is in PDF hier te bekijken.

 

VRIJ!  Gods beste voor ons slechtste

 Inleiding

Uitleg van de serie:

De exodus als model voor de bevrijding van de mensheid.

Wie aanbidden we? God is erbij als je lijdt,  “Stenen zonder stro”: het wordt alleen maar erger…

 

Het verhaal tot nog toe in het kort:

Het volk Israël in Egypte wordt onderdrukt door de Farao, het volk lijdt.

Exodus 6:8-11

8  Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’

9  Mozes bracht dit aan de Israëlieten over, maar ze wilden niet naar hem luisteren, moedeloos als ze waren door de zware dwangarbeid.

10  Toen zei de HEER tegen Mozes:

11  ‘Ga naar de farao, de koning van Egypte, en zeg hem dat hij de Israëlieten uit zijn land moet laten vertrekken.’

 

Wanneer mensen lijden is God nabij. Hij kiest een man, Mozes krijgt de opdracht het volk uit Egypte te halen, het volk is blij, God heeft aan hen gedacht.

Maar wanneer Mozes terug komt van de Farao lijkt het averechts te werken: het werk wordt zwaarder. Het volk moet hetzelfde presteren, met minder middelen. Is dit nou de bevrijding. Zelfs wanneer het erger wordt… God weet wat Hij doet.

Hij voert de strijd – Het is oorlog

Het is oorlog

Het is oorlog!! De God van Israël laat zien dat Hij, en Hij alleen de soevereine en almachtige God is.

Wat vervolgens duidelijk zal worden is de macht van God. Bevrijding hangt niet af van de goedwillendheid van de farao, of misschien van de kracht of uithoudingsvermogen van het volk, maar uitsluitend van God. Met de hand waarmee Hij Egypte zal verslaan bevrijd Hij zijn volk. God stuurt Mozes opnieuw naar de Farao, die in Egypte de allerhoogste god is, maar hij wil niet luisteren

 

De eerste plaag is dat het water van de Nijl verandert in bloed.

De Nijl: gever van leven, teken van de God Hapi.

Vervolgens, beperkt de volgende plaag zich niet tot het gebied van de Nijl maar verspreid het zich over het hele land: de kikkers – De Godin met Kikvorskop :het symbool van de god die adem/leven geeft. En zou wordt met elke plaag een Egyptische god aan de kaak gesteld. Alsof God zegt: Ik zal laten zien wie God is!

Steekmuggen, vliegen

Bes

Beschermer tegen wilde dieren, slangen en insecten

Veepest

o.a.: Hathor

Apis

Moedergodin afgebeeld als koe,

(stier) god van vruchtbaarheid

Zweren

Imhotep

God van de geneeskunst

Hagel en sprinkhanen

Nut,

Seth, Nepri

Godin van de hemel

goden van de graanoogst en beschermers van de oogst

Duisternis

Ra, Aton, Atum, Horus

Goden van de zon

 

En uiteindelijk cumuleert het in het verslaan van de hoogste god van Egypte, de farao. Zijn nageslacht- voortbestaan wordt aangetast: gedood.

De boodschap is duidelijk: Niets van dat wat je aanbidt zal je redden. De enige die werkelijk aanbidding waard is is de God van Israël – de Schepper van hemel en aarde, de God die IS, en bevrijdt. Mozes zegt de Farao Gods toorn aan:

De eerstgeborene moet sterven

Exodus 11:4-6

4 ¶  Toen zei Mozes tegen de farao: ‘Dit zegt de HEER: Tegen middernacht zal ik rondgaan door Egypte,

5  en dan zullen alle eerstgeborenen in het land sterven, van de eerstgeborene van de farao, zijn troonopvolger, tot de eerstgeborene van de slavin die de handmolen bedient, en ook al het eerstgeboren vee.

