Wapenuitrusting van God

 

Emmanuel doet de aftrap van de serie “Wapenuitrusting van God”. 

 

Introductie

Vandaag beginnen we met een nieuwe prekenserie “de wapenrusting van God”

Mocht je nog nooit van de wapenrusting van God gehoord hebben, wees dan niet bezorgd.

We gaan geen gevaarlijke dingen doen….

We gaan een stukje lezen uit een brief die de apostel Paulus omstreeks het jaar 60 schreef aan de christenen in de Griekse stad Efeze

Efeze lag in wat nu Turkije is en was deel van het Romeinse rijk.

In zijn brief wil Paulus iets duidelijk maken over het leven van een christen.

En hij maakt hiervoor gebruik van een beeld dat de mensen in die tijd heel bekend had moeten voorkomen, nl. een Romeins soldaat.

Efeze 6: 10 Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 11 Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. 12 Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 13 Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. 14 Houd stand, met de waarheid als gordel om uw heupen, de gerechtigheid als harnas om uw borst, 15 de inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten, 16 en draag bovenal het geloof als schild waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven.17 Draag als helm de verlossing en als zwaard de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

18 Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen.


1. Het is oorlog…

geen gewone oorlog, maar een geestelijke oorlog.

Het is een bovennatuurlijke oorlog. Als christenen geloven we dat er meer is “tussen hemel en aarde”.

“Wat moet ik mij voorstellen bij geestelijke oorlog? Is dat soms zoiets als Ghostbusters of Van Helsing die demonen te lijf gaan?”

In een andere brief van dezelfde Paulus staat meer geschreven over “geestelijke oorlog”, en ik citeer een klein stuk daaruit:

2 Kor. 10:3 We leven wel in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. 4 De wapens waarmee wij ten strijde trekken dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God. We halen spitsvondigheden neer 5 en iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangene om haar aan Christus te onderwerpen…

1.     De echte oorlog is tussen God en de duivel (= “tegenstander”).

2.     Uit de rest van de Bijbel leren we: wat de duivel ook doet, zijn doel is altijd om het werk en de eer van God te vernietigen, direct of indirect


2. Battle of the Mind…(Oorlog om ons denken)

“De wapens waarmee wij ten strijde trekken”, zegt Paulus, “dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht bolwerken te slechten voor God”.

Wat zijn die “bolwerken”? “We halen spitsvondigheden neer, iedere verschansing opgetrokken tegen de kennis van God, we maken iedere gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen

1.     De oorlog wordt gevochten d.m.v. gedachten, ideeën, denkwijzen: dat zijn de bolwerken…

2.     M.a.w. satan komt met gedachten, ideeën, manieren van denken die ingaan tegen het werk en de glorie van God

Een goed voorbeeld hiervan is het verhaal van de zondeval in Genesis 3.

Satan komt de Paradijselijke tuin niet binnenstormen om op de vuist te gaan met Adam, maar, listig als hij is, speelt hij zijn spel via Eva.

En het eerste wat hij doet is een gedachte bij Eva neerleggen over God: “heeft God werkelijk gezegd dat je van geen enkele boom in de Tuin mag eten?”

Van de ene gedachtengang gaat hij over naar de andere, totdat Eva besluit om in te gaan tegen de woorden van God!

Als we naar die “wapenrusting van God” kijken, dan zien we ook dat onze wapens geen fysieke wapen zijn, om mensen uit te schakelen, maar ideeën en manieren van denken zijn:

waarheid als gordel, gerechtigheid als harnas, evangelie-schoenen, geloof als schild, verlossing als helm, zwaard van de Geest, dat wil zeggen Gods woorden.

Allemaal zaken die een beroep doen op je verstand. Als je ze niet begrijpt, heb je er weinig aan.

Bijv. het evangelie: dat is een specifieke boodschap, waarvoor je je grijze massa moet gebruiken om hem te begrijpen.

En, zoals ik in de Paaspreek vertelde, je kunt het evangelie dus ook verkeerd begrijpen en denken dat er twee goden zijn, nl. Jezus en een godin die Opstanding heet…

Ideeën en onze manier van denken zijn belangrijk. Vandaar ook dat de Bijbel zegt dat we “vernieuwd moeten worden in ons denken” (Rom. 12)

Als we “vernieuwd” moeten worden in ons denken dan houdt dat in dat er in ons denken oude dingen aanwezig zijn.

Oftewel, we moeten een nieuwe denkwijze van God krijgen en oude denkwijzen die niet van God zijn weg doen.

Paulus koppelt vernieuwing van denken aan “het doen van de wil van God” en “onszelf geven als een levend offer aan God” (Rom. 12)

Dus, vernieuwing van denken heeft alles te maken met onze heiliging, afrekenen met zonde in ons leven.

En in ons karakter en levenswandel steeds meer gaan lijken op Jezus.

In de komende tijd zullen we dan ook elke zondagmorgen de tijd nemen om in de preken uitleg te geven over de verschillende onderdelen van de “geestelijke wapenrusting”.

Met als doel dat jullie goed uitgerust zullen zijn, vernieuwd worden in jullie denken en in je karakter en levenswandel steeds meer op Jezus gaan lijken tot eer en glorie van God

 


3. Missie als Geestelijke Oorlog

Jezus heeft ons als kerk niet bij elkaar gebracht enkel en alleen voor ons welzijn, maar Hij wil dat we er op uit gaan om nog meer mensen te laten delen in de vreugde van het Goede Nieuws.

