Gebed

Joop sluit de serie over de Wapenuitrusting met het onderwerp Gebed

 

Lezen: Efeze 6:10-20:

10 Ten slotte, wees krachtig in de Here en in de sterkte van zijn macht. 11 Doe de wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen van de duivel, 12 want wij hebben niet te worstelen tegen mensen van vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse regionen. 13 Neem daarom de wapenrusting van God, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en door dit alles gedaan te hebben, stand te houden.

14 Stel je dan op, met de waarheid als gordel om je heupen, bekleed met het pantser van de gerechtigheid, 15 de ijver voor het evangelie van de vrede als schoenen aan je voeten; 16 neem bij dit alles het schild van het geloof ter hand, waarmee je al de brandende pijlen van de boze zult kunnen doven. 17 Draag ook de helm van de redding en het zwaard van de Geest, dat wil zeggen, het woord van God. 18 En bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest. Blijf waakzaam en smeek met volharding voor alle heiligen. 19 Bid ook voor mij, bid dat God mij de juiste woorden in de mond legt om vrijmoedig het geheim bekend te maken van het evangelie, 20 waarvoor ik een gezant ben in boeien. Bid dat ik er vrijmoedig over kan spreken zoals ik behoor te doen.

 

Inleiding:

Er zit een soort tweedeling in deze wapenrusting: de eerste drie (gordel, harnas, schoenen) zou je een soort standaarduitrusting van de militair kunnen noemen. De laatste drie (schild, helm en zwaard) zijn de meer actieve uitrustingsdelen, gericht op de oorlogvoering.

Vorige week heeft Daniël het laatste stuk van de wapenrusting (het zwaard) besproken en ons uitgelegd, dat we ons zwaard moeten kennen (m.a.w. we moeten de Bijbel lezen/kennen om te weten….) én dat we het moeten hanteren: m.a.w. het inzetten als satan ons probeert met leugens te ontmoedigen of te verleiden, of als we dreigen vanuit ons gevoel te leven i.p.v. uit wat de Bijbel zegt. Hét voorbeeld hiervan is Jezus bij de ‘verzoeking in de woestijn’: b.v. als Hij honger heeft. Hij weigert om toe te geven aan de verleiding van satan om Zijn goddelijkheid te gebruiken in dienst van Zijn gevoel (honger).

‘Het hart is arglistig boven alles, ja, verderfelijk is het; wie kan het kennen?’ (Jer. 17:9). Iets kan goed voelen, maar het Bijbels gezien niet zijn. ‘Wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen’ (2 Kor. 5:7).

Als we niet de Bijbel kennen én toepassen, als we niet weten wat ons in geloof geschonken is én daarnaar handelen, zullen we gevoelschristenen zijn.

Dan zijn we niet alleen niet effectief voor de missie, maar bovenal veroorzaakt dat ook vaak partijschappen, scheuringen e.d.

(je kunt de preek van Daniël naluisteren via de website).

 

Gebed, het fundament onder de wapenrusting

Interessant is, dat gebed wel in dit gedeelte genoemd wordt (als sluitstuk), maar niet aan de hand van een wapenrustingdeel. Het wordt nergens mee vergeleken.

Het wordt beschreven als een soort fundering voor de wapenrusting.

Dit blijkt uit het gebruik van het werkwoord ‘bidden’ (bid daarbij = biddende – de NBV-vertaling schiet daarin tekort).

Het wordt hier gebruikt in de vorm van een tegenwoordig of onvoltooid deelwoord [Vgl. een voltooid deelwoord geeft aan dat iets gebeurd is; een onvoltooid deelwoord geeft aan dat iets nog steeds gaande is – vgl. Engels present continuous form: I am praying… de actie gaat nog steeds].

Deze continuous form wordt nog versterkt door de toevoeging ‘altijd’ (of te allen tijde – pas kairos). Samengevat: bij dit alles voortdurend biddend.

Je kunt je voorstellen dat je het ene stuk van de wapenuitrusting op enig moment meer gebruikt, dan het andere al naar gelang de omstandigheden dat vragen.

