Vrij!: Stenen zonder stro

Emmanuel spreekt over dat het bergafwaarts lijkt te gaan in de serie Vrij!. 

(Audio is door een technisch mankement helaas niet beschikbaar.)

Bricks without Straw
Stenen zonder Stro

 

Exodus 4:29-31
Toen ze hoorden dat de Heer hun ellende gezien
had en medelijden met hen had, knielden ze om
de Heer te vereren.


And when they heard that the Lord had visited the
people of Israel and that he had seen their
affliction, they bowed their heads and worshiped.


Toen gingen Mozes en Aäron samen naar Egypte. Daar riepen ze de leiders van de Israëlieten bij elkaar. Aäron vertelde hun precies wat de Heer tegen Mozes gezegd
had. En Mozes liet de wonderen aan het volk zien. De Israëlieten geloofden Mozes en Aäron. Toen ze hoorden dat de Heer hun ellende gezien had en medelijden met hen
had, knielden ze om de Heer te vereren. (Vanaf nu wordt alles beter!)


Exodus 5:1-2
De Heer zegt: Laat mijn volk gaan!
De farao zei: ‘Wie is die Heer? …Ik ken de Heer
niet, en ik laat de Israëlieten niet gaan!’


The Lord says: Let my people go!
Pharao said: Who is this Lord? I do not know the
Lord… I will not let Israel go!


Mozes en Aäron gingen naar de farao. Ze zeiden tegen hem: ‘De Heer, de God van Israël, zegt dat u de Israëlieten naar de woestijn moet laten gaan. Ze moeten daar
een feest voor hem vieren.’ De farao zei: ‘Wie is die Heer? Waarom zou ik naar hem luisteren? Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de Heer niet, en ik laat de
Israëlieten niet gaan!’
De Heer zegt / Farao zegt: farao zag zichzelf als een god – strijd tussen goden! wie is de echte god/God?

Farao zei: ‘Voortaan mogen jullie de mensen geen
stro meer geven voor het maken van stenen. Ze
moeten zelf maar stro zoeken. Maar ze moeten net
zo veel stenen maken als anders, niet één steen
minder!


You shall no longer give the people straw to make
bricks; let them go and gather straw for
themselves. But the number of bricks that they
made you shall impose on them, you shall by no
means reduce it


Bergop? Bergaf!
Daarvoor kregen ze tenminste nog stro
Daarvoor werden ze minder geslagen


‘Het is jullie schuld dat de farao en zijn bewakers
zo’n hekel aan ons hebben. Het is jullie schuld dat
ze ons zo slecht behandelen. We hopen dat de
Heer jullie daarvoor straft!’


“The Lord look on you and judge, because you
have made us stink in the sight of Pharaoh and his
servants, and have put a sword in their hand to kill
us.”


Toen ze terugkwamen van de farao, stonden Mozes en Aäron op hen te wachten. De controleurs riepen: ‘Het is jullie schuld dat de farao en zijn bewakers zo’n hekel aan
ons hebben. Het is jullie schuld dat ze ons zo slecht behandelen. We hopen dat de Heer jullie daarvoor straft!’

Mozes reactie

‘Heer, waarom behandelt u dit volk zo slecht?
Waarom hebt u mij hierheen gestuurd? Ik heb
namens U met de farao gesproken. Maar daardoor
is alles nog erger geworden. U hebt uw volk
helemaal niet gered!’


“O Lord, why have you done evil to this people?
Why did you ever send me? For since I came to
Pharaoh to speak in your name, he has done evil to
this people, and you have not delivered your people
at all.”


Mozes begrijpt niet wat er aan de hand is…
Goede dingen: Mozes gaat naar God, altijd goed
Mozes spreekt God aan als “adonai” – meester


Gods antwoord

‘Ik ben de HEER … Ik heb mijn verbond gesloten… Ik
herinner mijn verbond… Ik ben de HEER…Ik zal jullie
bevrijden … Ik zal jullie verlossen… Ik zal jullie
aannemen als mijn volk …Ik zal jullie God zijn … Ik zal
jullie naar het land brengen … Ik zal jullie dat land in
bezit geven … Ik ben de HEER.”’


I am the Lord…I established my covenant…I remember
my covenant…I will bring you out…I will deliver you…I
will redeem you…I will take you to be my people…I will
be your God…I will give to you…I am the Lord
Geen verklaring, verontschuldiging, plan b, maar God vertelt Mozes wie Hij is!