Of om in het beeld van de oorlog te blijven: we hebben onze wapens niet alleen nodig om onszelf te beschermen, maar ook om anderen te bevrijden van het juk van satan.

Die oorlog voeren we niet door geweld te plegen, maar door elke dag een aan God toegewijd leven te leiden te midden van mensen die God nog niet kennen.

Door bewogen te zijn voor de mensen die we elke dag tegenkomen, zoals Jezus bewogen is over deze mensen.

Dat doen we door authentieke relaties te bouwen en ons leven te geven aan de mensen die God op ons dagelijkse pad brengt.

Door samen lekker te eten, een biertje, BBQ…

 

Jasper en Debbie: BBQ is makkelijk, maar wat zeg je dan als iemand jou een vraag stelt over jou geloof?

1 Pet. 3:15 Vraagt iemand je waarop de hoop die in je leeft gebaseerd is, wees dan steeds bereid om je te verantwoorden. 16 Doe dat dan vooral zachtmoedig en met respect, met een zuiver geweten.

Wat geloof jij eigenlijk? Eeuuh,ja, eeuh..

Nog een stapje terug: zit je eigenlijk wel op zo’n vraag te wachten, of hoop je dat mensen jou toch vooral niet naar je geloof zullen vragen?

Petrus heeft het over “bereid zijn om verantwoording af te leggen”. “Bereid” is het tegenovergestelde van “onwillig” …

 

Maar “bereid zijn” betekent ook “voor-bereid zijn”. 

Als je gevoel zegt: “ik heb liever niet dat mensen mij vragen stellen over Jezus”, dan is het belangrijk om iets met dat gevoel te doen.

Is het onwil, onverschilligheid? Vaak is het dat juist niet, maar vinden we het vervelend als mensen ons vragen stellen over Jezus, omdat we zelf niet goed weten wat we nu eigenlijk geloven.

En vooral ook: hoe breng ik dat goed onder woorden? Hoe vertel ik het op zo’n manier dat die ander het ook begrijpt?

Praktische tip: je kunt dergelijke vragen heel makkelijk in je Kleine groep/Missional Community oefenen door elkaar de vraag voor te leggen: wat geloof jij eigenlijk?

 

Je moet niet alleen weten “wat” je gelooft, maar nog belangrijker: “waarom” geloof je wat je gelooft?

“Dus je gelooft dat Jezus uit de dood is opgestaan?” Ja

Waarom geloof je dat? Dat staat in de Bijbel

Hoe weet je nou of de Bijbel waar is? 

Het allerslechtste antwoord wat je dan kunt geven is: “ja, ik kan het ook niet uitleggen, maar ik geloof dat gewoon…”.

 

Als je een huis koopt dan weet je waarom je dat huis wilt kopen en bijv. niet een ander huis.

Dan onderzoek je of de vraagprijs wel in verhouding staat tot de werkelijke waarde van het huis.

Je onderzoekt of er ook gebreken zitten aan het huis, je weet wat het huis juist aantrekkelijk maakt.

Als je een belangrijke beslissing moet nemen in je leven, dan zorg je dat je weet waarom je die beslissing neemt

Ons geloof gaat over de eeuwigheid, vele malen belangrijker dan welke belangrijke beslissing in ons leven dan ook. 

Dan kun je je er niet van afmaken met: ik weet het ook niet, maar ik geloof het gewoon… 

“Bereid zijn om verantwoording af te leggen” betekent dat je de moeite hebt genomen om je huiswerk te doen (zoals een student)

Wat moet ik weten voor een tentamen?

Begrijp ik de lesstof? Als je het niet begrijpt, dan ga je stappen nemen om het te begrijpen? (Mede-student, leraar, bibliotheek)

Of, om terug te komen op het huis: voor de zaken waarvan je geen of weinig verstand hebt, doe je een beroep op iemand die dat wel heeft.

En die persoon kan je dan bijvoorbeeld vertellen dat de fundamenten onder je huis verrot zijn, en dat je beter naar een ander huis op zoek kunt gaan.

Weet wat je gelooft, weet ook waarom je dat gelooft!

“Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden.”

Juist Christenen zouden niet bang moeten zijn om een goed gesprek te voeren over hun geloof (en af een toe een stevige discussie)

En terwijl we dat doen, zal het onvermijdelijk zijn dat we in aanraking komen met ideeën en manieren van denken die, zoals Paulus dat zegt, “ingaan tegen de kennis van God”.

En als wij daar dan, met wijsheid en zachtmoedigheid, de wijsheid van God tegenover stellen, dan kan het best zijn dat mensen ons dat niet in dank zullen afnemen en wellicht zelfs heel boos op ons worden!

1.     We strijden niet TEGEN mensen, maar VOOR mensen

2.     Mensen zijn onderdeel van het werk en de glorie van God: kroon op zijn Schepping en gemaakt naar zijn Beeld en Gelijkenis!

3.     God houdt van mensen: zo lief had God de wereld dat Hij zijn eniggeboren Zoon naar de aarde stuurde

Amen.