Vrij!: Jezus is onze verlossing

Arie spreekt in het 2e deel van de inleiding op de prekenserie over “Vrij!”

Bekijk de Powerpoint-presentatie hier.

Jezus is onze Verlossing

Inleiding

Moederdag kadootje

Kaartje: Geef je zorgen aan de steen (!?)

Je zorgen maken, angstig zijn voor de toekomst is niet vreemd voor veel mensen. Beheerst bij sommigen het hele leven–maakt angstig en onzeker. Kan je beheersen dat je op zoek gaat naar verlossing.

 

Korte herhaling enkele punten van Emmanuel vorige week

 • Gods verhaal gaat over God
 • Gods verhaal geeft antwoord op onze levensvragen

 

1

Mens-zijn betekent dat we geschapen zijn. 

Zonde verstoort het onderscheid tussen Schepper en schepping

2

Mens-zijn betekent dat we altijd voor het “aangezicht van God wandelen”. 

Zonde vertroebelt ons bewust-zijn van onze relatie met God

3

Mens-zijn betekent dat we beelddragers zijn van God 

Zonde vervormt het beeld van God in ons

4

Mens-zijn betekent dat we “aanbidden”

Zonde vervormt onze aanbidding

5

Mens-zijn betekent verlangen naar vrede-shalom

Zonde verpest de vrede – shalom

 

 • We zijn als mensen wel eens bang voor besmettelijke ziektes: zonde is de ergste van allemaal! Wat met Adam en Eva begon, heeft zich over de hele aarde verspreid. Niemand blijft onaangetast! (Rom. 5:12)
 • Wij, als Westerse mensen, hebben het relatief goed, vergeleken bij een groot deel van de rest van de wereld.
 • Maar ook wij voelen elke dag de gevolgen van zonde.

 

De vraag waarmee Emmanuel eindigde was: Hoe kan deze Shalom worden hersteld?

Hoe kan deze Shalom worden hersteld

Het antwoord daarop hangt af van je definitie van Verlossing

Het zal de meesten van jullie niet verbazen dat het Bijbelse antwoord is: Jezus is onze verlossing

1 Korintiërs 30

30  Door hem bent u één met Christus Jezus, die dankzij God onze wijsheid is geworden. Door Christus worden wij rechtvaardig en heilig en door hem worden wij verlost,

Romeinen 3: 23, 24

23  Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God;

24  en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als een rechtvaardige aangenomen omdat hij ons door Christus Jezus heeft verlost.

Galaten 4:4-5

4  Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet,

5  maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden.

 

Efeziers 1:7

7  In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade

Hebreeën 9:12

12  voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft hij een eeuwige verlossing verworven.

 

Het gaat niet om een serie stappen die we moeten doen – ‘de tien stappen tot bevrijding’ of bepaalde religieuze handelingen die we moeten doen. Het punt is dat geen menselijke inspanning de verlossing, de Vrede met God, herstelt. Geen menselijke inspanning van onze kant kan de Shalom, bewerken.

De Bijbel maakt duidelijk dat we een verlosser nodig hebben, en dat die is gekomen. Net zoals het verhaal van God niet gaat over ons maar over God geldt voor de Verlossing dat het niet bewerkstelligd kan worden door een mens maar alleen door God. Het verhaal van God is een verhaal van Verlossing, er is in dit verhaal een Verlosser. De hoofdrolspeler in dit verhaal is dan ook niet een mens, jij of ik, maar Jezus. Zijn leven en Zijn werk staan centraal

 

Nu kun je zeggen: “Jezus is de Verlosser.”

 • Voor de een is het iets nieuws – die wil misschien wel meer weten
 • Voor de ander is het een loze kreet, vaak gehoord op de zondagschool maar wat betekent het nou concreet – het effect kan zijn voor de vorm christen blijven, of cynisch worden en de kerk verlaten.

Het is en blijft tragisch dat een zin als dit juist afleidt van de verlossing die men het hardste nodig heeft. Hoe kan het zijn dat de kern van ‘hoop’, de verlossing door Jezus, iemand niet raakt?

Misschien deels omdat de context van het begrip niet duidelijk is?

Je kunt de climax van een verhaal horen “Jezus is de Verlossing”- maar als je niet het hele werkelijke verhaal kent zal het niet raken.

