ANBI

ANBI gegevens

Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn.
De indeling is in lijn met wat de belastingdienst vraagt, zie ‘te publiceren informatie’. Het gaat op deze pagina om een samenvatting, voor meer detail wordt verwezen naar de homepage van het Christelijk Centrum / Christian Church Groningen.

Inhoudsopgave

1. Naam van het kerkgenootschap
2. Identificatienummers
3. Contactgegevens
4. Bestuurssamenstelling
5. Doelstelling/visie
6. Beleidsplan
7. Beloningsbeleid
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
10. Financiële verantwoording

Toelichtingen

1. Naam van de kerkgenootschap

Christelijk Centrum Groningen, ook wel Christian Church Groningen (hierna: CCG) genoemd, is een geloofsgemeenschap waar Jezus centraal staat. Jezus claimde God te zijn, daarom werd hij gedood. In CCG geloven we Jezus op zijn woord. Dat hij God is en de dood heeft overwonnen. Daarom draait alles om hem. We nodigen je uit om deze Jezus te leren kennen. Hij wil je vergeven en een nieuw leven in hem geven.

Deze kerk is weliswaar volledig zelfstandig, maar wel verbonden met de familie van kerken Relational Mission, een onderdeel van New Frontiers.

2. Identificatienummers

Het KvK nummer is 52 50 46 46, in het ANBI register zijn we vermeld als CHRISTELIJK CENTRUM GRONINGEN te GRONINGEN. Daar staat ook ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 003 772 056. (RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

3. Contactgegevens

Het contactadres van onze kerk is:
Christelijk Centrum Groningen,
J. de Wittstraat 2
9716 CG Groningen
E-mail: info@ccg.nu
Telefoon: +31 50 5777757

4. Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de kerk ligt bij het oudstenteam, statutair is vastgelegd dat alle oudsten teven bestuurslid zijn. De leidend oudste is ook de voorzitter van het bestuur, daarnaast is formeel aangegeven wie penningmeester en secretaris zijn, de andere oudsten zijn algemeen bestuurslid.

Ook het beheer van de financiële middelen en eigendommen ligt bij het bestuur, in de praktijk wordt het bijgestaan door diverse teams die echter geen formele bevoegdheden hebben: die liggen allemaal bij het oudstenteam. Statutair is vastgelegd dat er elk jaar een steekproef van de juistheid van de financiële administratie wordt genomen door een kascommissie (niet bestaande uit bestuursleden). Op grond van die steekproef stellen zij al dan niet voor de penningmeester na afloop van het betrokken boekjaar te dechargeren, het bestuur neemt in lijn met wta hierboven staat daarover de eindbeslissing.

5. Doelstelling/visie

Deze staat als volgt vermeld in de statuten:

De kerk stelt zich tot doel om in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar woord: “de Bijbel” , vanuit de kracht van de Heilige Geest, mensen tot Jezus en Zijn Gezin te brengen, waarin ze tot geestelijke volwassenheid komen en Zijn Naam leren groot te maken. Waarin ze ook toegerust worden om dienstbaar te zijn en Zijn Koninkrijk te proclameren in de wereld.

6. Beleidsplan

Ons beleidsplan bestaat uit een aantal dynamische onderdelen, met de volgende hoofdindeling:

6.1 Herstel van een Bijbelse Gemeente.

Dat houdt in: 

  • Het leggen van een degelijk Bijbels onderbouwd fundament, waarop de gemeente gebouwd wordt, en de uitoefening van de ‘vijfvoudige bediening’ uit Efeziërs  4. 
  • Het herstel van de plaats van de aanbidding in de gemeente; zoals de tempel in het Oude Verbond de plaats van aanbidding was, wordt die nu ingenomen door de gemeente  (Joh.  4:23-24). 
  • Een veilige plaats voor gelovigen en (meegebrachte) ongelovigen, waar het Woord van God gepredikt wordt en gebeden wordt voor herstel van geestelijke, emotionele en lichamelijke kwalen. Een plaats waar gelovigen uiting kunnen geven aan hun vreugde in en hun liefde voor de Heer. En een plaats waar mensen een relatie kunnen ontwikkelen met God en met elkaar.

6.2 Maken van discipelen.

Door evangelisatie, vriendschapsrelaties en het lenigen van nood, mensen in contact brengen met Jezus en ze maken tot Zijn discipelen. Dit is meer dan alleen maar gered zijn. Dit houdt ook in: onderwijs tot volwassenheid, ontdekken en stimuleren van gaven en talenten en een Lichaam waarin alle leden functioneren en voor elkaar zorgen (1 Kor. 12:25).

