Op deze pagina zijn de gegevens geplaatst zoals vereist voor het gebruik van de ANBI-status. Via deze link kan het hiervoor verplichte formulier worden geraadpleegd. Soms is hetgeen staat aangegeven een samenvatting van gegevens die elders op deze website te vinden zijn.
Het gaat op deze pagina om een samenvatting, voor meer detail wordt verwezen naar de homepage van het Christelijk Centrum / Christian Church Groningen.
Inhoudsopgave
1. Naam van het kerkgenootschap
2. Identificatienummers
3. Contactgegevens
4. Bestuur en medewerkers c.q. vrijwilligers
5. Doelstelling/visie
6. Beleidsplan
7. Beloningsbeleid en inkomsten
8. Verslag van de uitgeoefende activiteiten
9. Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
10. Financiële verantwoording en begroting
Toelichtingen

Naam van het kerkgenootschap
Christelijk Centrum Groningen, ook wel Christian Church Groningen (hierna: CCG) genoemd, is een geloofsgemeenschap waar Jezus centraal staat. Jezus claimde God te zijn, daarom werd hij gedood. In CCG geloven we Jezus op zijn woord. Dat hij God is en de dood heeft overwonnen. Daarom draait alles om hem. We nodigen je uit om deze Jezus te leren kennen. Hij wil je vergeven en een nieuw leven in hem geven.

Deze kerk is weliswaar volledig zelfstandig, maar wel verbonden met de internationale familie van kerken Relational Mission, een onderdeel van New Frontiers.

Identificatienummers
Het KvK nummer is 52 50 46 46, in het ANBI register zijn we vermeld als CHRISTELIJK CENTRUM GRONINGEN te GRONINGEN. Daar staat ook ons RSIN (voorheen fiscaal nummer): 003 772 056. (RSIN staat voor Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)

Contactgegevens
Het contactadres van onze kerk is:
Christelijk Centrum Groningen,
J. de Wittstraat 2
9716 CG Groningen
E-mail: info@ccg.nu
Telefoon: +31 50 5777757

Bestuur en medewerkers c.q. vrijwilligers
Het bestuur van de kerk ligt bij het oudstenteam, statutair is vastgelegd dat alle oudsten tevens bestuurslid zijn. De leidend oudste is ook de voorzitter van het bestuur, daarnaast is formeel aangegeven wie penningmeester en secretaris zijn, de andere oudsten zijn algemeen bestuurslid.

Ook het beheer van de financiële middelen en eigendommen ligt bij het bestuur, in de praktijk wordt het bijgestaan door diverse teams die echter geen formele bevoegdheden hebben: die liggen allemaal bij het oudstenteam. Statutair is vastgelegd dat er elk jaar een steekproef van de juistheid van de financiële administratie wordt genomen door een kascommissie (niet bestaande uit bestuursleden). Op grond van die steekproef stellen zij al dan niet voor de penningmeester na afloop van het betrokken boekjaar te dechargeren, het bestuur neemt in lijn met wat hierboven staat daarover de eindbeslissing, de conclusie wordt bewaard bij de financiële administratie.

Er is 1 fulltimer (32 uur) en 1 parttimer (16 uur) betrokken bij het Kerkgenootschap, zij ontvangen beide een bruto bijdrage maar zijn formeel niet in dienst. Daarnaast worden er rond de 160 leden regelmatig ingezet binnen activiteiten die verwant zijn met de doelstellingen.

Doelstelling/visie
Deze staat als volgt vermeld in de statuten:

De kerk stelt zich tot doel om in gehoorzaamheid aan Gods onfeilbaar woord: “de Bijbel” , vanuit de kracht van de Heilige Geest, mensen tot Jezus en Zijn Gezin te brengen, waarin ze tot geestelijke volwassenheid komen en Zijn Naam leren groot te maken. Waarin ze ook toegerust worden om dienstbaar te zijn en Zijn Koninkrijk te proclameren in de wereld.

