Zie, ik maak alle dingen nieuw


Teun legt uit wat de bemoediging van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is aan de hand van Openbaring 21

Openbaring 21:1-8

1 En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En de zee was er niet meer. 2 En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereedgemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. 3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. 5  En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. 6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. 

Achtergrondinformatie zodat we beter kunnen begrijpen wat Jezus zegt.

Wie openbaart? Aan wie is het geschreven?  Met welk doel is het geschreven? Wat wordt er geopenbaard?

Wie openbaart?

1:1 Openbaring van Jezus Christus, die hij van God ontving om aan de dienaren van God te laten zien wat er binnenkort gebeuren moet. Hij heeft zijn engel deze openbaring laten meedelen aan zijn dienaar Johannes.

 

God de Vader heeft Jezus de Zoon de volmacht gegeven om Zijn dienaren te laten zien wat binnenkort gebeuren moet. Jezus stuurt een engel naar Johannes om hem dat te laten zien.

 

Aan wie is het geschreven? 

1:4 Van Johannes, aan de zeven gemeenten in Klein Azië. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komt, en van de zeven geesten voor zijn troon,

 

In de eerste plaats schrijft Johannes deze brief aan de zeven gemeenten in Klein Azië. De gangbare gedachte is dat een brief in die tijd nooit voor één geadresseerde bedoeld was, maar dat die gedeeld werd met zoveel als die brief maar wilden lezen. Ook de kerken waar de genoemde kerken relatie mee hadden waren bestemd om de brief te lezen.

Dat het hier gaat om de zeven gemeenten houdt verder in dat het om een symbolisch getal gaat van volheid. Dus niet alleen de zeven genoemde gemeenten, maar de kerk in zijn volle breedte wordt aangesproken in deze brief. Ook wij dus. Dit wordt verder onderbouwd door Johannes:

 

1:3 Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij.

 

22:18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort:

 

Met welk doel is het geschreven?

1:9 Ik, Johannes, uw broeder, die net als u in ellende verkeer, maar ook door Jezus met u deel in het koninkrijk en in standvastigheid – ik was op het eiland Patmos omdat ik over God had gesproken en van Jezus had getuigd.

 

Johannes is vanwege zijn getuigenis verbannen naar het eiland Patmos. Hij heeft ervaren wat het is om te worden vervolgd vanwege het kennen van Jezus. Hij weet wat de kerken in Klein Azie moeten doorstaan. Hij weet dat ze getuigen van Jezus die in hen woont. Maar hij weet ook dat dat getuigenis samen gaat met vervolging en ellende, omdat er een tegenstander is die het getuigenis van de kerk wil tegenwerken. Johannes deelt in de ellende net als de kerken aan wie hij de brief schrijft. Maar hij wil ook delen in de standvastigheid die er is door Jezus. Deze brief schrijft hij dus om de kerken te bemoedigen. Johannes bemoedigt hen met het feit dat God hun ellende ziet en kostbaar is voor Hem. Hij wil ze bemoedigen om te blijven bidden want God hoort hen. Johannes vraagt de kerken geloof te blijven houden want Jezus is bij hen en Hij zal terugkomen. De grootste bemoediging geeft Johannes door te spreken van de overwinning van Jezus over het kwaad. In die overwinning zal de kerk delen.

 

Wat wordt er geopenbaard?

Wat er geopenbaard wordt aan Johannes kan met dit vers samengevat worden: Ze binden de strijd aan met het lam, maar het lam zal hen overwinnenWant het lam is de hoogste heer en koning, en wie hem toebehoren, wie geroepen zijn en uitgekozen, zijn trouw. (Openbaring 17:14 NBV)

 

Verdere voorbeelden: (Openbaring 18:8 NBV),  (Openbaring 19:1, 2 NBV), (Openbaring 19:6, 7 NBV), (Openbaring 19:16 NBV koning der koningen en Here der heren (HSV))

 