6.3 Trainen van leiders.

Een actief werken aan het trainen van gemeenteleden, jong en oud, als leiders. Dat betekent onderwijs gericht op zorg voor elkaar, evangelisatie, leiden van afdelingen, missional community’s en gemeentestichting. In een goed functionerende en groeiende gemeente zijn veel leiders nodig, die in de gemeente voor hun taak moeten worden toegerust (2 Tim. 2:2).

6.4 Stichten van nieuwe kerken.

In principe dient er in elke plaats voor iedereen op ‘loopafstand’ een levende gemeente te zijn. Plaatselijke kerken kunnen een grote impact hebben op hun omgeving. Jezus heeft ons geboden om discipelen te maken. Stichting van zoveel mogelijk kerken is belangrijk en dient binnen de gemeente een hoge prioriteit te hebben. Daarvoor dienen ‘bedieningen’ te worden vrijgemaakt, zoals in Handelingen 13, en is de inzet van veel gelovigen nodig in de vorm van voorbede, evangelisatie, hulp en dergelijke.

6.5 Uitgaan in de wereld.

Een kerk moet meer hebben dan alleen een ‘plaatselijke’ visie. Een wereldwijde gemeentevisie is van belang voor de verkondiging ‘aan alle volken’. Dat betekent samenwerken met andere kerken (regionaal, nationaal en internationaal), uitzenden en ondersteunen van kerkplanters en een bewuste keuze tegen een geïsoleerde positie als zelfstandige gemeente.

6.6 Zorg voor de samenleving.

Zowel voor de eigen leden als voor hen die ‘buiten zijn’ is de kerk een plaats van ‘zorgaanbod’. De Bijbel leert de zorg voor de armen, de weduwen en wezen en de vreemdelingen. Sociale programma’s, zoals voedselhulp of noodopvang zijn evenzeer een taak van de gemeente als het geestelijke aanbod in de vorm van evangelisatie, Bijbelverspreiding en zending.

7. Beloningsbeleid

De beloning van de betaalde leidende medewerkers vindt plaats op een niveau dat is afgeleid van het schaalniveau uit het onderwijs. Hierbij wordt echter niet het principe van loonsverhoging bij goed functioneren gevolgd, maar wordt alleen gecompenseerd voor hogere kosten van levensonderhoud door inflatie.  Hiermee wordt mede bereikt dat de materiële middelen van de kerk zo breed mogelijk gebruikt kunnen worden voor de doelstellingen.

Alle andere betrokkenen bij de kerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Veel van de communicatie naar de leden gebeurt met elektronische middelen. Zo is er een maandmail met daarin korte berichten over kerkelijke zaken, jubilea en activiteiten in de omgeving van de kerk waar we betrokken bij (willen) zijn in lijn met de visie. Ook vindt er regelmatig een uitwisseling met kerkleden plaats tijdens daarvoor georganiseerde bijeenkomsten, een paar keer per jaar is dit een formele bijeenkomst aangaande financiële zaken, zoals vastgelegd in de statuten.. Ook wordt er actief gebruik gemaakt van de website, waarop een afgeschermd deel voor leden is ingericht.

9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen

Onze verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een redelijke mate van continuïteit, wel zijn er af en toe speerpunten die met de kerk worden gecommuniceerd. Deze speerpunten worden door het oudsten bepaald,  signalen vanuit de verschillende afdelingen helpen hierbij.

10. Financiële verantwoording

De meeste recente vaststelling van realisatie en begroting is als volgt, deze zal jaarlijks worden vervangen door de dan actuele versie. 

(Staat van baten en lasten volgt)

Christelijk Centrum Groningen – Jaaroverzicht 2014 – Begroting 2015   23 maart 2015
Inkomsten Begr. 2014 Res. 2014 Begr. 2015   Uitgaven Begr. 2014 Res. 2014 Begr. 2015
                 
Bijdragen / Tienden 180.000 171.677 190.000   Salaris 117.500 109.696 110.000
Verhuur zalen 3.000 4.438 4.000   Gebouw en communicatie 41.650 31.256 36.000
Diversen 200 198     Leiders en afdelingen 11.350 13.772 12.000
          Buurt en diaconie 1.600 4.265 8.000
Offers 9.000 9.122     Gemeentestichting      
Offers voor extern   10.924     -Intern 500 94  
          -Extern 0 1.850 2.000
Totaal In 192.200 196.358 194.000   Apostolisch netwerk (Bijdragen/Tienden) 18.000 18.000 18.000
          Reserveringen 11.750    
          Onvoorzien 2.000    
Samenvatting                
          Totaal Uit 204.350 178.932 186.000
Inkomsten (netto)   185.434            
Uitgaven   178.932            
Verschil   6.503            
Per maand   542