Als er twijfel gezaaid wordt in je leven door de omstandigheden of satan, dan heb je het schild van het geloof nodig. Als je twijfelt aan je behoudenis de ‘helm van de verlossing’, tegenover dwaalleraar, verscheurd gevoel hanteer je het zwaard, het Woord van God etc.

Maar in elke omstandigheid blijf je bidden. Altijd en overal en bij elke gebeurtenis.

Moet je dan steeds in gebedshouding? Of een continue bidstond?

Wat betekent dit?

Enkele elementen uit dit gedeelte:

 

1.     Bid bij dit alles altijd

Heel je leven is doortrokken van het continue in verbinding staan met God door de Heilige Geest. Je legt bij Hem je vragen neer, je worstelingen, je vreugdes, je verzoeken etc. Alsof je dagelijks bij je Vader binnen bent en de dagelijkse dingen communiceert.

Dit was Jezus’ leefstijl. Vlak voor Lazarus’ opstanding sluit Hij nog even kort: ‘Vader, Ik weet dat U Mij altijd verhoort….’. Het sterkst zien we dit nog terug in Zijn bangste momenten: in de hof en aan het kruis.

Je kunt alleen maar leven met God als je continue met Hem ‘in gesprek’ bent.

Over je verlangens, de keuzes waar je voor staat, een huwelijkspartner, een beslissing die je moet nemen, tijdens beproevingen en verzoekingen etc.

‘Wees waakzaam en bid onophoudelijk om te ontkomen aan de dingen die gebeuren gaan en om voor de Mensenzoon te kunnen verschijnen.’ (Luk. 21:36).

 

‘Altijd’, ‘bij elke gelegenheid’ betekent niet veel bidstonden, stille tijd etc., maar een cultuur in je leven waarin je altijd in alle dingen God betrekt. Ook als kerken moeten we zo’n gebedscultuur ontwikkelen.

(vgl. Richard Taylor: wij hebben geen bidstonden, maar een gebedscultuur).

 

2.     In de Geest

‘Maar jullie, geliefden, bewaar jezelf in de liefde van God, door jezelf op te bouwen in je allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest’ (Jud. 20).

Bidden in de Geest betekent dat je je in je gebed laat leiden door de Heilige Geest inzake wat je zult bidden en hoe je zult bidden. Dit sluit aan bij Jezus’ onderwijs in Joh. 14 en 16 waarin Hij uitlegt dat de Geest ons zal leiden en ons te binnen brengen zal wat Jezus wil. Bidden in de Geest is dus bidden naar Gods wil.

‘De Geest helpt ons in onze zwakheid; wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren.’ (Rom. 8:26,27).

Er kunnen momenten zijn dat je niet meer weet wat je moet bidden. De Heilige Geest zal je leiden en daarvoor hebben we ook nog de gave van het ‘bidden in klanktaal’ (1 Kor. 12), waarbij onze mond gebruikt wordt door de Geest om een gebed of een lofprijs te uiten.

 

3.     Bidden én smeken

Smeken is een sterkere vorm van bidden. Bidden is eigenlijk vragen, verzoeken. Smeken is met aandrang je nood bekend maken, je diepste gevoelens, angsten etc. delen in een situatie. Ook hierin is Jezus ons voorgegaan:

‘Christus heeft tijdens zijn leven op aarde onder tranen en met luide stem gesmeekt en gebeden tot hem die hem kon redden van de dood, en werd verhoord vanwege zijn diep ontzag voor God.’ (Hebr. 5:7).  

Smeken zegt ook iets over de intentie waarmee je vraagt om Gods ingrijpen. God wil weten of je hart ook werkelijk is bij wat je van Hem vraagt. Hij is meer geïnteresseerd in ons hart dan in onze handeling.

 

4.     Samen bidden én alleen

In Matth. 6:6 zegt Jezus: ‘ga in je binnenkamer met God alleen.’ M.a.w. bidden is een intiem gebeuren tussen jou en God. Je deelt alles van je hart en je leven met Hem. Zelfs de dingen die je met anderen nooit zou delen.

Hoe je het zegt, maakt niet uit wat je zegt en met welke houding is bepalend.

