Wie heerst er eigenlijk?


Goddelijk bewind

Lees Lukas 2:1-3

Een wereldrijk met een keizer: Keizer Augustus.

Goddelijk
Enkele decennia voor de geboorte van Jezus werd er op grootse wijze “Goed Nieuws” bekend gemaakt: Aan Gaius Iulius Caesar Octavianus (adoptiezoon van Julius Caesar) werd 27 v Chr de titel “Augustus” (=Verhevene) toegekend, dit naar de wil van de goden. Juichende mensen langs de straten… groot eerbetoon naar aanleiding van dit goede nieuws. Hij had de Romeinse Republiek gered van allerlei interne verdeeldheid en burgeroorlogen. Octavianus was hiermee goddelijk verklaard en wordt vanaf dat moment Augustus genoemd.

Vrede
Hij maakte na de moord op Julius Caesar een einde aan een eeuw van burgeroorlogen. Hij stichtte in de daaropvolgende periode de Julisch-Claudische dynastie. Augustus herstelde formeel de republiek maar in de praktijk kwam het er op neer dat hij alleenheerser werd door de privileges en bevoegdheden die hij zichzelf toekende. Daarnaast voerde hij hervormingen door op sociaal-economisch gebied en in wetgeving en organisatiestructuren. Het gevolg is geweest dat hij zorgde voor een langdurige tijd van binnenlandse vrede in de republiek. Deze vrede wordt ook wel Pax Augusta genoemd. Hij was dus naast goddelijk ook gezien als vredebrenger.

En deze goddelijke vrede brenger heeft het voor het zeggen. De bevolking moet worden geteld.

Goddelijke vredebrenger

Lukas 2:3-15

Goed nieuws!! Jezus, Gods Zoon wordt geboren, in vele profetieën aangekondigd. Hier is sprake van een totaal ander eerbetoon dan menselijk eerbetoon. Het goede nieuws verkondigd aan een klein groepje mensen, herders. Het eerbetoon van hemelse wezens.

Herders in een veld

Uitschot van de maatschappij? Daar verschillen de meningen over. Sommige uitleggers schrijven dat herders aan de onderkant van de samenleving leefden. Anderen zeggen dat deze herders de schapen van de tempel hoeden, schapen voorbestemd om geofferd te worden voor de zonden van de mensen. Feitelijk werden de schapen gestraft met de dood voor wat mensen verkeerd doen. De herders zorgden voor deze schapen, niet echt een minderwaardige taak. En ook David was een herder, en goed bevonden om tot koning te worden gezalfd. Jezus zelf noemt zichzelf de Goede Herder en Paulus schrijft over leiders van de kerk als herders. Hoe dan ook deze herders zaten in het veld, zagen plots een engel en werden omgeven door het stralende Licht van de Heer. Niet het licht van de engel, maar het stralende licht van de Heer.

Vredebrenger

De eerste engel, een hemelse verschijning, staat bij de herders – hangt niet ergens in de lucht- en zegt:

"Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren.
Hij is de messias, de Heer."

Het hoofdstuk dat begon met een ogenschijnlijk grote heerser, Keizer Augustus gaat al gauw over een totaal andere vredebrenger. Een waar je niet bang voor hoeft te zijn, een werkelijke redder. Een Messias – Christus- een gezalfde: Dit is waar iedereen in Israël op wachtte.

 

En als de engel dat gezegd heeft voegt zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:

‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’

Het leger engelen komt uit de hemel, En allemaal, inclusief de herders worden ze omstraald door het licht van de Heer – een voorproefje van God die, zoals in Openbaring staat, ons licht zal zijn (niet meer zon en maan) Openbaring 21:23, Openbaring 22:5

De eerste engel, boodschapper staat bij de herders, de anderen voegen zich bij de eerste engel. Misschien moeten we iets doen aan ons beeld van engelen met vleugels hangend in de lucht. Engelen in de Bijbel zijn boodschappers en lopen staan en zitten, vrijwel altijd in een menselijke gedaante. Bijvoorbeeld bij het opengraf zijn het mannen in een wit gewaad, bij de hemelvaart ook, ze staan en brengen een boodschap.

 

Lukas 2:15-20

De boodschap heeft impact want de herders gaan om te kijken naar het kind en ze komen, al God lovend en prijzend, weer terug. Dit is de belofte van God: de Verlosser!!

Niet Keizer Augustus grijpt in in de wereldgeschiedenis en is vredebrenger.