Voorbeeld

De terugkeer van de koning: nodig is de vernietiging van de ring. Als je het hele verhaal ervoor niet kent zal het moment suprême je niet veel zeggen. “Is dat nu de actie die de hele wereld zal redden…?” Dat zit dus allemaal in het verhaal ervoor. Als je dat kent zou je op het puntje van je stoel zitten om te zien hoe het afloopt

 

Wanneer het over verlossing gaat is hét verhaal in de Bijbel de Exodus van het volk Israël.

Exodus: Gods model voor Verlossing

De meesten van ons kennen het verhaal:

 • Een volk in slavernij in Egypte
 • God is begaan met het volk – waarmee Hij een verbond heeft. Aan de voorvaderen heeft God een belofte gedaan.
 • God laat op krachtige wijze aan de onderdrukkers en aan het slavenvolk zelf zien wie Hij is en Hij bevrijdt hen.
 • Het volk wordt echt vrij en na de Rode zee komen ze in de wildernis waar ze werkelijk God kunnen aanbidden

 

Christopher Wright schrijft hierover:

[De Exodus] wijst boven zichzelf uit naar een grotere noodzaak van bevrijding van het totaal aan kwaad en wijst naar herstel van de relatie met God, dan het zelf kon bewerkstelligen. Zo’n bevrijding kon alleen bereikt worden door Jezus Christus in zijn dood en opstanding.

 

Wanneer we het boek Exodus opnieuw gaan lezen (want dat gaan we de komende weken doen) lees het dan met de verwachting dat je nieuwe inzichten zult krijgen over Jezus als Verlosser.

Leef je in in het verhaal zoals we ons vaak meegesleept kunnen raken door een goed boek of goede film. Identificeer je met de hoofdrol spelers, stel je je hun situatie levendig voor. Ontmoet je Verlosser – niet een soort abstract religieus concept maar een bewogen, betrokken en krachtige persoonlijke God die volhoud zijn volk te verlossen.

 

Er zijn drie thema’s die te maken hebben met Verlossing die ik nu wil uitwerken. Ze zeggen iets over de breedte/reikwijdte van een werkelijke Verlossing (waarbij ik al enigszins vooruitloop op hoe het verhaal van de Exodus vooruitwijst naar Christus).

 

 

Verlossing als bevrijding

Bevrijding:   een beweging van slavernij naar vrijheid;
van gebondenheid in zonde naar een leven in God

Een definitie in relatie met bevrijding:

Verlossing is gelijk aan bevrijd worden of gered worden van gebondenheid en slavernij door een persoon of ding

Een slaaf is dan iemand die volledig onderworpen is aan een dominante invloed.

 

Petrus schrijft hierover:

2 Petrus 2:19

want waar men door beheerst wordt, daarvan is men slaaf.

En Johannes:

1 Johannes 5:19

terwijl de hele wereld in de macht is van hem die het kwaad zelf is.

 

We zien dit vaak duidelijk bij mensen die verslaafd zijn aan middelen of destructieve gewoontes. Het woord ‘Verslaafd’ zegt dit al, je hebt je leven zelf niet meer in de hand, feitelijk wordt je dwingend onderworpen door een dominante invloed.

Je wilt wel graag vrij zijn maar vervalt telkens weer in de verslaving. Het kost je misschien geld, vriendschappen en andere relaties, het laat je zitten met een groot gevoel van schuld en schaamte, en soms letterlijke grote schulden. Het is een slavernij, waar je waarschijnlijk vrijwillig bent ingestapt.

 

Maar ook mensen die misbruikt zijn, op welke manier ook kunnen slaaf zijn van wat er is gebeurd. In die zin dat het hun leven beheerst en blijft beheersen. Iets kwaads is je overkomen, heeft je als het ware gevangen gemaakt tegen je wil in. Een wereld van pijn, verwarring en van een gebroken vertrouwen in mensen. Het effect kan zijn dat je je niet meer veilig voelt, mensen wantrouwt, of juist heel erg je best doet goedkeuring te verkrijgen. Of helemaal de andere kant op dat je verbitterd bent geraakt en wraak zoekt.