De tollenaar (Luk. 18:13) wist niets meer te zeggen dan ‘wees mij zondaar genadig’ en werd verhoord. De verloren Zoon kon niet eens zijn zin afmaken.

Het is Gods grootste vreugde dat wij alles (vreugde, zorgen, angst, ziekte, schaamte, spijt etc.) met Hem delen: Hij is onze Vader!!

En dat doe je het beste alleen in je intieme omgang met God.

Maar de gelovigen bidden ook samen: ‘Toen de leerlingen dat hoorden, riepen ze God eensgezind aan met de woorden: ‘Heer, u hebt de hemel en de aarde en de zee geschapen en alles wat daar leeft,’ (Hand. 4:24).

De eerste gemeente ‘volhardde in gebed’ en ‘loofden God in de tempel’.

Er is dus plaats voor 1-op-1 gebedsrelatie met God en gezamenlijk. Beide moeten gecultiveerd worden.

 

5.     Bidden voor wie of wat?

·        Voor jezelf: je vreugdes, zorgen, angsten, leiding door de Geest etc.

·        Voor de ‘heiligen’: dus de medegelovigen. Ook hier geldt ‘smeking voor alle heiligen’. Dus niet even een plichtmatig gebed.

·        Voor de gelovigen met wie je een speciale band hebt of verantwoordelijkheid voor hebt. We lezen in Hand. 6:4 dat de apostelen/oudsten zich willen houden aan onderwijs en gebed.

·        Voor specifieke bedieningen/bedienaars: ‘ook voor mij, opdat….’

·        Voor een specifiek resultaat: ‘vrijmoedig het evangelie bekend maken’, de vrijlating van Meriam uit Soedan, genezing voor iemand.

·        Voor ‘arbeiders voor de oogst’.

·        Voor genezing, bevrijding, opendeuren, etc.

·        ‘voor koningen en alle hooggeplaatsten, opdat wij een stil en rustig leven mogen leiden in alle godsvrucht en waardigheid.’ (1 Tim. 2:2).

·        Voor Gods ingrijpen in de omstandigheden. We lezen in het N.T. slechts één voorbeeld van gebed voor behoud van de heidenen: ‘En Paulus zei: Ik zou God wel willen bidden, dat èn spoedig èn voorgoed, niet alleen u, maar ook allen, die mij vandaag horen, ook zo werden als ik, uitgezonderd deze boeien.’ (Hand. 26:29). Maar er staat ook dat we goed moeten doen voor allen, en daar hoort zeker ook bidden bij.

Kortom, elke specifieke situatie leent zich voor gebed.

 

6.     Lofprijs en dankzegging

Elke gebedssituatie is doortrokken van lofprijs en dankzegging.  Omdat ons gebed gestoeld is in het verlangen dat God altijd en overal geëerd wordt en Hij altijd en overal Zijn zin krijgt. Dat is het wezen van het Onze Vader: ‘Uw koninkrijk kome, Uw wil geschiede….’.

 

7.     Gebed als wapen

Gebed is niet bedoeld als ‘afschuifmiddel’: we brengen het in gebed en dan zijn we er vanaf. Het is vooral:

·        Zoeken naar Gods hart in een situatie

·        Samenwerking met de Heilige Geest

·        Erkenning dat we niet zonder Gods hulp kunnen

·        Willen dat God Zijn doel bereikt en daarin geëerd wordt.

Bidden is niet een ‘religieuze activiteit’ (die er nu eenmaal bi jhoort), maar onderdeel van onze geestelijke strijd.

Slot:

·        RM-Gebedsproject ‘enough’:

Driemaal per jaar als RM-kerken ‘samen bidden’. Kerken en groepen kerken komen allemaal ongeveer op dezelfde tijd samen voor een vrijdagavond (en evt. zaterdag) van gebed.  (Zo’n 10.000+ mensen)

 

·        In groepjes bidden voor:

1. Persoonlijke noden (ziekte, materiële nood, werk etc.)

2. de kerk (leiders, wijsheid, leiding van de Geest, open deuren, het apostolisch team)

3. De missie: kerkplanten in Brussel (Clive and Heather) Frankfurt (Simon Tarry), de Baltische staten, Scandinavië, Nederland etc.