God grijpt in in de wereldgeschiedenis, en gebruikt Augustus, op Zijn tijd.

 • God is degene die de bevrijding en vrede geeft op aarde: in Christus
 • Zijn koninkrijk is voor alle mensen!
 • God kondigt de Verlosser aan en geeft de Verlosser!

En wij mensen:

Wij kunnen net als die herders

 • dit aannemen, accepteren en God loven en prijzen dat Hij ons de Verlosser heeft gegeven
 • en ons vertrouwen in deze Verlosser stellen

 

God ziet om naar mensen, eer aan Hem!

Weer een heerser

Lukas 3:1-2

Opnieuw begint hier een hoofdstuk met het noemen van een keizer – keizer Tiberius, een adoptief zoon van Augustus, die 14 na Chr. zijn vader als heerser opvolgde. En opnieuw is er sprake van iemand die het woord van God brengt aan het volk:

Lukas 3:3-7

Hij kondigt Gods redding aan en hij was niet echt voorzichtig in zijn woorden: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?'

Hoe weet je of je het komende oordeel zult ontlopen

Lukas 8-9

 

Dat wat er in je zit komt er uit. Vruchten voortbrengen die een nieuw leven waardig zijn…

Je kunt alleen iets laten groeien als dat in potentie aanwezig is, van binnen uit. Dat wat er inzit komt er uit. Goed of niet goed. Zorg dat je het nieuwe leven krijgt, bekeer je, en laat het zien.

Als mensen hem vervolgens vragen “wat moeten we doen?” geeft hij antwoordt, voor iedereen anders, het is het antwoord dat bij jou past, en voor jou geldt.

 • Heb je veel: deel het met de behoeftige
 • Is je werk tollenaar – verrijk jezelf niet over de rug van een ander
 • Ben je soldaat: misbruik je macht niet, en laat je niet omkopen

Maar ook relativeert hij zijn eigen rol.

Niet hij, Johannes, zal de wereld verlossing brengen maar een ander. Johannes kondigt aan:

Lukas 3:16-18

‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;

Het effect is dat velen zich laten dopen. Het verlangen naar een nieuw leven.

 

Een werkelijke redder

Dan komt Jezus.

Degene die ruim 30 jaar eerder geboren is en waarover de engelen zongen. Degene die als baby al de levens van de herders veranderde. Deze Jezus waarover Johannes had gesproken. En als Johannes Jezus doopt, in eerste instantie wilde Johannes niet (Mattheus 3:1-17), wordt duidelijk en openbaar wie Jezus is:

Lukas 3:21-22

 

… daalde de heilige Geest in de gedaante van een duif op hem neer,

en er klonk een stem uit de hemel:

‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde.’

 

God zelf zendt de Heilige Geest en bevestigd zijn bemoeienis met deze aarde en de mensheid die er op woont door Zijn Zoon te zenden en in het openbaar Zijn liefde voor Hem te verklaren.

 

Jezus begint Zijn verkondiging.

 

Ik raad je aan, als je dat nog nooit gedaan hebt een keer het hele evangelie van Lukas te lezen. Of als je dat wat te lang vindt het Evangelie van Marcus. (is het kortste evangelie).

Je krijgt een beeld van het leven van Jezus en de boodschap van Jezus. Je zult ontdekken dat Jezus niet alleen spreekt over z.g. geestelijke zaken, maar juist over het dagelijkse leven.

Het hele leven van Jezus is gericht op God, en gericht op het doel wat God heeft met Zijn leven: Verlossing van een gebroken wereld.

Verlossing in een gebroken wereld

Kern van komst van deze redder is dat God de wereld met zich verzoend.

Gebrokenheid en lijden hebben niet het laatste woord.

Jezus predikt leven waarin het mogelijk is God te kennen, en waarin het mogelijk is dat je daadwerkelijk anders gaat leven omdat Jezus je verandert. En niet omdat je zo (krampachtig?) je best doet.

Het nieuwe leven is een leven waarin omstandigheden niet meer bepalen hoe je leeft maar je relatie met God in Christus. Je wordt niet uit de wereld weggenomen maar staat juist midden in deze wereld.

 

Het evangelie van Lukas wordt gedateerd ergens tussen 60 en 130 na Christus.

Een tijd van wrede keizers, of zeer zwakke keizers, beiden funest voor Christenen in die tijd.

Christenen begonnen het evangelie over te schrijven en te verspreiden. Ze lazen ze de geschiedenis van de geboorte, en van de doop waarin God zich verbindt aan zijn Zoon en door Zijn Zoon aan hen.

