Vrij!: Leven is aanbidding

Daniël spreekt in het 3e deel van de inleiding op de prekenserie over “Vrij!”

We zijn bezig met een prekenserie die we VRIJ genoemd hebben. Bevrijd door JEZUS, van de afgoden die we aanbidden en de wonden die we dragen.

 
Resume / even terug naar de vorige uitleggen.
Onze zoektocht naar een oplossing voor onze gebroken, gewonde levens is een zoektocht naar betekenis. Gods verhaal is wat invulling en betekenis geeft aan onze zoektocht en van de hele geschiedenis van de mensheid. 
Wij voegen God niet toe aan onze levens, nee God zelf nodigt ons uit om deel te worden van Zijn verhaal. De hele bijbel bestrijkt het verhaal van schepping, naar een  nieuwe schepping door het reddingswerk en verlossingswerk van Jezus. En het evangelie van Jezus is de lens als het ware waardoor we het hele verhaal van God in de hele bijbel van steeds beter en meer gefocust zien. Gods verhaal vertelt waar we vandaan komen, waar we naar op weg zijn en hoe we daar moeten komen. De mens is gemaakt door God, om te aanbidden, dus onze problemen, zou je kunnen uitleggen als een verstoring van onze aanbidding…
En VRIJ zijn, herstel, verlossing is Gods plan om ons te vernieuwen en onze gebroken aanbidding te herstellen naar ware aanbidding. En dit herstel is alleen maar mogelijk door de dood en opstanding van Jezus Christus. Er is geen andere manier van herstel mogelijk. 
 
We focussen ons vandaag, als laatste deel van de inleiding van de prekenserie VRIJ, op aanbidding. Wij zijn gemaakt om te aanbidden, we zijn gemaakt om God te aanbidden.  De vraag is niet of we aanbidden, maar wie of wat we aanbidden.
Heel ons leven is aanbidding…Alles wat we doen of wat we zijn heeft te maken met aanbidding.
 
1. Gemaakt om te aanbidden
Waar denk je aan bij aanbidden? Is het de zangdienst, is het een stijl van muziek, is het het blokje liedjes voor de preek aan? Of zeg je misschien, ; nee Aanbidding is een levensstijl, heb je vast wel ’s gehoord. Maar wat bedoel je daarmee? Hebben we het dan over religieuze handelingen, of kerkelijke activiteiten? Of….Aanbidding is ook niet iets wat christenen of andere religies hebben uitgevonden ofzo….
 
De mens is gemaakt als aanbidder. God heeft ons mensen gemaakt om Hem te aanbidden, en met aanbidden wordt dan bedoeld; God als het object van onze diepste verlangen, of de persoon van onze diepste verlangens, en waardig om geimiteerd te worden.
 
Aanbidding gaat dus verder dan een levensstijl zou ik zeggen, Aanbidding gaat over ons leven. Heel ons leven, en het is een zaak van alle dag. Het gaat om onze prioriteiten, keuzes, onze gedachten, ons doen en laten, onze emoties. Aanbidding, is waarvoor je leeft, wat vind jij zo waardevol om je tijd, aandacht, geld en toewijding aan te geven. Het is wat in de diepste kern van je wezen je drijft, en het vloeit voort uit de essentie van wie je bent. Alles wat we doen vloeit voort uit ons hart Spreuken 4:23 ‘ Van alles waar je over waakt waak vooral over je hart, het is de bron van je leven”
 
We kunnen niet stoppen met aanbidden. Het is niet zo dat we op zondagochtend bijwijze van aanbidden, en maandag ochtend niet. Nee, we aanbidden altijd, de vraag is alleen waar richten we onze aanbidding op. 
Het is geen keuze om te aanbidden, het is wel een keuze wie of wat we aanbidden
 
Je zou het ook kunnen zien als dat wij een uithangbord zijn. Ons leven is een uithangbord, en op dat uithangbord staat 24/7, 24 uur per dag 7 dagen per week, altijd, wat wij belangrijk vinden. 
Je leven adverteert datgene wat jij belangrijk vind, wat jij aanbid. 
GOD, heeft ons gemaakt om zijn beelddragers te zijn (Genesis 1:27-28).
En de zonde in ons leven maakt vaak dat we beelddragers worden en zijn van alles behalve God. Ons leven ons, handelen, ons spreken, onze emotie, vertellen aan de wereld om ons heen wat we belangrijk vinden
 
Een schrijver Robert E. Webber zei het heel mooi vind ik: “Aanbidding, is het doen van Gods verhaal”
Het is het doen van Gods verhaal met en door je leven…het is ons verhaal laten aansluiten als het ware in het verhaal van God.              
 