Beleidsplan
Ons beleidsplan bestaat uit een aantal dynamische onderdelen, met de volgende hoofdindeling:
6.1 Herstel van een Bijbelse Gemeente.
Dat houdt in: het leggen van een degelijk Bijbels onderbouwd fundament, waarop de gemeente gebouwd wordt, en de uitoefening van de ‘vijfvoudige bediening’ uit Efeziërs 4.
Het herstel van de plaats van de aanbidding in de gemeente; zoals de tempel in het Oude Verbond de plaats van aanbidding was, wordt die nu ingenomen door de gemeente (Joh. 4:23-24).
Een veilige plaats voor gelovigen en (meegebrachte) ongelovigen, waar het Woord van God gepredikt wordt en gebeden wordt voor herstel van geestelijke, emotionele en lichamelijke kwalen. Een plaats waar gelovigen uiting kunnen geven aan hun vreugde in en hun liefde voor de Heer. En een plaats waar mensen een relatie kunnen ontwikkelen met God en met elkaar.
6.2 Maken van discipelen.
Door evangelisatie, vriendschapsrelaties en het lenigen van nood, mensen in contact brengen met Jezus en ze maken tot Zijn discipelen. Dit is meer dan alleen maar gered zijn. Dit houdt ook in: onderwijs tot volwassenheid, ontdekken en stimuleren van gaven en talenten en een Lichaam waarin alle leden functioneren en voor elkaar zorgen (1 Kor. 12:25).
6.3 Trainen van leiders.
Een actief werken aan het trainen van gemeenteleden, jong en oud, als leiders. Dat betekent onderwijs gericht op zorg voor elkaar, evangelisatie, leiden van afdelingen, missional community’s en gemeentestichting. In een goed functionerende en groeiende gemeente zijn veel leiders nodig, die in de gemeente voor hun taak moeten worden toegerust (2 Tim. 2:2).
6.4 Stichten van nieuwe kerken
In principe dient er in elke plaats voor iedereen op ‘loopafstand’ een levende gemeente te zijn. Plaatselijke kerken kunnen een grote impact hebben op hun omgeving. Jezus heeft ons geboden om discipelen te maken. Stichting van zoveel mogelijk kerken is belangrijk en dient binnen de gemeente een hoge prioriteit te hebben. Daarvoor dienen ‘bedieningen’ te worden vrijgemaakt, zoals in Handelingen 13, en is de inzet van veel gelovigen nodig in de vorm van voorbede, evangelisatie, hulp en dergelijke.
6.5 Uitgaan in de wereld
Een kerk moet meer hebben dan alleen een ‘plaatselijke’ visie. Een wereldwijde gemeentevisie is van belang voor de verkondiging ‘aan alle volken’. Dat betekent samenwerken met andere kerken (regionaal, nationaal en internationaal), uitzenden en ondersteunen van kerkplanters en een bewuste keuze tegen een geïsoleerde positie als zelfstandige gemeente.
6.6 Zorg voor de samenleving
Zowel voor de eigen leden als voor hen die ‘buiten zijn’ is de kerk een plaats van ‘zorgaanbod’. De Bijbel leert de zorg voor de armen, de weduwen en wezen en de vreemdelingen. Sociale programma’s, zoals voedselhulp of noodopvang zijn evenzeer een taak van de gemeente als het geestelijke aanbod in de vorm van evangelisatie, Bijbelverspreiding en zending.
Beloningsbeleid en inkomsten
De beloning van de betaalde leidende medewerkers vindt plaats op een niveau dat is afgeleid van het schaalniveau uit het onderwijs. Hierbij wordt echter niet het principe van loonsverhoging bij goed functioneren gevolgd, maar wordt alleen gecompenseerd voor hogere kosten van levensonderhoud door inflatie. Hiermee wordt mede bereikt dat de materiële middelen van de kerk zo breed mogelijk gebruikt kunnen worden voor de doelstellingen.
Alle andere betrokkenen bij de kerk ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden, alleen gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
De hiervoor benodigde gelden worden grotendeels opgebracht door de leden, ook is er een bescheiden verhuur aan organisaties die een link hebben met het beleid van het Kerkgenootschap. Ook wordt het gebouw tegen een geringe vergoeding beschikbaar gesteld voor wijkgerichte activiteiten, zoals een sociaal spreekuur en als stemlokaal.
Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Veel van de communicatie naar de leden gebeurd met elektronische middelen. Zo is er een maandmail met daarin korte berichten over kerkelijke zaken, jubilea en activiteiten in de omgeving van de kerk waar we betrokken bij (willen) zijn in lijn met de visie. Ook vindt er regelmatig een uitwisseling met kerkleden plaats tijdens daarvoor georganiseerde bijeenkomsten, een paar keer per jaar is dit een formele bijeenkomst aangaande financiële zaken, zoals vastgelegd in de statuten. Ook wordt er actief gebruik gemaakt van de website, waarop een afgeschermd deel voor leden is ingericht.
Beknopt overzicht van de voorgenomen bestedingen
Onze verwachte bestedingen (begroting) sluiten nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk vertoont een redelijke mate van continuïteit, wel zijn er af en toe speerpunten die met de kerk worden gecommuniceerd. Deze speerpunten worden door het oudsten bepaald, signalen vanuit de verschillende afdelingen helpen hierbij. De speerpunten zijn ook zichtbaar in financiële verantwoording en begroting.

Link naar de cijfers van 2022 en de begroting voor 2023ANBI

Belangrijke informatie
Wees welkom!

Wil je een dienst bezoeken of gewoon eens een kopje koffie drinken?

© christelijk centrum groningen, 2024