Driedimensionaal leven

Arie legt uit hoe we driedimensionaal kunnen leven.

 

Efeziers 4:11-16

11  En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,

12  om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,

13  totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

14  Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.

15  Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

16  Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Paulus schrijft dit in gevangenschap in Rome. In een van de brieven aan de gemeente te Efeze en daarmee ook aan ons.

We zijn als kerk voortdurend in ontwikkeling. Iemand die hier nu zo’n 6, 7 jaar deel uitmaakt van de kerk zei: Dit is niet meer de kerk waar ik me zeven jaar geleden bij heb aangesloten. Dat sprak hij niet als een verzuchting of een verwijt maar meer als een constatering.

En hij heeft gelijk. We zijn als kerk voortdurend aan het veranderen. Niet ‘om te veranderen’ maar omdat we volwassen willen worden, en om dat onze tijd, onze cultuur, onze samenleving veranderd.

Ieder mens groeit en verandert – als het goed is wordt je steeds volwassener – Erikson, een ontwikkelingspsycholoog definieert volwassenheid pas na de leeftijd van 65 jaar (en dus niet 18 of 21 jaar)

Groei, verandering, is dus niet vreemd of ongewenst maar belangrijk.

De enige die onveranderlijk dezelfde is is God. Hij de Eeuwige, de Ene is dezelfde gisteren vandaag en in de toekomst. Niet omdat Hij star is maar omdat Hij alles omvat, zowel het begin als het einde is. Omdat Hij boven tijd, samenleving , culturen staan – waarbij ‘er boven staan’ ook slechts weer een beperkte menselijke uitdrukking is die maar ten dele weergeeft  hoe groot Hij is. Beter is Paulus woorden te gebruiken zoals ze in Gods Woord staan:

Romeinen 11:36

36  Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid! Amen.

Dat we als kerk veranderen is dus gezond, ik zou het als groeien willen bestempelen. Groeien in onze liefde voor God, groeien in onze liefde voor elkaar en groeien in onze liefde voor de wereld om ons heen.

 

Het doel van de kerk

En daarmee is meteen het doel van de kerk gedefinieerd. Een bediening/werk in aspecten, laat ik het voor nu richtingen noemen:

Richting God

Het aanbidden van God – in alle aspecten van het en ons leven

Colossenzen 3:16, 17

16  Laat Christus’ woorden in al hun rijkdom in u wonen; onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid, zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God en liederen die de Geest u vol genade ingeeft.

17  Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God, de Vader, dankt door hem.

Wat we net gedaan hebben, zingen en lofprijzen is daar een deel van – feitelijk strekt het zich uit naar veel meer gebieden-acties in ons leven. De eer geven aan God, met Geest ziel en lichaam…

Richting elkaar

Zorg de gelovigen, voor elkaar, opbouwen in geloof tot geestelijke volwassenheid

Colossenzen 1:28, 29

28  Hem verkondigen wij wanneer we iedereen waarschuwen en in alle wijsheid onderrichten, om iedereen tot volmaaktheid in Christus te brengen.

29  Daarvoor span ik mij in en strijd ik met zijn kracht, die volop in mij werkzaam is.

En

Efeziers 4:11-13

11  En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,

12  om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,

13  totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

De gedachte van zieltjes winnen – ‘alleen maar mensen die gered zijn’ is niet het doel van de kerk. We willen als kerk christenen voorbrengen ‘volwassen in Christus’. Christenen met een goed beeld van Bijbelse waarheden die zorg dragen en verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. In goede en minder goede tijden.

De nadruk die we leggen op het belang van gezonde kleine groepen en missional communities is niet voor niets. Ook daarin wordt groei tot geestelijk gezonde volwassen christenen bewerkt.

Richting de wereld

Verkondiging van het Evangelie en Genade in een wereld verloren in schuld.

Mattheus 28:19-20

19  Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

20  en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Onze eerste taak aan de wereld is dus het evangelie brengen en mensen tot discipelen maken. Dit wordt in het nieuwe Testament gekoppeld aan Gods genade voor mensen, zorg aan de armen – ook buiten de gemeente.

Lukas 6: 35-36

35  Nee, heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn, want ook hij is goed voor wie ondankbaar en kwaadwillig is.

36  Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.

 

Met andere woorden – wees als de Vader – wees als Mij – zegt Jezus. Jezus genas niet onder de voorwaarde dat mensen Hem eerst zouden herkennen als Messias – Hij legde zijn handen op iedereen en genas hen. Goed doen is breed.