Maar als je eerlijk bent en als ik eerlijk ben, dan zie ik in mijn leven soms weinig daarvan. Als ik mensen om me heen, vrienden, familie zou vragen; als je nou ’s naar mijn leven kijkt, wie of wat is dan hetgeen waar ik voor leef? Wat staat er als het ware op mijn uithangbord? 
 
Als het gaat om hoe we leven, wat we doen, waarom we de dingen doen en hoe we daarop reageren, dan heeft dat alles te maken met aanbidding, of een verstoorde variant van aanbidding.
 
En in het leven van een christen, iemand die VRIJ gekocht is van zonde en dood, door het leven, offer, dood en opstanding van Jezus Christus, is het nog niet een automatisme om ook een leven van aanbidding te leiden. Een leven dat geleid, gericht en gevoed wordt door Jezus Christus. We zijn vrij om te kiezen, vrij om God te aanbidden, maar dat wil nog niet zeggen dat we dat ook doen.
En wat we aanbidden dat worden we vervolgens ook. Waar leef je voor, (wat beheerst je leven). 
 
—> Ik was een jaar of 14-15  toen mijn vader zonder werk kwam te zitten. Voor ons gezin van 4 jongens brak er een periode aan van overleven. Het was eindjes aan mekaar knopen en afwachten of er genoeg eten was. Toen mijn vader daarna ook nog met een burn-out thuis kwam te zitten, was dat een omkeer in mijn denken. Ik vond mijn vader een mislukkeling, ik schaamde me voor ons gezin, ik was verdrietig, boos en verward. 
Het heeft mij toen ook doen besluiten dat ik dit nooit zou willen. Ik wil niet worden zoals mijn vader…Ik wil succesvol en voor mezelf en eventueel mijn gezin kunnen zorgen, en niet een mislukkeling. 
En vervolgens, de rest van mijn tiener, en jong-volwassen leven was erop gericht dat beeld te bouwen en in stand te houden Ik ging een studie doen waarvan ik wist dat daar veel geld mee te verdienen viel. Mijn gedrag modelleerde ik alvast aan iemand die alles wel voor elkaar had, en genoeg geld had. Ik kleedde me in merkkleding, smeet met geld, om maar te laten zien dat ik niet was zoals mijn vader. 
Wat heeft dit nou te maken met aanbidding? Nou, ik richtte al mijn energie, tijd, geld, moeite, gedachten emotie, alles. Heel mijn leven stond in het teken om dat beeld hoog te houden. Ik aanbad een beeld, dat ik zelf gecreëerd had, dat niemand van mijn verwachtte….
Ik koos er zelf voor.
Toen ik christen werd, werd ik vrij om te kiezen om Jezus te aanbidden. Maar dat deed ik niet… sterker nog, de aanbidding van dat beeld ging gewoon door. Ik trouwde, ging werken bij de universiteit, had geld genoeg, Ik werd dat beeld…een beeld meer was het ook niet een uitgehold beeld, dat van uiterlijkheden, leugens, en mooie praatjes aan elkaar was gelijmd. En ik was christen, ik hield van de Here Jezus, maar er was een concrete omkeer nodig in mijn denken en handelen. 
En zoals bij elk mens-gemaakt beeld. Ging ook dit beeld ten gronde. Ik werd, net als mijn vader, overspannen , en kreeg een burnout (ik was 27 !!) Ik kon het beeld niet meer overeind houden. Dat beeld moest kapot, en door de genade van God leerde ik om Jezus te aanbidden. Mijn identiteit was niet meer dat beeld, maar Jezus Christus. En vanuit die nieuwe basis, moest ik mijn denken laten vernieuwen en kiezen om Jezus te volgen, in mijn dagelijkse leven. En die verandering is een proces dat begint met een keuze, een keuze in gehoorzaamheid.
 
2. Keuze: richten van de tuinslang
Deze wetenschap, vrij zijn om het juiste te doen, maar niet automatische het juiste doen, is geen nieuw feitje anno 2015. 
Romeinen 12 lijkt Paulus dit ook al te weten als hij de christenen Rome aanschrijft en hen oproept om uzelf niet aan te passen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen…Je manier van denken, je manier van voelen, je neiging, je zin, je stemming… moet telkens weer vernieuwd worden dus.   Want zegt Paulus, door uzelf als een levend, heilig en God welig gevallig offer aan te bieden, dat is onze waar eredienst. Dat is ware aanbidding.
 Aanbidding heeft te maken met motivatie, ons hart. Met maken van keuzes.
 