Openbaring is het boek van overwinning. De brief van Johannes laat zien dat er een strijd aan de gang is tussen het kwaad en Jezus. Het kwaad en haar vertegenwoordigers die ‘valse profeet, dood en Hades, het beest, de draak en zij die het beest aanbidden’ worden genoemd, spannen samen om het Lam te bestrijden, maar Jezus heeft de overwinning behaald en zal overwinnen. Het is een ongelijke strijd. Het is niet zo dat er twee strijdende machten tegenover elkaar staan en dat het alle kanten op kan gaan. Het is ook geen strijd van goden onderling. Het is een strijd tussen schepping en Schepper. En de schepper die alle macht heeft zal overwinnen. En met de overwinning van Jezus zal de kerk overwinnen.

 

In zeven verschillende visioenen wordt aan Johannes laten zien hoe die strijd zich openbaart. Het boek is niet geschreven als een chronologisch verslag van wat komen gaat.  Het is een openbaring van een strijd die door Jezus gewonnen wordt. Het is niet een openbaring van verschrikkelijke gebeurtenissen die je in de geschiedenis kunt aanwijzen en als het ware in het boek kunt wegstrepen. Die verschrikkelijke gebeurtenissen zijn een uiting van die strijd, maar dat is niet de bedoeling van de schrijver om een waarzeggend boek te schrijven. De eerste lezers van deze brief hadden er namelijk niets aan dat een bepaalde wereldoorlog of hongersnood zou plaatsvinden in de 13e of 20e eeuw. Waar de lezers wel iets aan hadden was het feit dat ondanks de strijd en ellende die ze om zich heen zagen er een overwinnaar is die voor hen strijdt en die de overwinning zeker zal halen omdat Hij de Koning der koningen is en de Heer der heren!

 

Hoofdstuk 21 staat in het midden van het slotgedeelte dat de ultieme overwinning van Christus beschrijft. Hoofdstuk 20 gaat over satan die voor een tijd gebonden is. De bijbel spreekt over een relatie tussen de kracht van de kerk en de macht van satan die erdoor verdreven wordt. Er staat niet dat de satan geen macht heeft, maar zijn macht is ingeperkt voor een periode van 1000 jaar; een symbolisch getal om een lange periode op aarde aan te geven. Na die 1000 jaar wordt satan losgelaten voor een korte tijd. In die korte periode zal satan er alles aan doen om nog een keer de mensen te misleiden en strijd te voeren tegen de Kerk. Maar zijn tijd is maar kort.

Christus overwint en satan wordt “in de poel van vuur en zwavel gegooid, bij het beest en de valse profeet. Daar zullen ze dag en nacht worden gepijnigd, tot in eeuwigheid”.

Op deze overwinning op satan volgt het laatste oordeel.

Na het laatste oordeel komen we bij het gedeelte waar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde beschreven worden.

 

Dat is nogal een overgang!

 

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. 

 

Johannes heeft net de climax beschreven van de strijd die gewonnen werd door Jezus. De satan werd eerst gebonden voor een lange tijd. Daarna voor een korte periode losgelaten. Dan het laatste oordeel waarbij de satan voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel gegooid werd. De ene grote slag na de andere, een geweldig spektakel en dan ineens: een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Ook al is de overgang groot en is het alsof de dingen uit hoofdstuk 21 uit de lucht komen vallen, volkomen logisch. De satan is verslagen en voor eeuwig weggevaagd. Het kwaad is uit de schepping verbannen. Het laatste oordeel is geweest. Dan heeft God nog een ding in petto; een nieuwe hemel en nieuwe aarde. Het is het logische gevolg van gebeurtenissen, dat in heel openbaring telkens beschreven wordt.

 

Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en eerste aarde zijn voorbij.

 

Het woord dat hier gebruikt wordt voor nieuw hoeft niet per sé nieuw te betekenen in de zin van dat er een andere hemel komt. Nieuw slaat hier vooral op het feit dat het voor ons mensen een volkomen nieuwe wereld zal zijn. Een die niet te vergelijken is met de huidige, omdat die aangetast is door het kwaad. De opmerking dat de zee niet meer zal zijn slaat op de verwarring, chaos en onrust die in deze wereld volop aanwezig is, maar in de nieuwe hemel en aarde niet meer. In de nieuwe hemel en aarde heerst rust, vrede, liefde.