 

In het begin van het boek Exodus zien we een volk in slavernij. Er wordt nergens beschreven of ze er zelf schuld aan hadden. Een kwaad is hen overkomen en z’n naam is Farao. Het volk roept het uit tot God die hen hoort en de macht van de Farao breekt en het volk bevrijd.

In het nieuwe Testament zien we:

 • dat Jezus de vijand verslaat
 • en hoe hij uiteindelijk definitief afrekent met de macht van het kwade.
 • en ons bevrijdt van het slaaf zijn van de zonde
Kolossenzen 2:15

15  Hij heeft zich ontdaan van de machten en krachten, hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd.

Romeinen 6:6

6  Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn.

Verlossing als losprijs

Losprijs is de hoge prijs die God betaald heeft om ons vrij te kopen: zijn eigen Zoon- aan het kruis.

De slaven in Egypte , overgeleverd aan een meedogenloze vijand worden bevrijd door God. Echter zelf waren zij ook niet zonder zonden, ook zij verdienden het oordeel van God voor hun zonden. God, uit pure genade, geeft hun de mogelijkheid de levens van hun eerst geborene te sparen door een lam te doden en het bloed als teken aan de deurposten te smeren.

De eerst geborenen van de Egyptenaren werden gedood.

 

Aan wie werd de losprijs betaald? Aan de vijand- de Farao? – Nee

Het beeld is niet zo zeer dat God aan ‘iemand’ betaald als wel dat het de hoge prijs is die nodig is, de dood van een levend wezen. Het is een prijs die God betaald als gave van Zijn genade.

 

Mensen die denken dat hun schuld, hun zonden te groot zijn voor Gods genade, putten zich vaak uit in ‘goede werken’ of  religieuze activiteiten, of soms in allerlei vormen van zelfkastijding. Het zal echter eerder leiden tot een verergering van de situatie dan tot vrijheid – er is geen mogelijkheid dat wijzelf die prijs betalen.Alleen Jezus ons offerlam heeft de gehele schuld betaald.

1 Korintiërs 5:7

7   Doe de oude desem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedesemd brood omdat ons pesachlam, Christus, is geslacht.

1 Petrus 1: 18,19

18  U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd,

19  maar met kostbaar bloed, van een lam zonder smet of gebrek, van Christus.

Verlossing als vernieuwing

Verlossing is in de kern ‘de vernieuwing van de schepping’.

Niet alleen worden mensen bevrijd – ze worden vernieuwd naar het beeld van God, naar hoe God hen bedoeld heeft. Het is een helen en herstel tot het origineel. De Bijbel spreekt dan ook letterlijk over een nieuwe schepping wanneer je verlost bent van je oude leven.

De verloste persoon blijft zichzelf maar ondergaat een daadwerkelijke verandering van zondaar: dood en zonde, naar een heilige: voor eeuwig levend in Christus,

Verlossing herstelt je tot je originele doel: geschapen naar Gods beeld om Hem te aanbidden (denk nog eens aan de tuinslang-preek van Emmanuel)

God doet dit door ons te laten lijken op Jezus. Kijk naar Jezus en zie de mens zoals God bedoeld heeft: het perfecte beeld van de mens.

En er komt een dag dat dit beeld geheel werkelijkheid is, voor zowel ons mensen als de gehele schepping. God bij de mensen in een wereld waar geen dood meer is, geen pijn en lijden. Geen zonde en verderf geen natuurrampen. Volmaakte vrede en vreugde en nabijheid van God zelf. Waarbij de mensheid namens God zal regeren voor eeuwig en eeuwig.

 

Een beetje moeilijk voor te stellen?

En toch zegt de bijbel dat we een nieuwe schepping zijn, nu al wanneer we verlost zijn door Jezus. We zijn al deel van deze geheel nieuwe orde van dingen, de bijbel zegt dat Jezus de eerste van deze nieuwe schepping is, en wij in Hem een nieuwe schepping zijn.

2 Korintiërs 5:17

17  Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen.

2 Korintiërs 15:23

23  Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer hij komt, zij die hem toebehoren.

 

In Christus zijn we vernieuwd – niet opgeknapt of van en verfje voorzien – maar vernieuwd. Afgodendienaars, dieven, seksuele perverselingen, verslaafden, misbruikers en slachtoffers.

Nieuwe namen, nieuwe identiteit en een nieuw hart met nieuwe verlangens (1 Korintiërs 6:9-11)

En nu al geneest Hij onze wonden, bedekt onze schaamte en bevrijd ons van de gebondenheid aan zonde en verleiding.