6  Overal in Egypte zal luid gejammerd worden, zo luid als men nog nooit heeft gehoord en ook nooit meer horen zal.

 

De laatste plaag was het meest ingrijpende, ook voor de Israëlieten. Gingen de eerste 9 plagen hun gebied voorbij, deze tiende plaag raakt ook hen.

Wat hier gebeurd is dat aan het lijden iets wordt ‘toegevoegd’: de zonde

Je kunt namelijk niet zeggen: de Israëlieten zijn de mensen die lijden en de Egyptenaren zijn de boosdoeners, de slechteriken. Nee, ook de Israëlieten staan schuldig voor God. Lijdende mensen zijn niet schuldeloos tegenover God.

Voorbeeld uit eigen leven:

Gepest als puber – later als hospitant een ‘ettertje’ in de klas waar ik stage liep. – doe hetzelfde, misschien wel erger…

Lijden en zonde

Je kunt lijden niet automatisch scheiden van zonde – ze zijn, in ons met elkaar verkleefd.

Hoe schokkend het misschien ook is – zelfs het volk Israël valt onder het oordeel van God, ook hun eerstgeborene zal sterven. Hoewel ze leden onder de onderdrukking, ook zij vereerden de goden van Egypte. In de geschiedenis van Israël zal telkens blijken hoe vast ze zitten aan de afgoden die ze dienen. Zelfs Jozua dringt er, bij een geheel nieuwe generatie Israëlieten op aan de goden van hun vaderen af te zweren (Jozua 24:14)

God wil Zijn volk redden maar ook zij staan schuldig tegen over Hem. Hoe kan hij hier nu een onderscheid maken? Hoe kan het volk dat God heeft gekozen, dat Hij lief heeft van het oordeel gered worden.

Exodus 12:3-7, 12-13

3  Zeg tegen de hele gemeenschap van Israël: “Op de tiende van deze maand moet elke familie een lam of een bokje uitkiezen, elk gezin één.

4  Gezinnen die te klein zijn om een heel dier te eten, nemen er samen met hun naaste buren een, rekening houdend met het aantal personen en met wat ieder nodig heeft.

5  Het mag het jong van een schaap zijn of het jong van een geit, als het maar een mannelijk dier van één jaar oud is zonder enig gebrek.

6  Houd dat apart tot de veertiende van deze maand; die dag moet de voltallige gemeenschap van Israël de dieren in de avondschemer slachten.

7  Het bloed moeten jullie bij elk huis waarin een dier gegeten wordt, aan de beide deurposten en aan de bovendorpel strijken.

 

12  Ik zal die nacht rondgaan door Egypte, en ik zal daar alle eerstgeborenen doden, zowel van de mensen als van het vee, en ik zal alle Egyptische goden van hun voetstuk stoten, want ik ben de HEER.

13  Maar jullie zal ik voorbijgaan: aan het bloed zal ik jullie huizen herkennen, en door dat merkteken zal de dodelijke plaag waarmee ik Egypte straf, jullie niet treffen.

 

God voorziet in een mogelijkheid, een vlekkeloos lam wordt geslacht, er vloeit bloed. Een dier sterft zodat het volk –de eerstgeborene- leeft. Een lam sterft in plaats van een mens. Het bloed op de deurposten is het teken voor de Engel des Doods het huis voorbij te gaan.

De toorn van God wordt geabsorbeerd door het bloed van een lam.-

En de volgende ochtend is de macht, de kracht van Farao gebroken, hij laat het volk gaan.

Vrijgekocht-Vergeven

God heeft niet zomaar het volk uit Egypte gehaald door een trucje – Hij heeft hen vrij gekocht.

De prijs:

 • het eerstgeborene van alles: familie, vee, opbrengst van het land – Het eerstgeborene is eigendom van God
 • het leven van een lam – want ook de Israëlieten stonden schuldig tegenover God

 

Dit geeft de ernst van zonde aan – van alle mensen – er moet bloed vloeien

 

Dat wat in het Oude Testament is beschreven wordt in het Nieuwe Testament werkelijkheid gemaakt voor alle mensen.