Ex. 6:2 God zei tegen Mozes: ‘Ik ben de HEER. 3 Ik ben aan Abraham, Isaak en Jakob verschenen als God, de Ontzagwekkende, maar mijn naam HEER heb ik niet aan hen bekendgemaakt. 4 Ik heb met hen mijn verbond gesloten en Kanaän aan
hen beloofd, het land waarin zij als vreemdeling hebben gewoond. 5 Ik heb het gejammer van de Israëlieten over de slavenarbeid die hun door de Egyptenaren is opgelegd gehoord, en dat heeft mij aan die belofte herinnerd. 6 Daarom moet je dit
tegen hen zeggen: “Ik ben de HEER. Ik zal de last die de Egyptenaren jullie opleggen van je afnemen, ik zal jullie uit je slavenbestaan bevrijden. Met opgeheven arm zal ik jullie verlossen en de Egyptenaren zwaar straffen. 7 Ik zal jullie aannemen als
mijn volk, en ik zal jullie God zijn. En jullie zullen inzien dat ik, de HEER, jullie God ben, die jullie bevrijdt van de last die je door de Egyptenaren is opgelegd. 8 Ik zal jullie naar het land brengen dat ik onder ede aan Abraham, Isaak en Jakob beloofd
heb; dat land zal ik jullie in bezit geven. Ik ben de HEER.”’


Israels reactie

Mozes vertelde aan de Israëlieten wat God
gezegd had. Maar ze luisterden niet. Ze waren
moe van het harde werken en ze hadden geen
hoop meer.


Moses spoke thus to the people of Israel, but they
did not listen to Moses, because of their broken
spirit and harsh slavery.


Gevoel en omstandigheden bepalen hun reactie en houding naar God

 


20150531_bricks_without_straw (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


• Wat zien jullie hier?
• Dit is een plaatje van de eerste keer dat ik ooit in de bergen kwam
• In het echt is het onbeschrijfelijk veel mooier dan op dit plaatje
• Vaak laten we ons plaatje van de oplossing bepalen hoe Gods oplossing er uit moet zien, terwijl het in het echt onbeschrijfelijk beter is
• Onze eigen ideeën zijn altijd veel minder dan Gods werkelijkheid

Jezus reageert met geloof en hoop

“Vader, als u het wilt, houd dan dit zware lijden
bij mij weg! Maar doe wat u wilt, niet wat ik wil.”

“Father, if you are willing, remove this cup from
me. Nevertheless, not my will, but yours, be
done.”

“Vader, mijn leven is in uw handen!”

“Father, into your hands I commit my spirit!”

Spurgeon (een beroemde predikant 19e eeuw, noemde dit gebed van berusting)
“Laat het zijn zoals God wil, en God zal zeker voor het beste gaan. Wees er tevreden mee om jouw gebed in zijn handen te laten, Hij die weet wanneer te geven, en hoe te geven, en wat
te geven, en wat te niet te geven. Op die manier zul je, terwijl je ernstig en nadrukkelijk smeekt, maar met nederigheid en berusting, zeker overwinnen.”

Jezus’ gebed aan het kruis

Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten?
U blijft ver weg en redt mij niet, ook al schreeuw ik het uit.
‘Mijn God!’ roep ik overdag, en u antwoordt niet,
s nachts, en ik vind geen rust.


My God, my God, why have you forsaken me?
Why are you so far from saving me, from the words of my
groaning? O my God, I cry by day, but you do not answer,
and by night, but I find no rest.


• Jezus is eerlijk over de omstandigheden en zijn gevoelens
• Jezus richt zich tot God
• Maar als we zo verder lezen: Jezus laat zich niet leiden door omstandigheden of gevoelens
• Maar hij laat zich leiden door wie God is: zijn karakter, zijn beloftes


U bent de Heilige, die op Israëls lofzangen troont.
Op u hebben onze voorouders vertrouwd;
zij hebben vertrouwd en u verloste hen,
tot u geroepen en zij ontkwamen,
op u vertrouwd en zij werden niet beschaamd.

Yet you are holy, enthroned on the praises
of Israel. In you our fathers trusted;
they trusted, and you delivered them.
To you they cried and were rescued; in you they
trusted and were not put to shame

• Gods redding is beter dan ons plaatje van redding – laat deze beker – zonder het kruis geen opstanding
• Later zien we dat ook bij Jezus vrienden – de omstandigheden worden niet beter, de meesten stierven als martelaren, maar ze houden vast aan God en zijn beloftes
• Effectief voor Gods missie (bloed martelaren) – omdat ze vasthielden aan God