Nu-al-en-nog niet

En toch ervaren we dat we nog niet totaal vernieuwd zijn. – we worden nog verleid, geven daar nog aan toe, ervaren nog pijn van onze wonden. En we hoeven maar om ons heen kijken om de kracht van het kwade te zien. Ellende en geen vrede beheerst het overgrote deel van de aarde.

Kun je werkelijk zeggen dat het nieuwe is begonnen wanneer al deze ellende er nog is?

Met de komst van Jezus is het Koninkrijk van God binnengetreden in deze wereld – Jezus als Koning is gekomen. Een nieuwe schepping is hiermee begonnen met Jezus als eerstgeborene. En de toekomst, dat wat zal komen bevat de volledige ‘consumptie’’ van Zijn Koninkrijk en de vervolmaking van de gehele schepping.

 

We leven dus in een staat van Nu-al-en-nog-niet, we ervaren en genieten al van de voordelen van deze nieuwe schepping en we weten dat het volmaakte nog komt, we verlangen er naar, en in de tussentijd worden we van dag tot dag vernieuwd, het is een proces.

Kolossenzen  3:9-10 beschrijft dit:

Kolossenzen  3:9-10

9  Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt

10  en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

 

De oude mens en zijn leefwijze zijn afgelegd (nu al) en de nieuwe mens is aangetrokken (nu al) En zie wat er gebeurt steeds vernieuwd – naar het beeld van de Schepper,  en komt tot inzicht – een proces.

Aanbidding in de Wildernis

De wildernis is een Nu-al-en-nog-niet plaats.

De Israëlieten waren al bevrijd van de slavernij maar waren nog niet thuis. Iemand schreef:

De Uittocht is het einde van de gevangenschap, maar het is slechts het begin van vrijheid.

Bevrijd om God te kunnen eren en aanbidden, en dienen – maar ze waren nog niet de volmaakte aanbidders. En hoewel de kwaadaardige onderdrukker hen niet meer de baas is hadden ze nog wel met de pijn te maken en kwamen ze nieuwe problemen tegen in de wildernis.

 

Wat we hier van leren is dat we weliswaar bevrijd zijn, vrij zijn om God te aanbidden maar dat dat niet automatisch betekent dat we dat ook doen.

In vrijheid begonnen ze te mopperen op het voedsel dat ze kregen, ze twijfelden aan de motivatie van God, kwamen zels zover dat ze een gouden kalf maakten en dat gingen aanbidden. Ondanks Gods herhaling van zijn wezen: “Ik ben de God die je uit Egypte heeft bevrijd”

Schokkend – maar het komt voor uit het verlangen van hun hart- dat hing nog aan Egypte.

Vrij om God te aanbidden maar als het er op aankomt leefde men nog voor Egypte

 

Gods eerste stap was het Volk bevrijden uit Egypte, de volgende stap is Egypte uit het volk te krijgen.

 

Dit is de kern van het probleem. En de richting  van de oplossing: We hebben een verstoorde aanbidding van God. Werkelijke aanbidding is dan ook geen gedrag maar een hart gesteldheid. Dit was nog verstoord door de jarenlange onderdrukking.

 

Chalmer(een Puriteins prediker)  zegt dat het verlangen naar God en het verlangen naar zonde niet samen kunnen gaan in één mensenhart. Het een zal het ander er uit drukken.  De enige manier om het oude verlangen er uit te zetten is door de uitdrijvende kracht van een nieuw verlangen.

Galaten 5:16-17

16  Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.

17  Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt.

Citaat Chalmer:

“We hebben ons al aanbiddend een weg de rotzooi ingebaand, en door Gods genade aanbidden we ons er uit”

Afsluiting

Wanneer bitterheid opkomt, de zorgen groeien, angst ons steekt of de verleidingen aan ons trekken omdat we bevrijd zijn van de banden van zonde naar de vrijheid van de Geest, kunnen we onze ogen opslaan naar Jezus, Hem aanbidden in het moment en op de plaats waar je bent en je zult veranderen  meer en meer Zijn heerlijkheid.

2 Korintiërs 3:18

18  Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.

 

Laten we de komende weken samen op reis gaan!