Het betekent ook betrokken zijn bij maatschappij en politiek, bijvoorbeeld om invloed te kunnen uitoefenen tot rechtvaardigheid in beleid en regelgeving – Genade in een gebroken wereld – ook als mensen niet tot geloof komen. Als kerk kunnen we bidden en invloed uitoefenen gericht op verandering

Gods algemene genade maakt dat de wereld nog niet is vergaan – Hij wil niet dat iemand verloren gaat. Daarvoor kunnen en mogen we ons in onze samenleving inzetten en bekendmaken wie God is.

Zorg voor de samenleving en het bekend maken van redding door Jezus Christus zijn beiden noodzakelijk en kunnen niet los van elkaar gezien worden.

De balans tussen drie dimensies: Boven Binnen Buiten

Deze drie zaken worden in de Bijbel alle drie als doel voor de gelovigen beschreven, als een opdracht van God. Het is wat we ook wel eens genoemd hebben Boven – Binnen – Buiten.

 

De een is niet belangrijker of minder belangrijk dan de ander. Door de nadruk op een van deze zaken te leggen ontwikkel je een verkeerd Bijbels onderwijs en ontstaat scheefgroei.

Als je alleen maar God zou lofprijzen met mooie liederen en gebeden op zondag – en misschien thuis- loop je het risico je relaties met niet christenen en invloed in je omgeving te verliezen, je bent steeds minder het zout dat Jezus je noemt. Als je niet oppast als kerk wordt je zeer naar binnen gericht en uiteindelijk irrelevant.

 

Als uitsluitend geestelijke groei naar volwassenheid wordt nagestreefd bijvoorbeeld in de vorm van uitsluitend Bijbelstudies kan het zo zijn dat je zeer veel weet over Bijbelse doctrines en veel Bijbelkennis hebt maar je loopt het risico de heerlijkheid en frisheid van de relatie met God kwijt te raken en de vreugde van het delen van het goede nieuws met anderen. Dit omdat het niet gekoppeld wordt aan het werkelijke dagelijkse leven, aan God en de mensen om je heen. Je kunt je afvragen over er werkelijk sprake is van geestelijke volwassenheid.

 

Als uitgaan in de wereld vooral gezien wordt  als het winnen van zieltjes loop je als kerk het risico dat je straks een heel grote kerk hebt met allemaal onvolwassen christenen of mensen die als gauw weer afhaken omdat  ze niet groeien in heiligheid en volwassenheid. Er is geen sprake van volwassen toegewijde christenen.

 Een ander uiterste hierbij is dat alleen ‘zorg voor de samenleving’ en  ‘recht in de samenleving’ gezien wordt als genade zonder de relatie met het goede nieuws van een genadig God die Zijn Zoon gegeven heeft. Het wordt mensenwerk zonder het zicht op de heerlijkheid van het kennen van God.

 

Betekent dit nou dat je als christen deze drie zaken precies in evenwicht dient te hebben in je leven? Elk gebied 33 1/3 % van de tijd?  God heeft verschillende gaven en bedieningen gegeven aan de kerk – alle zaken die God geeft zijn tot opbouw van de kerk, en van Zijn Koninkrijk.  Niet iedereen is overal goed in, inde kerk is evenwicht in kwaliteiten, taken, uitwerking door verschillende personen op verschillende gebieden. De diversiteit is groot en samen wordt het een geheel zoals God dat bedoeld heeft

Efeziers 4:11-16

11  En hij is het die apostelen heeft aangesteld, en profeten, evangelieverkondigers, herders en leraren,

12  om de heiligen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd,

13  totdat wij allen samen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen, de eenheid van de volmaakte mens, van de tot volle wasdom gekomen volheid van Christus.

14  Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien, met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en doortrapt op een dwaalspoor willen brengen.

15  Dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toe groeien naar hem die het hoofd is: Christus.

16  Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang, en wordt het ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde.

Discipelen- het werkwoord

Wanneer zijn we eigenlijk volledig toegegroeid naar het hoofd – Christus. Wanneer ben je eigenlijk klaar en ben je volledig volwassen – naar de maat van de volheid van Christus. Wanneer zijn we dat als kerk? Wanneer als individuele christen.

Discipelen en het doel van de kerk

We geven de laatste weken (vanaf vlak voor de zomervakantie) wat meer aandacht aan het begrip discipelschap. Omdat het een belangrijk begrip – principe is uit Gods Woord.

Paulus zegt

2 Timotheus 2:1-2

1  Mijn kind, wees sterk door de genade van Christus Jezus.

2  Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt gehoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.

Vorige week heeft Emmanuel gesproken over discipelschap. De moeite van het (her)beluisteren/lezen waard.

Ook hebben we afgelopen woensdag een goede GA!  over discipelschap.