 

Dit principe komen we ook eerder in de bijbel tegen:

Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. (2 Korinthiërs 5:17 NBV)

 

Ook hier gaat het niet in de eerste plaats om een andere schepping. De mens blijft hetzelfde, maar hij krijgt een nieuw hart. Een hart dat in staat is om Gods wil te kennen en Zijn wil te doen. Het nieuw maken is dus niet iets wat God alleen dan zal doen, maar is iets wat Hij de hele geschiedenis door al heeft gedaan. Het nieuw maken hoort bij wie Hij is.

 

2 Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. 

 

De heilige stad en de bruid staan hier symbool voor de kerk. De kerk wordt in al haar glorie door God laten zien. De overwinnende Kerk. Dat de Kerk hier uit de hemel neerdaalt wil zeggen dat het volledig geheiligd door God en toegewijd is. Ook de Kerk zal volledig nieuw zijn in onze ogen. Ook de Kerk wordt ontdaan van al het kwaad en wordt hier laten zien zoals God haar bedoeld heeft. Als een mooie bruid voor haar man, dat wil zeggen op haar mooist.

 

3 En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. 4  En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan.

 

Een geweldig vooruitzicht wordt hier gegeven. Geen tranen meer, geen strijd, geen dood, geen ziekte of pijn meer. De afwezigheid van het kwaad en de dood betekent een geweldige plek waar rust en vrede heerst.
Maar  de nieuwe hemel en aarde zal niet zoiets zijn als de vakantie waar we ons even kunnen afsluiten van de moeilijke dingen en stress van het leven. Het is meer dan dat. Want God Zelf zal bij ons zijn. Dit betekent dat Zijn volk God zal zien zoals Hij is. Het volk is continue in aanbidding. Het zal weer zijn zoals God het bedoeld had bij de schepping van de eerste mens. Zoals God de mens toen opzocht in de avondkoelte, zo zal Hij bij Zijn volk zijn.

Tegen Mozes zei God: ‘mijn gezicht zul je niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven.’ Maar dan zal Hij bij Zijn volk wonen! Dit is compleet nieuw voor de mens. God kunnen zien zoals Hij is. Dat was niet mogelijk omdat de mens tegen God had gekozen en hij de relatie met God om zeep geholpen had. Er was verwijdering ontstaan, maar door het offer van Jezus Christus is die scheidsmuur opgeheven. Door dat offer aan het kruis is de relatie hersteld, maar is nog niet volledig tot uiting gekomen in dit leven. In dit visioen van Johannes zien we de volmaakte uitkomst van het offer van Jezus.

 

 

 

 

5  En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. En Hij zei tegen mij: Schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar.

 

Johannes wordt opgedragen om dit op te schrijven. Het moet bewaard blijven. De profetieën die al in het oude testament gedaan werden komen in dit gedeelte terug. Dat God bij Zijn volk zal zijn en dat Hij alles nieuw zal maken. Johannes moet het opschrijven omdat het waar is. Het staat vast, want Hij die op de troon zit spreekt. Zijn woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Jezus zegt als het ware: “Hou vast aan dit woord ook al vind je het heel moeilijk voor te stellen dat de ellende, onrust, misleiding enz. als gevolg van de zonde zal verdwijnen”.

 

 

 

6 En Hij zei tegen mij: Het is geschied. Ik ben de Alfa en de Omega, het Begin en het Einde. Wie dorst heeft, zal Ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. 7 Wie overwint, zal alles beërven, en Ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor Mij een zoon zijn. 8 Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars: hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood.