—> Intermezzo DOOP
Gert en Annieke kiezen vandaag heel bewust voor om gehoorzaam te zijn aan Jezus door zich te laten dopen. Jezus, de ware aanbidder, geeft ons hier het voorbeeld door zichzelf te laten dopen.(matt 3) En later als hij gestorven en weer opgestaan is,  geeft hij zijn volgelingen, dezelfde opdracht (matt 28). Maak alle volken tot mijn leerlingen / volgelingen / en doop ze in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest en leer ze onderhouden alles wat ik jullie heb geleerd. 
In gehoorzaamheid kiezen Gert en Annieke vandaag dus om te zeggen, Here Jezus wij willen U aanbidden in alles, met heel ons leven. En zoals ze zelf zeiden, staan ze aan het begin van een nieuw leven. Ze gaan binnenkort trouwen, Gert is net afgestudeerd en Annieke bijna. Annieke zei over de doop dat ze zich geen betere start van dit nieuwe leven kon bedenken dan door zich te laten dopen.  De bijbel leert over doop dat we daarmee laten zien dat we ons oude leven achter ons laten en een nieuw leven samen met Jezus willen beginnen. 
 
Romeinen 6 :
Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? 4We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. 5Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. 6 Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. 
 
Gert en Annieke laten zich dopen als een daad van aanbidding. Niet wat zij denken, willen, prettig vinden, maar gehoorzaam aan Jezus, de keuze voor hem zichtbaar maken aan familie, vrienden, en iedereen die hier vandaag aanwezig is. 
 
3. We worden wat we aanbidden
wat we aanbidden, definieert ons leven…vormt en kneed ons leven…
 
Psalm: 135: 15-18
5Goden van andere volken zijn van zilver en goud,
gemaakt door mensenhanden.
16Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken,
ze hebben ogen, maar kunnen niet zien,

 

 

17ze hebben oren, maar kunnen niet horen;
er komt geen adem uit hun mond.
18Zoals zij, zo worden ook hun makers,

 

en ieder die op hen vertrouwt.
 
Ze zijn, doof, stom, dood. Maar wel aantrekkelijk, zilver en goud.
Hol en leeg…
 
4. Jezus de Perfecte aanbidder
Hij is het beeld van de onzichtbare God
Veranderd worden van heerlijkheid naar heerlijkheid. Richt je op Jezus en leef.
Er is geen andere manier. Jezus is de reden van onze aanbidding, hij is het voorbeeld en het object van onze aanbidding. Jezus als perfect beeld van de levende GOd. En weet je, als we hem aanbidden, als we hem met heel ons leven laten modelleren, dan worden we als hem. Dan worden we langzaam maar zeker, door de kracht van de zijn Geest veranderd, om weer die beelddragers van God te worden. Op ons uithangbord komt dan Jezus te staan. 
2 Korintiërs 3:18

 

18  Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer aanschouwen, zullen meer en meer door de Geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd.
 
 
Aanbidding komt to uiting wanneer het moeilijk wordt. Wanneer jij en ik geconfronteerd worden met de moeilijkheden in ons leven, als we voor keuzes staan. Dan word ons hart, onze motieven zichtbaar. 
 
 
Toepassing / praktische vragen die je jezelf, je MC-leden zou kunnen stellen
  • Waar leef ik voor
Het grote gebod dat Jezus ons geeft is om God lief te hebben boven alles…deze vraag raakt ons hele wezen, ons hele leven. Heb de Heer uw  God lief met heel je hart, en met heel je ziel, en met heel je verstand en met heel uw kracht (matt 22 en marcus 12). Wat motiveert je, wat houdt je op de been.
  • Wat is het ding, dat als dat weg valt, je het gevoel hebt dat je dood gaat?
beeld dat ik zelf gemaakt heb, de “perfecte Daniel” 
  • Waar wil jij offers voor brengen?
Als je kijkt naar de taal van de bijbel als het gaat om aanbidding, dan zie je daar heel vaak het woord en het begrip offers brengen. 
 
 
  • Als dit eerst….dan..
als ik maar eerst dit of dat gedaan krijg, dan.
Als ik eerst maar getrouwd, afgestudeerd, anders gedraag…
Als we maar eerst financieel onafhankelijk zijn dan….
 
  • Wat staat er op jouw uithangbord? (missie…)
Wat zien mensen van jou? Zien ze Jezus: hoe hij doet, hoe hij leeft, hoe hij omgaat met mensen…etc
Je hoeft daar niet lang over na te denken, het is vaak obvious…
 
Onze uitdaging en opdracht is om te gaan leven zoals Jezus ons opdraagt.
Heb de Heer lief, met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand en met al je kracht.
God liefhebben met heel ons leven dus. En onze naaste zoals onszelf.
 
We zijn beVRIJd, door Jezus, bevrijd van de afgoden die we dienen en de wonden die we dragen.
 
AMEN