 

Emmanuel maakte het volgen van Jezus  – GA! – heel praktisch door o.a. aan de hand van de gebeurtenis met de bloedvloeiende vrouw (Lukas 8:40-49)het gedrag en de keuzes van Jezus te definiëren als voorbeeld voor ons.

 

Twee zaken die in groepen werden besproken:

–          Wie is in jouw omgeving ‘de onreine vrouw’ – is dat een christen of niet christen….

–          Wat zijn jouw afgoden – als ik iets als een afgod definieer moet ik er wat mee (voorbeeld film)

Zaken die je tegen houden  Jezus te volgen moet je opruimen, ze belemmeren je te leven als een discipel.

 

Als je kijkt naar het doel van de kerk oals ik die net beschreven heb, is in elk van die drie  gebieden op een of andere manier sprake van het begrip discipelen – als werkwoord

 

–          Richting God                                  discipel worden – je leven aan Hem geven

–          Richting je mede gelovigen        discipel zijn –blijvend ontwikkeling

–          Richting wereld                             discipel maken  – je leven voor leven tot navolging

 

Drie gebieden die alle drie aandacht behoeven. De opdracht is duidelijk, de uitwerking lijkt lastig te blijven.

Hoe kun je steeds heiliger worden – gelijk Christus – als er zoveel dagelijkse beslommeringen je van groei afhouden?

Wanneer leef je werkelijk je relatie met God uit…?

Beter geformuleerd: wanneer leef je je relatie met God niet uit…?

Geen muren: Het evangelie is niet gebonden

Ons leven is ingedeeld in deelgebieden. Thuis, school, werk, vrijetijd, kerk…

Mensen die me vaker hebben horen spreken weten al wat ik ga zeggen: Kerk is iets wat over al deze deelgebieden heen ligt (en dan bedoel ik niet de kerkdienst, deze samenkomst maar Kerk zoals ik net beschreven heb in Boven Binnen Buiten.

Hoe leven we kerk uit:

–          Vooral  thuis…?                    Bidden bijbel lezen enzo

–          Vooral school…?                  Bidden voor het eten –iedereen ziet dat ik christen ben

–          Vooral werk…?                    Idem – en ik steel niet

–          Vooral vrije tijd…?               Bidden en bijbel lezen enzo

 

Soms lijkt het wel alsof de plek waar we zijn, of het deelgebied van ons leven ons ‘gevangen’ houden.  We durven niet, vinden het niet gepast om te ‘spreken’ over het evangelie op ons werk.  Bovendien hebben we het druk en kunnen niet altijd met de kerk en haar zaken bezig zijn.

Feitelijk zetten we muren tussen Boven,  Binnen en Buiten

We vergeten daarbij dat het evangelie ook, en misschien wel in de eerste plaats geleefd wordt.

Voorbeeld: muren verwijderen

 

Paulus, waarmee ik begon schreef de brief aan de gemeente in Efeze toen hij in gevangenschap zat. Hij is weer vrij gekomen, heeft weer gereisd en zijn leven en daarmee het evangelie gedeeld met anderen.

Uiteindelijk is hij weer gevangen genomen en vervolgens ter dood veroordeeld al weten we niet precies hoe en wanneer.

Die tweede keer in de gevangenis schrijft hij weer brieven. Een er van is bewaard gebleven, de tweede brief aan Timotheüs. Daarin schrijft hij onder andere

2 Timotheüs 2:9 (HSV)

9    Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.

2 Timotheüs 2:9 (WV95)

en waarvoor ik te lijden heb en als een misdadiger gevangen moet zitten. Maar het woord van God zit niet gevangen.

 

Het Woord van God, het Evangelie, het Goede Nieuws is niet gevangen. Laten wij het ook niet ‘gevangen zetten’ door onze gedachten en gewoontes  en afgoden, die misschien wel voortkomen uit een verkeerde theologie, of uit angsten, of uit luiheid, of….

Wees eens kritisch naar je zelf en bespreek deze zaken met elkaar.

Hoe maak je een werkelijk drie dimensionaal leven werkelijk?

 

Doe wat Jezus doet. – Opdracht van woensdag – GA!  – zelf – kleine groep – etc.

–          Leef bewust – intentioneel

–          Denk na over je afgoden en ga ze te lijf

–          Kijk om je heen en begin ‘de onreine’ te zien en er voor hem/haar te zijn

–          Op alle gebieden van je leven

Kortom: de uitdaging nu is niet meer te leven in gescheiden deelgebieden maar in de drie dimensies van de het leven met en voor God:  Boven Binnen Buiten.

Amen