 

Als het ware doet Jezus hier een oproep. Hij heeft laten zien dat Hij de overwinning gehaald heeft op het kwaad en dat er een nieuwe wereld te wachten staat die zo prachtig is. Het complete plaatje heeft Hij laten zien. Als je wilt weten wat hierna na dit leven is, dan moet je hier naar kijken. Een beter beeld is er niet. Dit is het. Nu doet Hij de uitnodiging, wie wil hier deel van uitmaken? Wie is dorstig naar die het leven dat ik geef? Ook geeft Hij de consequentie voor hen die hun eigen weg willen blijven gaan. De consequentie voor hen die het oordeel van mensen belangrijker vinden dan dat van God. De mens die in het eerste boek beschreven wordt als Adam die door God uit de tuin van Eden gezet werd. Adam die zei dat hij zonder God kon leven. De mens die zegt dat er geen god is behalve hijzelf. Voor die mens is er die verschrikkelijke consequentie van de eeuwige dood. Zonder God, met pijn.

 

Toepassing

 

De openbaring aan Johannes is geschreven met het doel om de kerk te bemoedigen. Door het visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te geven heeft de kerk perspectief. Maar het is niet slechts ‘stil maar, wacht maar alles wordt nieuw’. Er zijn drie bemoedigingen voor de Kerk in dit gedeelte terug te vinden

 

Volharding

 

Het feit dat God de tranen zal afwissen betekent dat Hij ze kent en hen die tranen hebben zal troosten. Het verdriet dat het Volk van God aangedaan wordt ziet God niet onbewogen aan. Het doet Hem wat en eens zal Hij er voor eens en altijd mee afrekenen door het oordeel uit te spreken en hen te troosten die onderdrukt en vervolgd werden.

Jezus bemoedigt de Kerk om vol te houden. Om te blijven bidden, te blijven strijden, te blijven geloven en getuigen.

 

 

 

 

De Kerk met een missie overwint

 

Zolang de nieuwe hemel en aarde nog niet realiteit zijn geworden heeft de Kerk een missie. Jezus zei: “Matt. 28:19  Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen. 20  En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld.

Het visioen van de nieuwe hemel en aarde is voor de kerk een herinnering aan de opdracht die ze heeft om de wereld bekend te maken met het goede nieuws. Tot de voltooiing van dit visioen heeft de Kerk nog veel te doen. De wereld heeft de Kerk nodig.

 

De aanwezigheid van God

 

Een derde bemoediging voor de kerk zit in de aanwezigheid van God. In de nieuwe hemel en aarde zal God bij Zijn volk zijn. Er is dan eenheid en een perfecte relatie met God mogelijk. Zijn volk zal Hem kennen en in volle aanbidding zijn.

 

Door de Heilige Geest kan de Kerk daarvan al iets proeven. God wil door Zijn Geest in ons wonen. Jezus zegt over Zijn Vader:  Matt. 18:20  Want waar twee of drie in Mijn Naam bijeengekomen zijn, daar ben Ik in hun midden.

 

Terry Virgo zegt: “De aanwezigheid van God is meer dan de eigenschap van God dat Hij overal bij is (alomtegenwoordig). Dat Hij in ons midden wil zijn betekent dat Hij in ons midden wil werken. De Heilige Geest wil de aanwezigheid van God tastbaar maken als wij samenkomen.”

 

De aanwezigheid van God is wat Gods volk uniek maakt in de wereld. Zijn aanwezigheid is wat ons eenheid geeft. Daardoor is liefde onderling mogelijk. Doordat Hij bij ons is, is er herstel mogelijk. De aanwezigheid van God is wat we aan de wereld te bieden hebben.

 

Terry Virgo: “When ‘He is here’ all things are possible. This is what makes God’s people unique – His presence goes with us. Let’s not simply believe in the great objective truth of God’s omnipresence, let’s also take advantage of the fact with a sense of wonder that when we gather in His name, the Holy Spirit wants to make manifest the reality of His presence.

 

How much more would happen in our gatherings if we did! Not just purpose, but presence! Not just music, but presence. Not just routine or rush, but presence. Not just preaching, but presence. Get an appetite for the presence of God! When we plant a church and gather in His name, His presence comes with us. Because you gather in His name, God’s presence comes to town in a unique way.”