Jezus maakt tijdens het laatste avondmaal duidelijk dat Hij het werkelijke lam is dat geslacht zal worden tot werkelijke bevrijding van zondaren.

Mattheus 26:26-28

26   Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’

27  En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit,

28  dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.

 

En Petrus maakt ook de verbinding met het lam uit Exodus

1 Petrus 1:18,19

18  U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,

19  maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

 

Voorbeeld Schindlers list

Geld om Joden vrij te kopen – Jas, auto, schoenen, etc..

Niet alles gedaan…

 

De prijs voor onze bevrijding is enorm! Het heeft God alles gekost!

De toorn van God over onze zonden wordt geabsorbeerd door het bloed van Jezus.

Laten we dit persoonlijk maken:

Vergeving voor onze zonden kost God de Vader zijn enige Zoon (vele malen kostbaarder dan welke hoeveelheid zilver of goud dan ook maar). We zijn echter aan de gedachte gewend geraakt en beseffen niet meer de grootheid en ernst van onze zonde… het valt toch wel mee… Ik ben toch niet zo’n zondaar.

Iemand heeft zonde eens ‘kosmisch verraad’ genoemd. Je zonde is, naast dat je misschien een mens hebt pijn gedaan, verraad tegen je Schepper. God is geraakt door zonde. En wat kan ooit dat weer goed maken. Kun je werkelijk accepteren, geloven dat je zelf niets kunt doen om de zonde weer goed te maken?

Misschien denk je dat je harder je best moet doen om vergeving te krijgen – religieuze handelingen (meer bidden en Bijbellezen);

Of dat je hard moet werken om vergeven te worden Goede werken/daden – armenzorg;

Of je denkt dat jouw zonden te erg zijn om te kunnen worden vergeven- dan plaats je jezelf dus boven God; Of dat je zonden wel meevallen

In al die gevallen moet je je afvragen: besef je de ernst van je zonden?

Wat moet je dan doen?     GELOOF!

Exodus 12:28

28  en ze deden wat de HEER aan Mozes en Aäron had bevolen.

 

Aannemen – en doen = vertrouwen – het is niet alleen maar uitspreken, maar ook werkelijk geloven:

God heeft dit gezegd dus ik ga dat doen.

En toch worstelen we vaak met het begrip vergeving

 

Als je worstelt enorm met het vergeven van jezelf:

 1. feitelijk beschouw je jezelf dan als een belangrijker, hogere, rechter dan God. Hij heeft je vrijgesproken – maar jij kunt daar ‘overheen’ door jezelf te blijven veroordelen
 2. Tim Keller: Wanneer mensen zeggen ‘ik weet dat God me vergeeft maar ik kan mijzelf niet vergeven’ bedoelen ze vaak dat ze gefaald hebben in de ogen van een afgod, wiens goedkeuring “voor hen belangrijker is dan de goedkeuring van God.”
 3. Je denkt dat de zonde voor jou een grotere zaak is dan voor God ‘voor Hem is het gemakkelijk te vergeven, Hij is immers God’. Alsof jijzelf erger ‘geschaad’ bent door de zonde dan God zelf. Degene die het meest gekrenkt is door jouw zonde is God!! Vrg. David bij zijn overspel: Tegen u heb ik gezondigd..(Psalm 51:4, 2 Samuel 11:1-12:14)
 4. Je voelt je niet vergeven omdat je nog niet werkelijk in alle eerlijkheid je zonden hebt beleden aan God. In wezen ben je ook niet vergeven, niet omdat God het niet wil maar omdat je  de zonde niet werkelijk hebt beleden, misschien omdat je ‘m nog niet werkelijk ‘eigen’ hebt gemaakt.
 5. Je vindt, ondanks dat God je vergeven hebt dat je zelf nog niet voldoende ‘geleden’ hebt. Ergens geeft het je een gevoel van controle hebben, jezelf te blijven ‘straffen’ want je hebt ook zo iets vreselijks gedaan…

 

In al deze situaties is de beste oplossing verbroken te zijn over je zonden en Gods genade te accepteren. Strijk het bloed van het lam op je deurposten en ervaar de werkelijke bevrijding van vergeving.