Tweemaal lijkt het alsof de keizers (Augustus en Tiberias) de machthebbers zijn die het voor het zeggen hebben. Zij lijken te bepalen hoe de wereldgeschiedenis verloopt.

Maar wanneer zij (en wij) doorlezen; twemaal zien ze Gods heerlijkheid en kracht, in zwakheid – Overwinning in overgave aan God zelf. Christus is de redder toen, en nu!

En in hun situatie, met wrede heerser beseften men, ervoer men dat het uiteindelijk God is die alle macht heeft. Dit moet bemoedigend zijn geweest. Dat is bemoedigend voor ons.

Elke tijd is anders, God is dezelfde Christus is de redder

 

Lijden

In de preken van de afgelopen weken is duidelijk geworden dat lijden onderdeel uitmaakt van deze wereld, van deze tijd, van ons leven. Maar ook dat lijden zeker niet het laatste woord heeft.

Lijden in persoonlijke omstandigheden, ook wij hoe welvarend ook leven in een gebroken wereld

Lijden in het groot, kijk naar Noord-Korea en de Christelijke Kerken in Egypte.

Lijden… en toch is Gods Koninkrijk zichtbaar, groeiend…

 

Uit een artikel in het Nederlands Dagblad van 20 augustus

pogrom

Een ware pogrom tegen kerken', twitterden journalisten van Nieuwsuur geschokt nadat zij zondag een protestantse dienst in een 'totaal verwoeste' kerk in Minya hadden bijgewoond. 'Maar er werd geen haat gepredikt.' Staande achter een door brand geblakerde katheder, in de vorm van een metalen kruis, leidde de presbyteriaanse dominee Sameh Ibrahim een volgens Nieuwsuurverslaggever Jan Eikelboom 'ontroerende' gebedssamenkomst in de verwoeste Gad al-Sayedkerk in Minya (Centraal Egypte). De islamistische furie tegen de christelijke minderheid in Egypte 'zal ons leren betere christenen te zijn', had de predikant zijn gemeente voorgehouden.

 

De wereld om ons heen, machthebbers, heersers of zelfbenoemde heiligen, ernstige omstandigheden, ze hebben niet het laatste woord. Gods genade kan als vrucht van Het Nieuwe Leven worden uitgeleefd, zelfs in de meest vreselijke omstandigheden, als zegen voor de wereld, inclusief ‘de vijanden’.

Deze voorganger reageert vanuit het Nieuwe Leven wat is zijn hart leeft. Hij wenst de anderen niet dood, Hij gelooft dat God bezig is hem te veranderen, tot Zijn eer.

Niet de omstandigheden bepalen hoe hij reageert, niet huidige machthebbers en tirannen, zijn relatie met de levende God bepaalt hoe hij reageert: Gods genade voor deze wereld, door Zijn Zoon, door Zijn volk.

 

Wie heeft alle macht?

In Mattheüs Zijn Jezus’ laatste woorden nadat Hij uit de dood is opgestaan, en voordat Hij naar de hemel gaat:

Mattheus 28:18-20

….: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Wie is de Heerser, wie heeft alle macht in hemel en op aarde.

En wie belooft bij je te zijn altijd, wat er ook gebeurt?

 

En Lukas eindigt zijn evangelie met de woorden:

Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.

Ze brachten hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

 

Het stopt niet

Dit loven en prijzen van zal niet stoppen, zal doorgaan zelfs nadat Jezus teruggekomen is en Zijn Koninkrijk definitief gevestigd heeft.

 

God grijpt in in de wereld. Op Zijn tijd, door Zijn Zoon Jezus Christus

 • Hij is degene die de bevrijding en vrede geeft op aarde
 • Zijn koninkrijk is voor alle mensen!
 • God kondigt de Verlosser aan en geeft de Verlosser!

 

En wij mensen kunnen:

 • dit aannemen, accepteren en God loven en prijzen dat Hij ons de Verlosser heeft gegeven
 • ons vertrouwen in deze Verlosser stellen
 • Gods goede daden verkondigen – tegen alle verdrukking in

Totdat Hij komt!

– – – – –

 

Straks hebben we een doop, ook het getuigenis van de dopeling straks draagt bij aan de eer van God.

Mensen laten zich dopen omdat Jezus hun geraakt en hun leven verandert heeft: Hij geeft een nieuw leven. Dat is reden om je te laten dopen, zoals Jezus het opdraagt.

Ben jij de volgende?