Vergeving en liefde

Vergeving is de uitwerking van het grote gebod: Heb God lief boven alles, met je hele hart, heel je ziel, heel je verstand en al je kracht en je naaste als jezelf. (Lev. 19:18, Matt 22:37-40 en veel andere plaatsen)

 

Robert Cheong:

Liefde is een werk van God in de menselijke ziel die er op aandringt jezelf te geven voor de ander, ongeacht de kosten, zodat de ander meer en dieper van God gaat houden.

 

Vergeving is een werk van God in de menselijke ziel die er op aandringt jezelf te geven voor de ander, zelfs als er tegen jou gezondigd wordt (dat zijn de kosten), zodat de ander meer en dieper van God gaat houden.

 

Samengevat:

 • Vergeving kan gezien worden als elkaar liefhebben, zelfs als er tegen je gezondigd wordt
 • Liefde en vergeving hebben een bevrijdende motivatie en doel

 

Kwaad wordt geabsorbeerd door liefde en vergeving en de enige manier waarop we werkelijk het kwaad kunnen absorberen is door het ‘over te geven’ aan Jezus. Door Gods liefde en vergeving in Jezus Christus is het kwaad geabsorbeerd en overwonnen.

Schreeuw het uit naar God, in je pijn en woede, Hij voelt met je mee. Aan het kruis heeft Jezus zowel fysieke pijn als emotionele pijn (verraad, minachting, verlatenheid) ervaren. Hij voelt met je mee- In Zijn sterven is het kwaad geabsorbeerd- teniet gedaan – Het wonder van vergeving

 

Verhaal van de vergeven dienstknecht – Matt. 18:23-35

Waarom vergeven we?

Vergeving is goed, het zet jezelf vrij. Maar er is meer, het zet ook degene vrij die tegen jouw gezondigd heeft.

 • We vergeven omdat God vergeeft
  Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, (2 Cor.5:14)
 • We vergeven omdat we gemaakt zijn naar Gods beeld – en laten zo Zijn eer en glorie zien – We weerspiegel God en Zijn verhaal in ons leven: ‘Ik vergeef want Hij heeft mij vergeven’
 • We vergeven omdat God ons zegt dat te doen “.. vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft; zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven.” (Col.3:13)

Hoe vergeven we?

 • Werkelijke schuld belijden
  we hebben gezondigd, wees niet blind of naïef
 • Verwacht dat het wat kost
  het feit dat God het je vrij aanbiedt betekent niet dat het goedkoop is. Verwacht niet zomaar van een ander dat het simpel is om te vergeven, er kan veel pijn mee gemoeid zijn. Hou vast aan de belofte dat God vergeeft
  (Rom 5:5,6 Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. Toen wij nog hulpeloos waren is Christus immers voor ons, die op dat moment nog schuldig waren, gestorven.)
 • Ruimhartig
  God is ruimhartig – Hij heeft zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, om ons met Zich te verzoenen (2 Cor.5:19)
 • Voordat de ‘dader’ berouw heeft, zelfs als hij geen berouw heeft
  Wij waren zondaren toen Christus voor ons stierf (Rom 5:8)
  Geef het over aan God, ij weet er beter raad mee dan jij – tot redding – of straf.
 • Accepteer de gevolgen van de zonde
  We oogsten wat we zaaien (Gal 6:7-8) – soms moeten we de negatieve gevolgen van onze zonden dragen, of ook anderen ze laten ondergaan. Dat betekent niet dat we niet vergeven zijn.

 

God heeft zichzelf gegeven.

In welke situatie je ook zit: Schreeuw het uit naar Hem, de enige werkelijke verlosser!!